Odbery vzoriek

Krv na nepriamu diagnostiku (sérologické vyšetrenie)

Krv odoberať asepticky v množstve 5 až 7 ml z vena cubiti do odberovej súpravy určenej na odber a transport krvi s aktivátorom zrážania. Po odbere skúmavky jemne niekoľkokrát premiešať. Odobratú krv je vhodné nechať stáť pri izbovej teplote (18 – 24oC) 60 – 120 min.; ak je potrebný dlhší čas, musíme vzorku skladovať aj transportovať pri teplote 2 až 8 ºC (chladničková teplota). Pokiaľ je čas transportu vzorky do laboratória dlhší ako 24-48 hod., je potrebné sérum separovať od krvných elementov (krvného koláča) centrifugáciou 10 min. pri 1000–1300 g a do laboratória zaslať iba asepticky odobraté sérum. Sérum uskladňovať do transportu pri teplote 2 až 8 ºC, a to cca 3-5 dní, potom je potrebné ho zmraziť pri teplote -18°C až -24°C (v takom prípade na žiadanke uviesť, že materiál bol zmrazený a dátum zmrazenia). Sérum musí byť do laboratória prepravované zmrazené. Opakované zmrazenie séra po rozmrazení je neprípustné.

Materiál pre dôkaz autochtónnej produkcie protilátok (intratekálne, intraokulárne)

Likvor alebo očnú tekutinu odoberať paralelne s krvou v množstve: likvor minimálne 3 ml, krv 5 až 7 ml u dospelých. Očnej tekutiny je potrebné zaslať 0,5 ml. Vzorky je potrebné čo najskôr po odbere zaslať do laboratória. Uchovávať a transportovať pri 2 až 8 °C (najneskôr do 6 hod. po odbere). V prípade dlhšie trvajúceho transportu sa vzorky musia zmraziť na –18 až –24 °C (na žiadanke je potrebné uviesť, že vzorka bola zmrazená a dátum zmrazenia). Vzorky nie je možné opakovane zmrazovať a rozmrazovať.

Biologický materiál na respiračné vírusy – RSV, Influenza A a B, adenovírusy

Odporúčaným biologickým materiálom sú nazofaryngeálne sekréty, výplachy, resp. aspiráty. Odoberaná tekutina nesmie obsahovať formaldehyd, ani jeho deriváty. Výrobca diagnostických súprav neodporúča výter nosa ako vhodný materiál na vyšetrenie a negarantuje pri ňom rovnakú presnosť výsledku ako pri výplachoch. Vyšetrovanie spúta neodporúča vôbec.

Materiál po odbere ihneď odoslať do laboratória, má byť doručený a spracovaný do 2 hodín od odberu. Vo výnimočných prípadoch je ho možné uskladniť pri 2 až 8 °C do 24 hod., ak je potrebné vzorky skladovať dlhšie je potrebné ich zmraziť pri teplote -18°C až -24°C.

Biologický materiál na vyšetrenie metódou PCR

Krv odoberať asepticky do skúmavky s EDTA (ako na krvný obraz) v množstve podľa druhu skúmavky. Používať zásadne komerčne vyrábané skúmavky.

Likvor, BAL, plazmu, punktáty, očnú tekutinu odoberať do sterilných skúmaviek v minimálnom množstve 0,5 až 1 ml.

Stery odoberať sterilným dakrónovým tampónom určeným na stery pre PCR do sterilnej skúmavky bez transportného média. Klasické detoxikované tampóny nie sú vhodné.

Tkanivá (1 mm3) odoberať do prázdnej sterilnej skúmavky.

Moč odoberať v množstve 10 až 15 ml do sterilnej skúmavky (pre vyšetrenie Chlamydia trachomatis minimálne 10 ml, alebo odber do špeciálnej odberovej skúmavky).

Odbery vykonať asepticky. Vzorky ihneď zaslať do laboratória, uchovávať a transportovať ich pri teplote 2 až 8 ºC (najneskôr do 6 hod. po odbere). V prípade transportu trvajúceho dlhšie vzorky zmraziť pri teplote -18°C až -24°C. Pri tejto teplote potom transportovať materiál aj do laboratória. Na žiadanke vyznačiť, že vzorky boli zmrazené a uviesť aj dátum zmrazenia.

Postup na vykonávanie odberov pre molekulárno‒biologickú diagnostiku STD

Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae (PCR)

Optimálnym odberom je u žien endocervikálny výter, prípadne ster pošvy alebo uretry, uskutočnený odberovou  súpravou  cobas PCR Female Swab Sample Kit. U mužov sa odber uskutočňuje suchým, tenkým dakrónovým tampónom, ktorý sa vloží do originálnej odberovej súpravy cobas PCR Female Swab Sample Kit. Takto odobratý materiál je pri izbovej teplote stabilný až 90 dní.

Vhodným materiálom je aj moč. Podrobný postup odberov je uvedený v prílohe.

Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Trichomonas vaginalis (PCR)

Pre všetky uvedené patogénne organizmy je postačujúci 1 výter uskutočnený suchým, dakrónovým tampónom, ktorý sa vloží do prázdnej skúmavky bez transportného média. Odber uskutočnený pomocou odberovej súpravy cobas PCR Female Swab Sample Kit je síce možné použiť, znižuje sa tým však citlivosť diagnostického postupu, najmä pri vzorkách s nízkym počtom mikroorganizmov. Použitie moču pre toto vyšetrenie nie je výrobcom validované.

Postup uskutočňovania výterov pre vyšetrenie Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Trichomonas vaginalis (PCR):

Technika odberu je rovnaká ako pri odbere na Ch. trachomatis / N. gonorrhoeae. Odber sa robí jedným tampónom pre všetky 3 patogény. Tampón sa po odbere vkladá do prázdnej sterilnej skúmavky
(NIE skúmavka z cobas PCR Female Swab Sample Kit)

Alternatívnym vyšetrením k molekulárno-biologickému stanoveniu je kultivačné stanovenie mykoplaziem a ureaplaziem s použitím špeciálnej odberovej súpravy, ktorá zároveň umožňuje i stanovenie citlivosti na ATB.

Pri podozrení na Trichomonas vaginalis je základným vyšetrením kultivačné stanovenie, pre ktoré je potrebný odber do špeciálnej odberovej súpravy.

Z materiálu odobratého na PCR metódy nie je možné vykonať kultivačné vyšetrenia.

Príloha

Endocervikálny výter

 1. Jedným z dvoch tampónov odstránime hlienovú zátku z cervixu a tampón zahodíme, nevkladáme ho do transportnej skúmavky
 2. Druhým tampónom uskutočníme samotný odber, zasunieme ho do endocervikálneho kanálu a rotujeme ním počas 5 sekún, stále len v jednom smere. Pri vyberaní tampónu sa vyvarujeme kontaktu s vaginálnym hlienom
 3. Odberový tampón vložíme do transportnej skúmavky tak, aby bola čierna línia na tampóne vo výške okraja skúmavky.
 4. Tampón zalomíme na okraji skúmavky, zvyšok tampónu zahodíme.
 5. Skúmavka po uzavretí je pripravená na transport. Do doby transportu je ju možné skladovať pri izbovej teplote

Ster pošvy / uretry

 1. Vložíme tampón do pošvy alebo uretry do hĺbky cca 5 cm. Rotujeme tampónom, otierajúc steny pošvy približne 30 sekúnd.
 2. Odberový tampón vložíme do transportnej skúmavky tak, aby bola čierna línia na tampóne vo výške okraja skúmavky.
 3. Tampón zalomíme na okraji skúmavky, zvyšok tampónu zahodíme.
 4. Skúmavka je po uzavretí pripravená na transport. Do doby transportu je ju možné skladovať pri izbovej teplote.

Moč

Pred odberom moču pacient nesmie najmenej jednu hodinu močiť. Odoberá sa 10 až 50 ml prvého prúdu moču do vhodnej odberovej nádobky (nie je súčasťou odberovej súpravy).

Čo najskôr, najlepšie ihneď, najneskôr do 24 hodín, je potrebné priloženou plastovou pipetou preniesť vhodný objem moču do transportnej skúmavky tak, aby hladina bola medzi dvomi ryskami (obr. 1 a 2).  Skúmavka sa pevne zazátkuje a moč sa premieša s transportným médiom 5 násobným obracaním skúmavky (obr. 3 a 4). Vzorka moču v transportnej skúmavke pre účely testu je stabilná 1 mesiac pri teplote 2 až 30 °C, pri tejto teplote sa aj transportuje do laboratória.

Ejakulát

Na vyšetrenie je potrebné odoslať vzorku získanú masážou v minimálnom objeme 0,5 – 1,0  ml.

Výter zo spojovkového vaku

Pre dôkaz očnej formy infekcie Chlamydia trachomatis odoberáť tekutinu alebo výter zo spojovkového vaku, prípadne ster z rohovky. Ak je to nutné, sterilným tampónom očistiť okolie oka, neodstrániť však materiál priamo zo spojovky. Ak sú zasiahnuté obidve spojovky, materiál odoberáť najprv z menej postihnutého oka. Materiál odoberať v poradí: dolná spojovka, horná spojovka. Ak   máte k dispozíciu špeciálnu odberovú súpravu na chlamýdie, vložte tampón do transportného média (vzorky sa môžu  uchovávať a transportovať 30 dní pri izbovej teplote 20-25 °C), ak nemáte k dispozícii špeciálnu odberovú súpravu na chlamýdie, vložte tampón do sterilnej skúmavky bez akéhokoľvek  transportného média či roztoku (vzorky sa do 24 hodín po odbere transportujú pri teplote 2 -8 ºC, v prípade dlhšie trvajúceho transportu je potrebné vzorky zmraziť na -25 ± 6 ºC).

Biologický materiál na vyšetrenie Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae DNA metódou PCR

Pre detekciu Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae odoberať vzorky spúta, BAL, výtery nazofaryngu, výtery nosovej sliznice, tkanivo. Synoviálnu tekutinu odoberať u pacientov s artritídou.

Vzorky odoberať do sterilnej skúmavky bez transportného média a materiál doručiť do laboratória do 12 hodín od odberu pri teplote 2 až 8 ºC. Vzorky telových tekutín odoberať v množstve 1 až 2 ml; ster alebo výter na dakrónovom sterilnom tampóne. Tampón zaslať v skúmavke bez transportného média.

Biologický materiál na vyšetrenie urogenitálnych mykoplaziem a ureaplaziem DNA metódou PCR

Pre detekciu odoberať výter z pošvy, cervixu, uretry, moč a ejakulát.

Vzorky odoberať do sterilnej skúmavky bez transportného média a materiál doručiť do laboratória pri teplote 2 až 8 ºC do 12 hodín od odberu. Vzorky telových tekutín odoberať v množstve 1 až 2 ml; ster alebo výter na sterilnom dakrónovom tampóne vložiť skúmavky bez transportného média.

Biologický materiál na vyšetrenie Parvovírus B19 DNA metódou PCR

Pre dôkaz Parvovírus B19 sa spravidla odporúča vyšetriť periférnu krv alebo vzorku kostnej drene, prípadne pupočníkovú krv. Ďalej možno vyšetriť krvnú plazmu alebo sérum, amniotickú tekutinu, vzorku z biopsie placenty a fetálne tkanivo. Spolu so všetkými typmi klinických materiálov je vždy potrebné zaslať na vyšetrenie tiež vzorku periférnej krvi pacienta (v prípade odberu vzorky plodu a placenty i vzorku krvi matky).

 • Odber všetkých typov vzoriek (okrem krvi):

  Odoberať do sterilnej skúmavky bez transportného média a transportovať do laboratória pri teplote 2 až 8 ºC do 12 hodín od odberu. Je potrebné odobrať vzorku 0,5 až 2 ml telových tekutín (amniotická tekutina); minimálne 1 mm3 tkaniva (ale možno vyšetriť i minimálne objemy, napr. fetálne biopsie). Odosielať v skúmavkách bez použitia transportných médií.

 • Odber krvi:

  Vzorku nezrazenej periférnej krvi odoberať do EDTA a transportovať do laboratória pri teplote 2 až 8 ºC do 24 hodín od odberu. Pri dlhšom skladovaní je potrebné všetky vzorky uschovávať zmrazené pri teplote -18°C až -24°C. Zmrazené vzorky je potrebné v zmrazenom stave dopraviť do laboratória.

Biologický materiál na vyšetrenie Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis DNA metódou PCR

Vhodným materiálom na vyšetrenie je výter nosohltana (hrdla) uskutočnený sterilným dakrónovým tampónom (vatový tampón pre analýzy metódou PCR nepoužívať). Po odbere tampón vložiť do prázdnej sterilnej skúmavky bez transportného média, skúmavka je súčasťou odberovej súpravy. Vhodným materiálom je aj aspirát z nosohltanu, výplach dolných dýchacích ciest, prípadne výter laryngu. Odobratý materiál uskladňovať do transportu pri teplote 2 až 8 ºC maximálne 24 hodín. Pri teplote -18°C až -24°C možno vzorku skladovať 30 dní. Raz zmrazená vzorka musí byť transportovaná do laboratória zmrazená a zmrazenie vzorky musí byť vyznačené na sprievodnom lístku vrátane dátumu zmrazenia.

Biologický materiál na vyšetrenie BK vírus a JC vírus DNA metódou PCR

Pre dôkaz BK a JC vírusu je najvhodnejšie vyšetriť sérum (resp. plazmu) a súčasne moč, nie však biopsiu obličiek.

 • Odber krvi:

  Vzorku zrazenej periférnej krvi skladovať a doručiť do laboratória pri teplote 2 až 8 ºC do 24 hodín od odberu.

 • Moč:

  Objem postačujúci pre vyšetrenie je najmenej 2 ml, vzorku skladovať a transportovať do laboratória pri teplote 2 až 8 ºC. Vzorka musí byť doručená do laboratória do 24 hodín od odberu.

Materiál pre dôkaz HBV DNA a HCV RNA

Pre každé vyšetrenie (HCV-RNA kvalitatívne stanovenie, HCV-RNA kvantitatívne stanovenie, HCV genotypizácia, HBV DNA kvantitatívne stanovenie) je potrebný minimálny objem 1 ml plazmy alebo séra. V prípade vyšetrenia HCV RNA je potrebné čo najrýchlejšie zabezpečiť transport vzoriek do laboratória pri teplote 2 až 8 ºC. V prípade nutnosti uskladniť vzorky séra alebo plazmy zmrazené pri teplote -18°C až -24°C do transportu a transportovať ich zmrazené. Uchovávanie vzoriek dlhšie ako 7 dní je optimálne pri teplote -70 °C. Zmrazenie vzorky je potrebné uviesť na žiadanke i s dátumom zmrazenia.