Ako sa objednať?

1. Výber vyšetrenia

Z našej ponuky na webovej stránke si zvolíte vyšetrenie, o ktoré máte záujem.


2. Možnosti odberu

Pred každým vyšetrením je potrebné odobrať vzorku biologického materiálu, ktorá sa následne v laboratóriu analyzuje. Možnosti odberu biologického materiálu priamo v laboratóriu sú limitované. Vykonávame odber krvi a moču, pripadne výtery zo slizníc (hrdla a nosa).

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Na vyšetrenie do laboratória môže prísť mladistvý od 15. roku života do dovŕšenia dospelosti, a to v sprievode zákonného zástupcu. Ten musí personálu laboratória udeliť súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

V závislosti od typu zvoleného vyšetrenia je možné odber realizovať jedným z nasledovných spôsobov:

Odber doma

Odberovú súpravu zašleme priamo k vám domov. Pri odbere sa riaďte inštrukciami, ktoré sú súčasťou balenia.

Odber v odberovom centre

Pred odberom v odberovom centre je nutné rezervovať si presný termín odberu. Vybrať si môžete z aktuálne voľných termínov – dátum, čas a miesto odberu.

Odber u lekára

Odberovú súpravu zašleme priamo k vám domov. Pred odberom ju nepoškodenú odovzdajte lekárovi, ktorý vám odber vykoná.


3. Platba

Za vyšetrenie môžete zaplatiť v závislosti od typu zvoleného vyšetrenia.

Odber doma

Úhradu vykonáte cez platobnú bránu www.medirexplatby.sk. Platba pre všetky typy vyšetrení je povinná.

Odber v odberovom centre

Úhradu vykonáte cez platobnú bránu www.medirexplatby.sk. Platba pre všetky typy vyšetrení je povinná. V Odberových centrách môžete zaplatiť aj v hotovosti alebo platobnou kartou.

Odber u lekára

Úhradu vykonáte cez platobnú bránu www.medirexplatby.sk. Platba pre všetky typy vyšetrení je povinná.


4. Laboratórna analýza

Čas nevyhnutný na vyhodnotenie vzoriek v laboratóriu je vždy individuálny podľa typu vyšetrenia. Výsledky väčšiny vyšetrení sú k dispozícii do 2 – 5 pracovných dní. Výnimkou sú vyšetrenia potravinových intolerancií. Analýza prebieha do 2 – 3 týždňov od odberu.


5. Výsledok

Výsledky vyšetrení vám podľa vašej preferencie môžeme poslať e-mailom alebo si ich môžete nájsť v aplikácii Môj labák prípadne v Pacientskej zóne priamo na našom webe.

Výsledky, ktorých odber prebiehal u lekára, interpretuje výlučne lekár, ktorý odber vykonal (nevyhnutné pri Trisomy teste a LBC cytológii).

Spoločnosti patriace do skupiny Medirex Group dôsledne dbajú na dodržiavanie právnych predpisov na úseku zdravotníctva, v zmysle ktorých sa výsledky laboratórnych vyšetrení („Výsledok vyšetrenia“) oznamujú nasledovne:

  • Výsledok vyšetrenia, ktoré je realizované z verejného zdravotného poistenia, sa vydáva prioritne indikujúcemu lekárovi, na základe žiadanky. Tento Výsledok vyšetrenia sa vydáva osobne do rúk pacienta len v osobitných prípadoch, napr. ak Výsledok vyšetrenia je potrebný v krátkom čase z dôvodu urýchleného doručenia Výsledku vyšetrenia indikujúcemu, resp. inému odbornému lekárovi. Na žiadanke o vyšetrenie musí byť písomná požiadavka indikujúceho lekára so súhlasom na vydanie Výsledku vyšetrenia, alebo možnosť vydania Výsledku vyšetrenia priamo pacientovi sa overí dožiadaním u lekára. Na svoju identifikáciu je pacient povinný predložiť v laboratóriu platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz).
  • V prípade maloletých pacientov sa Výsledok vyšetrenia vydá zákonnému zástupcovi maloletého – niektorému z rodičov, opatrovníkovi, poručníkovi, pestúnovi a pod., pričom sa dotyčná osoba musí preukázať svojím preukazom totožnosti, preukazom zdravotnej poisťovne dieťaťa a zároveň čestným vyhlásením s úradne overeným podpisom, potvrdzujúcim, že osoba nebola súdom zbavená práv k dieťaťu.
  • Vydanie Výsledku vyšetrenia tretej osobe je možné len na základe predloženia plnomocenstva s úradne overeným podpisom vyšetrovaného pacienta, ktorého sa Výsledok vyšetrenia týka a preukazu totožnosti splnomocnenca uvedeného v plnomocenstve. Tlačivo na plnomocenstvo si môžete vyžiadať priamo v laboratóriu, resp. stiahnuť v prílohách pod týmto textom.
  • Výsledok vyšetrenia samoplatcov vydávame priamo do rúk pacienta, a/alebo zasielame na požiadanie zašifrovaným e-mailom. Uvedené platí len v prípade samoplatcovských vyšetrení v našich odberových centrách.

Vo všetkých prípadoch sa Výsledok vyšetrenia odovzdáva proti podpisu potvrdzujúcemu jeho prevzatie.

Pokiaľ nie je splnená niektorá z uvedených podmienok, pracovník laboratória Výsledok vyšetrenia nie je oprávnený odovzdať.


* Pri parametroch ako onkomarkery a ďalšie vážne zdravotné stavy vyžadujúce si konzultáciu klinického lekára, si vyhradzujeme právo takéto vyšetrenie odmietnuť.Zatvoriť popup