Pre partnerovLogo môže byť používané Partnerom za podmienok uvedených v grafických podobách stanovených grafickým manuálom. Predmetom práva používať logo „Medirex Partner“ (alebo Medirex Silver Partner, alebo Medirex Gold Partner) na základe zmluvných vzťahov s inými subjektmi môžu byť len grafické podoby loga uvedené v aktuálnom grafickom manuáli. Používanie prvkov firemnej identity je špecifikované v zmluve.

Za rešpektovanie pravidiel uvedených v manuáli je osobne zodpovedný Partner – tretia strana, ktorý predáva, prezentuje, zabezpečuje tlač, alebo výrobu reklamných a komunikačných materiálov.