Faktory ovplyvňujúce výsledok vyšetrenia

Pre odber materiálu pre VSMB platia všetky základné pravidlá prípravy pacienta a odberu materiálu (pozri: Biochémia - Faktory ovplyvňujúce výsledok vyšetrenia), okrem toho sa niektoré parametre vyznačujú aj špecifickými odberovými podmienkami:

Vzorky od pacientov, ktorým boli z diagnostických alebo terapeutických dôvodov aplikované preparáty obsahujúce myšacie monoklonálne protilátky, môžu obsahovať ľudské anti-myšacie protilátky (HAMA -Human Anti-Mouse Antibodies). Vzorky obsahujúce HAMA môžu pri vyšetrení metódami, ktoré využivajú myšacie monoklonálne protilátky, poskytovať hodnoty odlišné od normy.

Heterofilné protilátky v ľudskom sére môžu reagovať s imunoglobulínmi obsiahnutými v reagenciách a spôsobiť tak interferenciu v imunoanalýzach in vitro. Vzorky od pacientov, ktorí sa bežne dostávajú do kontaktu so zvieratami alebo produktmi zo zvieracieho séra, môžu byť náchylné na túto interferenciu a môžu byť u nich namerané nezvyčajné hodnoty.

Vzorky od pacientov liečených antikoagulantmi alebo trombolytikami môžu mať predĺženú koaguláciu. V prípade, že sa odstreďuje neúplne koagulovaná vzorka, prítomnosť fibrínu môže spôsobiť chybné výsledky. Prosíme odoberať vzorky pred zahájením heparínovej terapie.

Na sprievodný lístok prosíme uvádzať údaje o podaní vyššie uvedených preparátov.

Pre vzorky s hemoglobínom ≥ 5g/l (≥ 500 mg/dl); s bilirubínom ≥ 342 µmol/l (≥ 20 mg/dl, ≥ 0,2 g/l); s triacylglycerolmi ≥ 33,9 mmol/l (≥ 3000 mg/dl, ≥ 30 g/l) a s lipidmi ≥ 120 g/l (≥ 12 g/dl) nebola stanovená funkčnosť testu, a preto takéto vzorky nevyšetrujeme.

Bola stanovená funkčnosť pre použitie kadaveróznych vzoriek krvi (vzorky odobrané post-mortem, od jedincov s nebijúcim srdcom), ktoré boli odobrané do 15 hodín od smrti.

Je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy a/alebo predpisy pre odber, skladovanie a manipuláciu.

Pri práci s odberovými skúmavkami na sérum alebo plazmu je potrebné dodržiavať pokyny ich výrobcu. Po počiatočnej centrifugácii preveďte supernatant do centrifugačnej skúmavky a odstreďujte 10 minút pri RCF (relatívna odstredivá sila) 10 000. Ak vzorky nebudú spracované bezprostredne po počiatočnej centrifugácii, odporúča sa pred ďalším spracovaním oddeliť supernatant od koagula alebo erytrocytov.

Kadaverózne vzorky krvi možno po odbere skladovať max. 7 dní pri 2 – 8 °C alebo max. 3 dni pri 15 – 30 °C. Vzorky, ktoré boli viacnásobne zmrazené / rozmrazené sa neodporúča vyšetrovať.