Označenie materiálu

Každý materiál musí byť jednoznačne identifikovateľný – na skúmavke musí byť vyznačené meno a priezvisko pacienta, rok jeho narodenia a typ odobratého materiálu. Spolu s materiálom musí byť do laboratória zaslaná žiadanka, ktorá obsahuje:

 • meno a priezvisko pacienta, jeho rodné číslo a číslo poisťovne, v ktorej je poistený,
 • dátum narodenia, ak má poistenec náhradné rodné číslo,
 • poistencovi z inej krajiny priložiť fotokópiu preukazu poistenca a uviesť dátum narodenia,
 • diagnózu označenú medzinárodným kódom,
 • meno a priezvisko ošetrujúceho lekára, kontaktné údaje: adresa a telefón a/alebo e-mail, kód lekára a kód poskytovateľa pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou/ pečiatka lekára,
 • údaje o terapii, ak bola pacientovi podaná,
 • jednoznačné označenie, ak ide o vzorku vyšetrenú vrámci štúdie,
 • žiadanka a všetky skúmavky od pacienta s pozitivitou HIV, HCV alebo HBsAg musia byť výrazne (najlepšie červenou fixkou) označené ako BIOHAZARD!!! a  uložené do samostatného transportného vrecka,
 • jednoznačné označenie žiadaných vyšetrení,
 • dátum a čas odberu.

Odmietnutie vzorky biologického materiálu laboratóriom

Laboratórium za určitých okolností môže odmietnuť prijať a vyšetriť biologický materiál, a to v prípade, že:

 • na žiadanke alebo nádobke s biologickým materiálom nie sú uvedené alebo sú nečitateľné údaje dôležité na identifikáciu vzorky,
 • k materiálu nie je priložená žiadanka,
 • nesúhlasia údaje na nádobke a žiadanke,
 • je dodaný materiál, u ktorého boli zjavne porušené zásady správneho odberu, transportu alebo uloženia a je znehodnotený tak, že ho nie je možné vyšetriť,
 • je kontaminovaná žiadanka alebo vonkajšia strana transportnej nádoby.