Odbery vzoriek

Krv na nepriamu diagnostiku (sérologické vyšetrenie)

Krv odoberať asepticky v množstve 5 až 7 ml z vena cubiti do odberovej súpravy určenej na odber a transport krvi. Na získanie plazmy sa používa odberová súprava s EDTA a na získanie séra sa používa odberová súprava s gélovým separátorom. Na sérologické vyšetrenia uprednostňujeme odber séra. Po odbere skúmavky jemne niekoľkokrát premiešať. Odobratú krv je vhodné nechať stáť pri izbovej teplote (18 – 24oC) 60 – 120 min. Do 24 hodín sa môže krv transportovať pri izbovej teplote. Ak transport vyžaduje dlhší čas je potrebné oddeliť sérum resp. plazmu od krvných elementov (krvného koláča) centrifugáciou 10 min. pri 1600 g a do laboratória zaslať iba asepticky odobraté sérum resp. plazmu. Vzorka je potom stabilná pri teplote 2 až 30 °C ďalších 24 hod, pri teplote 2 až 8 °C do 72 hod.
V prípade dlhšieho transportu je potrebné vzorku zmraziť pri teplote -18°C až -24°C (v takom prípade na žiadanke uviesť, že materiál bol zmrazený a dátum zmrazenia). Sérum musí byť do laboratória prepravované zmrazené. Opakované zmrazenie séra po rozmrazení je neprípustné.

Materiál pre dôkaz autochtónnej produkcie protilátok (intratekálne, intraokulárne)

Likvor alebo očnú tekutinu odoberať paralelne s krvou v množstve: likvor minimálne 3 ml, krv 5 až 7 ml u dospelých. Očnej tekutiny je potrebné zaslať 0,5 ml. Vzorky je potrebné odobrať do sterilnej skúmavky bez aditív a čo najskôr po odbere zaslať do laboratória. Uchovávať a transportovať pri 2 až 8 °C (najneskôr do 6 až 12 hod. po odbere). V prípade dlhšie trvajúceho transportu sa vzorky musia zmraziť na –18 až –24 °C (na žiadanke je potrebné uviesť, že vzorka bola zmrazená a dátum zmrazenia). Vzorky nie je možné opakovane zmrazovať a rozmrazovať.

Biologický materiál na respiračné vírusy – RSV, Influenza A a B, adenovírusy

Odporúčaným biologickým materiálom sú nazofaryngeálne sekréty, výplachy, resp. aspiráty. Odoberaná tekutina nesmie obsahovať formaldehyd, ani jeho deriváty. Výrobca diagnostických súprav neodporúča výter nosa ako vhodný materiál na vyšetrenie a negarantuje pri ňom rovnakú presnosť výsledku ako pri výplachoch. Vyšetrovanie spúta neodporúča vôbec. Výter teba vykonať sterilným tampónom, ktorý je potrebné po odbere vložiť do sterilnej skúmavky bez aditív. Tekuté materiály je potrebné odoberať do sterilnej skúmavky bez aditív.

Materiál po odbere ihneď odoslať do laboratória; transportovať pri teplote 2 až 25 °C do 8 hod.

Vo výnimočných prípadoch je ho možné uskladniť pri 2 až 8 °C do 24 hod., ak je potrebné vzorky skladovať dlhšie je potrebné ich zmraziť pri teplote -18°C až -24°C.

Biologický materiál na vyšetrenie metódou PCR

Krv odoberať asepticky do skúmavky s EDTA (ako na krvný obraz) v množstve podľa druhu skúmavky. Používať zásadne komerčne vyrábané skúmavky.

Likvor, BAL, plazmu, punktáty, očnú tekutinu odoberať do sterilných skúmaviek bez aditív v minimálnom množstve 0,5 až 1 ml.

Stery odoberať sterilným dakrónovým tampónom určeným na stery pre PCR do sterilnej skúmavky bez transportného média. Klasické detoxikované tampóny nie sú vhodné.

Tkanivá (1 mm3) odoberať do prázdnej sterilnej skúmavky bez aditív.

Moč odoberať v množstve 10 až 15 ml do sterilnej skúmavky (pre vyšetrenie Chlamydia trachomatis minimálne 10 ml, alebo odber do špeciálnej odberovej skúmavky).

Odbery vykonať asepticky. Vzorky ihneď zaslať do laboratória, uchovávať a transportovať ich pri teplote 2 až 8 ºC (do 12 až 24 hod. po odbere). V prípade transportu trvajúceho dlhšie vzorky zmraziť pri teplote -18°C až -24°C. Pri tejto teplote potom transportovať materiál aj do laboratória. Na žiadanke vyznačiť, že vzorky boli zmrazené a uviesť aj dátum zmrazenia.

Postup na vykonávanie odberov pre molekulárno‒biologickú diagnostiku STD

Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae (PCR)

Optimálnym odberom je u žien endocervikálny výter, prípadne ster pošvy alebo uretry, uskutočnený odberovou  súpravou  cobas® PCR Media Dual Swab Sample Kit. U mužov sa odber uskutočňuje suchým, tenkým dakrónovým tampónom, ktorý sa vloží do originálnej odberovej súpravy cobas® PCR Media Dual Swab Sample Kit. Takto odobratý materiál je pri izbovej teplote stabilný až 90 dní.

Vhodným materiálom je aj moč. Podrobný postup odberov je uvedený v prílohe.

Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Trichomonas vaginalis (PCR)

Pre detekciu odoberať výter z pošvy, cervixu a uretry.

Pre všetky uvedené patogénne organizmy je postačujúci 1 výter uskutočnený suchým, dakrónovým tampónom, ktorý sa vloží do prázdnej skúmavky bez transportného média. Vzorky telových tekutín odoberať v množstve 1 až 2 ml; vložiť do skúmavky bez transportného média. Materiál treba doručiť do laboratória pri teplote 2 až 8 °C do 12 až 24 hodín od odberu.

Použitie moču pre toto vyšetrenie nie je výrobcom validované.

 

Postup uskutočňovania výterov pre vyšetrenie Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Trichomonas vaginalis (PCR):

Technika odberu je rovnaká ako pri odbere na Ch. trachomatis / N. gonorrhoeae. Odber sa robí jedným tampónom pre všetky 3 patogény. Tampón sa po odbere vkladá do prázdnej sterilnej skúmavky
(NIE skúmavka z cobas® PCR Media Dual Swab Sample Kit)

Alternatívnym vyšetrením k molekulárno-biologickému stanoveniu je kultivačné stanovenie mykoplaziem a ureaplaziem s použitím špeciálnej odberovej súpravy, ktorá zároveň umožňuje i stanovenie citlivosti na ATB.

Pri podozrení na Trichomonas vaginalis je základným vyšetrením kultivačné stanovenie, pre ktoré je potrebný odber do špeciálnej odberovej súpravy.

Z materiálu odobratého na PCR metódy nie je možné vykonať kultivačné vyšetrenia.

Príloha

Endocervikálny výter

 1. Jedným z dvoch tampónov odstránime hlienovú zátku z cervixu a tampón zahodíme, nevkladáme ho do transportnej skúmavky
 2. Druhým tampónom uskutočníme samotný odber, zasunieme ho do endocervikálneho kanálu a rotujeme ním počas 5 sekún, stále len v jednom smere. Pri vyberaní tampónu sa vyvarujeme kontaktu s vaginálnym hlienom
 3. Odberový tampón vložíme do transportnej skúmavky tak, aby bola čierna línia na tampóne vo výške okraja skúmavky.
 4. Tampón zalomíme na okraji skúmavky, zvyšok tampónu zahodíme.
 5. Skúmavka po uzavretí je pripravená na transport. Do doby transportu je ju možné skladovať pri izbovej teplote

Ster pošvy / uretry

 1. Vložíme tampón do pošvy alebo uretry do hĺbky cca 5 cm. Rotujeme tampónom, otierajúc steny pošvy približne 30 sekúnd.
 2. Odberový tampón vložíme do transportnej skúmavky tak, aby bola čierna línia na tampóne vo výške okraja skúmavky.
 3. Tampón zalomíme na okraji skúmavky, zvyšok tampónu zahodíme.
 4. Skúmavka je po uzavretí pripravená na transport. Do doby transportu je ju možné skladovať pri izbovej teplote.

Moč

Pred odberom moču pacient nesmie najmenej jednu hodinu močiť. Odoberá sa 10 až 50 ml prvého prúdu moču do vhodnej odberovej nádobky (nie je súčasťou odberovej súpravy).

Čo najskôr, najlepšie ihneď, najneskôr do 24 hodín, je potrebné priloženou plastovou pipetou preniesť vhodný objem moču do transportnej skúmavky tak, aby hladina bola medzi dvomi ryskami (obr. 1 a 2).  Skúmavka sa pevne zazátkuje a moč sa premieša s transportným médiom 5 násobným obracaním skúmavky (obr. 3 a 4). Vzorka moču v transportnej skúmavke pre účely testu je stabilná 1 mesiac pri teplote 2 až 30 °C, pri tejto teplote sa aj transportuje do laboratória.

Ejakulát

Na vyšetrenie je potrebné odoslať vzorku získanú masážou v minimálnom objeme 0,5 – 1,0  ml.

Výter zo spojovkového vaku

Pre dôkaz očnej formy infekcie Chlamydia trachomatis  sa odoberá tekutina alebo výter zo spojovkového vaku, prípadne ster z rohovky. Ak je to nutné, sterilným tampónom očistiť okolie oka, neodstrániť však materiál priamo zo spojovky. Ak sú zasiahnuté obidve spojovky, materiál odoberať najprv z menej postihnutého oka. Materiál odoberať v poradí: dolná spojovka, horná spojovka. Ak je k dispozícii špeciálna odberová súprava na chlamýdie,  tampón sa vkladá do transportného média (vzorky sa môžu  uchovávať a transportovať 30 dní pri izbovej teplote 20-25 °C), ak  nie je k dispozícii špeciálna odberová súprava na chlamýdie, tampón sa vloží do sterilnej skúmavky bez akéhokoľvek  transportného média či roztoku (vzorky sa do 24 hodín po odbere transportujú pri teplote 2 -8 °C, v prípade dlhšie trvajúceho transportu je potrebné vzorky zmraziť na -25 ± 6 °C).

Biologický materiál na vyšetrenie Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae DNA metódou PCR

Pre detekciu Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae odoberať vzorky spúta, BAL, výtery nazofaryngu, výtery nosovej sliznice, tkanivo. Synoviálnu tekutinu odoberať u pacientov s artritídou.

Vzorky odoberať do sterilnej skúmavky bez transportného média a materiál doručiť do laboratória do 12 až 24 hodín od odberu pri teplote 2 až 8 ºC. Vzorky telových tekutín odoberať v množstve 1 až 2 ml; ster alebo výter na dakrónovom sterilnom tampóne. Tampón zaslať v skúmavke bez transportného média.

Biologický materiál na vyšetrenie Parvovírus B19 DNA metódou PCR

Pre dôkaz Parvovírus B19 sa spravidla odporúča vyšetriť periférnu krv alebo vzorku kostnej drene, prípadne pupočníkovú krv. Ďalej možno vyšetriť krvnú plazmu alebo sérum, amniotickú tekutinu, vzorku z biopsie placenty a fetálne tkanivo. Spolu so všetkými typmi klinických materiálov je vždy potrebné zaslať na vyšetrenie tiež vzorku periférnej krvi pacienta (v prípade odberu vzorky plodu a placenty i vzorku krvi matky).

 • Odber všetkých typov vzoriek (okrem krvi):

  Odoberať do sterilnej skúmavky bez transportného média a transportovať do laboratória pri teplote 2 až 8 ºC do 12 hodín od odberu. Je potrebné odobrať vzorku 0,5 až 2 ml telových tekutín (amniotická tekutina); minimálne 1 mm3 tkaniva (ale možno vyšetriť i minimálne objemy, napr. fetálne biopsie). Odosielať v skúmavkách bez použitia transportných médií.

 • Odber krvi:

  Vzorku nezrazenej periférnej krvi odoberať do EDTA a transportovať do laboratória pri teplote 2 až 8 ºC do 24 hodín od odberu. Pri dlhšom skladovaní je potrebné všetky vzorky uschovávať zmrazené pri teplote -18°C až -24°C. Zmrazené vzorky je potrebné v zmrazenom stave dopraviť do laboratória.

Biologický materiál na vyšetrenie Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis DNA metódou PCR

Vhodným materiálom na vyšetrenie je výter nosohltana (hrdla) uskutočnený sterilným dakrónovým tampónom (vatový tampón pre analýzy metódou PCR nepoužívať). Po odbere tampón vložiť do prázdnej sterilnej skúmavky bez transportného média, skúmavka je súčasťou odberovej súpravy. Vhodným materiálom je aj aspirát z nosohltanu, výplach dolných dýchacích ciest, prípadne výter laryngu. Odobratý materiál uskladňovať do transportu pri teplote 2 až 8 ºC maximálne 24 hodín. Pri teplote -18°C až -24°C možno vzorku skladovať 30 dní. Raz zmrazená vzorka musí byť transportovaná do laboratória zmrazená a zmrazenie vzorky musí byť vyznačené na sprievodnom lístku vrátane dátumu zmrazenia.

Biologický materiál na vyšetrenie BK vírus a JC vírus DNA metódou PCR

Pre dôkaz BK a JC vírusu je najvhodnejšie vyšetriť sérum (resp. plazmu) a súčasne moč, nie však biopsiu obličiek.

 • Odber krvi:

  Vzorku zrazenej periférnej krvi skladovať a doručiť do laboratória pri teplote 2 až 8 ºC do 24 hodín od odberu.

 • Moč:

  Objem postačujúci pre vyšetrenie je najmenej 2 ml, vzorku skladovať a transportovať do laboratória pri teplote 2 až 8 ºC. Vzorka musí byť doručená do laboratória do 24 hodín od odberu.

Materiál pre dôkaz HBV DNA a HCV RNA

Pre každé vyšetrenie (HCV-RNA kvantitatívne stanovenie, HCV genotypizácia, HBV DNA kvantitatívne stanovenie) je potrebný minimálny objem 1 ml plazmy alebo séra. Na získanie plazmy sa používa odberová súprava s EDTA a na získanie séra sa používa odberová súprava s gélovým separátorom. Odobratú krv je vhodné nechať stáť pri izbovej teplote 60 – 120 min. Do 24 hodín sa môže krv transportovať pri izbovej teplote. Ak transport vyžaduje dlhší čas je potrebné oddeliť sérum resp. plazmu. Vzorka je potom stabilná pri teplote 2 až 30 °C ďalších 24 hod, pri teplote 2 až 8 °C do 72 hod.

Vzorky séra resp. plazmy sa môžu skladovať pri teplote - 18 °C do - 80 °C cca. 6 týždňov. Počas transportu je potrebné zabezpečiť príslušnú teplotu. V prípade, že sa transportujú zmrazené vzorky, je potrebné túto skutočnosť uviesť na sprievodnom lístku.

Druh vyšetrenia Vzorka Skladovanie a transport

 

Stanovenie protilátok
v sére

krv skúmavke s EDTA, krv v skúmavke s gélovým separátorom 2 až 25 °C 2 - 24 hod.
oddelené sérum, plazma 2 až 25 °C 24 - 48 hod.
oddelené sérum, plazma 2 až 8 °C 2 – 5 dní
iné tekuté materiály (likvor, očná tekutina) 2 až 8 °C 6 - 12 hod.
Priamy dôkaz nukleovej kyseliny metódami molekulárnej biológie celá krv v EDTA, oddelené sérum, plazma, výtery 2 až 8 °C 12 - 24 hod.
tekuté materiály, tkanivo 2 až 8 °C do 12 hod.
Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae DNA PCR výtery a moč v odberovej súprave odporúčanej výrobcom 18 až 25 °C 30 dní

 

HCV RNA PCR, HBV DNA PCR, HCV RNA genotypizácia

krv v skúmavke s EDTA, krv v skúmavke s gélovým separátorom 2 až 25 °C do 24 hod.


oddelené sérum, plazma

2 až 30 °C do 24 hod.
2 až 8 °C do 72 hod.
-18 °C 6 týždňov