Toxikológia

Súčasťou Centrálneho laboratória Medirex, a.s., v Košiciach je samostatné Toxikologické laboratórium. Poskytuje služby v oblasti diagnostiky otráv, predovšetkým liekmi, zameriava sa na odhaľovanie zneužívania drog. Laboratórium tiež monitoruje hladiny toxikologicky  významných látok ako digoxín, teofylín, paracetamol, antiepileptiká, benzodiazepíny, antidepresíva, etanol.

Vyšetrenia sú realizované v biologických vzorkách pacienta (krv, moč, žalúdočný výplach), prípadne v inom ako biologickom materiáli na požiadanie po telefonickej konzultácii (liekové formy, substancie).

Základom vyšetrení je systematická toxikologická analýza, pri ktorej sa okrem bežných imunochemických metód využívajú chromatografické metódy. Laboratórium má k tomuto účelu k dispozícii vysokocitlivé  chromatografické prístroje GC/MS, HPLC, LC/MS/MS, čo umožňuje stanoviť aj také látky, na ktoré bežná imunochémia nestačí. Príkladom sú nové (syntetické) drogy, ktoré sú v súčasnosti veľmi populárne.

Toxikologické laboratórium Centrálneho laboratória Medirex, a.s. v Košiciach, ako jediné na východnom Slovensku pracuje v nepretržitej 24 hod. prevádzke.  Základný toxikologický skríning  biologického materiálu je možné preto vykonať kedykoľvek počas dňa, podľa potreby lekára.  Služby toxikologického laboratória vrátane konzultácií môžu využívať aj súkromné osoby alebo iné zamestnanecké subjekty.

V Toxikologickom laboratóriu prebieha aj výskumná činnosť pod názvom Výskumné centrum moderných technológií monitorovania a diagnostiky ochorení ohrozujúcich verejné zdravie, ktorá je realizovaná na chromatografickom prístroji LC/MS/MS

Referenčné hodnoty toxikologických parametrov

Samozrejme, kvalita výsledku laboratórneho vyšetrenia závisí od kvality odberu. Znalosť a dodržiavanie zásad predanalytickej fázy je základným predpokladom správneho výsledku.

Vďaka špičkovému prístrojovému vybaveniu a pracovitosti našich zamestnancov vyšetrujeme väčšinu žiadaných toxikologických parametrov v daný pracovný deň. Len niektoré špeciálne vyšetrenia stanovujeme v dlhšom časovom intervale.

Priame napojenie laboratórneho informačného systému na  informačné systémy nemocníc, rovnako ako možnosť elektronickej komunikácie s ambulantnými lekármi prostredníctvom FTP prepoja umožňuje okamžitý prenos hotových výsledkov k ordinujúcemu lekárovi.

Centrálne laboratórium v Bratislave v rámci klinickej biochémie zabezpečuje monitoring  hladín rôznych liečiv (antiepileptiká, antidepresíva, ATB, digoxín, teofylín, vorikonazol, kofeín, imatinib), rovnako ako aj skríning drog v moči.