Infekcie ľudskými vírusmi imunitnej nedostatočnosti – HIV (HIV-1, HIV-2)

Klinický význam

Infekcia vírusom imunitnej nedostatočnosti (HIV) spôsobuje ochorenie AIDS – syndróm získanej imunodeficiencie. Sú známe 2 typy vírusu HIV; HIV 1, ktorý sa vyskytuje celosvetovo a HIV 2,  ktorý dominuje v Afrike. Prenáša sa nechráneným pohlavným stykom, krvou a krvnými derivátmi, infikovanými ihlami a z matky na plod resp. dieťa.

HIV infekcia začína obvykle akútnym retrovírusovým syndrómom a to 2 - 4 týždne po infikovaní. Príznaky pripomínajú mononukleózu alebo chrípkovité ochorenie; po 3 týždňoch spravidla ustúpia a nastáva rôzne dlhé asymptomatické obdobie. Po infikovaní vírusom HIV dochádza k postupnému oslabovaniu imunitného systému, čo má za následok časté oportúnne infekcie, nádorové ochorenia, reaktivácie latentných vírusových infekcií a smrť. K častým prejavom pokročilej HIV infekcie a ochorenia AIDS patria napríklad kandidóza ezofágu, alebo dolných dýchacích ciest; mykobakteriálne pulmonálne, extrapulmonálne alebo diseminované infekcie; pneumocystová pneumónia; toxoplazmová encefalitída; chronická intestinálna kryptosporidióza; CMV retinitída; HSV bronchitída, pneumónia alebo ezofagitída; progresívna multifokálna leukoencefalopatia; Burkittov lymfóm a Kaposiho sarkóm. Vďaka dostupnej terapii sa dnes HIV pozitívni pacienti dožívajú vysokého veku.

 

Mikrobiologická diagnostika HIV infekcie zahŕňa:

Skríningový test na prítomnosť protilátok voči HIV1/2 a antigénu p24. V prípade reaktívneho výsledku je sérum zaslané na konfirmačné vyšetrenie do Národného referenčného centra (NRC) pre HIV/AIDS v Bratislave, ktoré na základe výsledkov ďalších testov (ELISA – enzýmová imunoanalýza, Western blot, PCR – polymerázová reťazová reakcia) uzatvorí – pozitívny, negatívny alebo nejasný výsledok. V prípade pozitívneho alebo nejasného výsledku je nutný odber druhej vzorky v súlade s požiadavkami NRC pre HIV/AIDS.

Indikačné obmedzenia

Všetky odbornosti 1 x mesačne.

Metóda

Sérologická analýza prítomnosti protilátok voči HIV1/2 a antigénu p24 elektochemiluminiscenčnou metódou na mikročasticiach

Predanalytické informácie

Na vyšetrenie HIV sa odoberá krv v množstve 5 – 7 ml do špeciálnej odberovej súpravy určenej na odber a transport krvi. Na získanie plazmy sa používa odberová súprava s EDTA a na získanie séra sa používa odberová súprava s gélovým separátorom. Odobratú krv je vhodné nechať stáť pri izbovej teplote 60 – 120 min. Do 24 hodín sa môže krv transportovať pri izbovej teplote. Ak transport vyžaduje dlhší čas je potrebné oddeliť sérum resp. plazmu. Vzorka je potom stabilná pri teplote 20-25 °C minimálne ďalších 72 hod.

 

Literatúra

  1. Staňková M.: Infekce vyvolané lidským virem imunitní nedostatečnosti (HIV) In Beneš J. a kol.: Infekční lékařství. 1. vydání, Praha, Galén 2009. ISBN 978-80-7262-644-1, s. 148-161.
  2. Krejsek J. a Kopecký O.: Klinická imunologie. Nukleus HK 2004. ISBN 80-86225-50-X, Kapitola 33, s.751-774.
  3. Selik M. R., Mokotoff E. D., Branson B., Owen S. M., Whitmore S. a Hall H. I.: Revised Surveillance Case Definition for HIV Infection — United States, 2014. MMWR 2014;63(No3): (s.1-10).