Infekcia ľudským herpetickým vírusom typ 6 (HHV 6)

  • priamy dôkaz DNA HHV6 – kvalitatívne (PCR)

Klinický význam

Herpes vírus ľudí 6 (HHV-6) sa vyskytuje v dvoch odlišných typoch HHV-6A a HHV-6B. Vírus môže v organizme dlhodobo až celoživotne latentne pretrvávať a príležitostne sa reaktivovať.

Infekcia HHV-6B prebieha často ako horúčkové ochorenie (> 40 ºC), niekedy sprevádzané kŕčmi a asi v 20 % prípadov vyrážkou (roseola infantum, resp. exanthema subitum). Menej často sa vyskytujú príznaky EBV-negatívneho syndrómu infekčnej mononukleózy. Ochorenie spravidla odznie bez následkov. Oproti tomu primárne infekcie HHV-6A bývajú väčšinou bezpríznakové.

Primárna infekcia môže byť veľmi nebezpečná predovšetkým u transplantovaných pacientov, pacientov s AIDS, ale tiež i u detských onkologických pacientov, ktorí sú liečení cytostatikami. Endogénne reaktivovaná infekcia sa často vyskytuje u imunosuprimovaných pacientov, kde však spravidla prebieha bez závažných príznakov. Infekcia HHV-6 sa spája i so syndrómom dlhotrvajúcich subfebrílií.

Časť populácie (cca 1-2 %) môže mať chromozomálne integrovaný HHV-6. Pri detekcii HHV-6 DNA metódou PCR je u vážnych stavov (imunosuprimovaní pacienti, neuroinfekcie, HIV/AIDS pozitívni pacienti a pod.) potrebné vylúčiť túto formu vyšetrením HHV-6 DNA z vlasových folikúl, resp. nechtov.

Metódy

PCR – polymerázová reťazová reakcia (nested end-point) pre detekciu HHV-6 DNA

Pokyny k odberu

PCR metóda

Nezrazená krv, ster z kožných a slizničných lézií, perikardiálny výpotok, likvor, očná tekutina, amniotická tekutina, bronchoalveolárna laváž (BAL), nechty, vlasové folikuly

Krv sa odoberá asepticky do skúmavky s EDTA (ako na krvný obraz) v množstve, ktoré odporúča výrobca.

Stery sa odoberajú sterilným tampónom (nie detoxikovaným) do prázdnej sterilnej skúmavky.

Iný tekutý biologický materiál sa odoberá do sterilných skúmaviek v minimálnom množstve 0,5 - 1 ml.

Nechty, vlasové folikuly sa odoberajú do prázdnej sterilnej skúmavky.

Odbery sa vykonávajú asepticky, vzorky sa okamžite zašlú do laboratória pri teplote 2 - 8 ºC (maximálne do 6 hod. po odbere). V prípade dlhšie trvajúceho transportu sa vzorky zamrazia pri -25 ± 6 °C.