Neisseria gonorrhoeae

  • priamy dôkaz Neisseria gonorrhoeae DNA – kvalitatívne (PCR)

Detekcia nukleových kyselín N. gonorrhoeae metódou PCR

Je to rýchla a veľmi citlivá metóda, ktorá dokazuje prítomnosť DNA N. gonorrhoeae vo vzorke. Je vhodná aj na dôkaz málo vitálnych baktérií, ktoré by kultivačné vyšetrenie nezistilo (napr. u pacientov, ktorí pred odberom užívali ATB). Táto  analýza sa  vykonáva súčasne s analýzou na dôkaz DNA Chlamydia trachomatis z jednej odobratej vzorky. Je vhodné odobrať vzorku aj na kultivačnú analýzu, nakoľko iba tak je možné stanoviť citlivosti na antibiotiká. Vyšetrenia je možné realizovať i z LBC vzoriek.

Postup na vykonávanie odberov pre molekulárno ‒ biologickú diagnostiku STD

Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae (PCR)

Optimálnym odberom je u žien endocervikálny výter, prípadne ster pošvy alebo uretry, uskutočnený odberovou  súpravou  cobas PCR Female Swab Sample Kit. U mužov sa odber uskutočňuje suchým, tenkým dakrónovým tampónom, ktorý sa vloží do originálnej odberovej súpravy cobas PCR Female Swab Sample Kit. Takto odobratý materiál je pri izbovej teplote stabilný až 90 dní.

Vhodným materiálom je aj moč. Podrobný postup odberov je uvedený v prílohe.

Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Trichomonas vaginalis (PCR)

Pre všetky uvedené patogénne organizmy je postačujúci 1 výter uskutočnený suchým, dakrónovým tampónom, ktorý sa vloží do prázdnej skúmavky bez transportného média. Odber uskutočnený pomocou odberovej súpravy cobas PCR Female Swab Sample Kit je síce možné použiť, znižuje sa tým však citlivosť diagnostického postupu, najmä pri vzorkách s nízkym počtom mikroorganizmov. Použitie moču pre toto vyšetrenie nie je výrobcom validované.

Postup uskutočňovania výterov pre vyšetrenie Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Trichomonas vaginalis (PCR):

Technika odberu je rovnaká ako pri odbere na Ch. trachomatis / N. gonorrhoeae. Odber sa robí jedným tampónom pre všetky 3 patogény. Tampón sa po odbere vkladá do prázdnej sterilnej skúmavky
(NIE skúmavka z cobas PCR Female Swab Sample Kit)

Alternatívnym vyšetrením k molekulárno-biologickému stanoveniu je kultivačné stanovenie mykoplaziem a ureaplaziem s použitím špeciálnej odberovej súpravy, ktorá zároveň umožňuje i stanovenie citlivosti na ATB.

Pri podozrení na Trichomonas vaginalis je základným vyšetrením kultivačné stanovenie, pre ktoré je potrebný odber do špeciálnej odberovej súpravy.

Z materiálu odobratého na PCR metódy nie je možné vykonať kultivačné vyšetrenia.

Príloha

Endocervikálny výter

  1. Jedným z dvoch tampónov odstránime hlienovú zátku z cervixu a tampón zahodíme, nevkladáme ho do transportnej skúmavky
  2. Druhým tampónom uskutočníme samotný odber, zasunieme ho do endocervikálneho kanálu a rotujeme ním počas 5 sekún, stále len v jednom smere. Pri vyberaní tampónu sa vyvarujeme kontaktu s vaginálnym hlienom
  3. Odberový tampón vložíme do transportnej skúmavky tak, aby bola čierna línia na tampóne vo výške okraja skúmavky.
  4. Tampón zalomíme na okraji skúmavky, zvyšok tampónu zahodíme.
  5. Skúmavka po uzavretí je pripravená na transport. Do doby transportu je ju možné skladovať pri izbovej teplote

Ster pošvy / uretry

  1. Vložíme tampón do pošvy alebo uretry do hĺbky cca 5 cm. Rotujeme tampónom, otierajúc steny pošvy približne 30 sekúnd.
  2. Odberový tampón vložíme do transportnej skúmavky tak, aby bola čierna línia na tampóne vo výške okraja skúmavky.
  3. Tampón zalomíme na okraji skúmavky, zvyšok tampónu zahodíme.
  4. Skúmavka je po uzavretí pripravená na transport. Do doby transportu je ju možné skladovať pri izbovej teplote.

Moč

Pred odberom moču pacient nesmie najmenej jednu hodinu močiť. Odoberá sa 10 až 50 ml prvého prúdu moču do vhodnej odberovej nádobky (nie je súčasťou odberovej súpravy).

Čo najskôr, najlepšie ihneď, najneskôr do 24 hodín, je potrebné priloženou plastovou pipetou preniesť vhodný objem moču do transportnej skúmavky tak, aby hladina bola medzi dvomi ryskami (obr. 1 a 2).  Skúmavka sa pevne zazátkuje a moč sa premieša s transportným médiom 5 násobným obracaním skúmavky (obr. 3 a 4). Vzorka moču v transportnej skúmavke pre účely testu je stabilná 1 mesiac pri teplote 2 až 30 °C, pri tejto teplote sa aj transportuje do laboratória.