Faktory ovplyvňujúce výsledok vyšetrenia

Pre odber materiálu pre VSMB platia základné pravidlá prípravy pacienta a odberu materiálu, okrem toho sa niektoré parametre vyznačujú aj špecifickými odberovými podmienkami:

Vzorky od pacientov, ktorým boli z diagnostických alebo terapeutických dôvodov aplikované preparáty obsahujúce myšacie monoklonálne protilátky, môžu obsahovať ľudské anti-myšacie protilátky (HAMA -Human Anti-Mouse Antibodies). Vzorky obsahujúce HAMA môžu pri vyšetrení metódami, ktoré využívajú myšacie monoklonálne protilátky, poskytovať hodnoty odlišné od normy.

Heterofilné protilátky v ľudskom sére môžu reagovať s imunoglobulínmi obsiahnutými v reagenciách a spôsobiť tak interferenciu v imunoanalýzach in vitro. Vzorky od pacientov, ktorí sa bežne dostávajú do kontaktu so zvieratami alebo produktmi zo zvieracieho séra, môžu byť náchylné na túto interferenciu a môžu byť u nich namerané nezvyčajné hodnoty.

Vzorky od pacientov liečených antikoagulantmi alebo trombolytikami môžu mať predĺženú koaguláciu. V prípade, že sa odstreďuje neúplne koagulovaná vzorka, prítomnosť fibrínu môže spôsobiť chybné výsledky. Prosíme odoberať vzorky pred zahájením heparínovej terapie.

Na sprievodný lístok prosíme uvádzať údaje o podaní vyššie uvedených preparátov.

Je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy a/alebo predpisy pre odber, skladovanie a manipuláciu.

Pri práci s odberovými skúmavkami na sérum alebo plazmu je potrebné dodržiavať pokyny ich výrobcu. Ak vzorky nebudú spracované bezprostredne po centrifugácii, odporúča sa pred ďalším spracovaním oddeliť supernatant od koagula alebo erytrocytov.

Vzorky, ktoré boli viacnásobne zmrazené/rozmrazené sa neodporúča vyšetrovať.