Virológia, sérológia a molekulárna biológia infekčných ochorení (VSMB)

Sérologické a virologické laboratóriá spoločnosti Medirex, a.s. poskytujú širokú paletu vyšetrení na pracoviskách v Bratislave (Galvaniho 17/C) a v Košiciach (Magnezitárska 2/C).

Moderné prístrojové vybavenie a skúsenosti našich pracovníkov umožňujú denne vykonať viac než 3 600 vyšetrení v laboratóriu sérológie a virológie a 170 vyšetrení v laboratóriu molekulárnej biológie.

Okrem rutinných sérologických vyšetrení vírusových a bakteriálnych infekčných ochorení vykonávame i nadstavbovú diagnostiku. Napr. v oblasti vírusových hepatitíd v spolupráci s centrami pre liečbu vírusových hepatitíd prispievame k diagnostike, sledovaniu priebehu ochorenia a monitoringu terapie vírusovej hepatitídy B a C; pri diagnostike neuroinfekcií a očných infekcií sme zaviedli dôkaz autochtónnej produkcie špecifických protilátok a dôkaz nukleovej kyseliny metódou PCR, v niektorých prípadoch i stanovenie vírusovej nálože. Veľmi dôležitou súčasťou práce je i diagnostika kongenitálnych infekcií, vyšetrujeme plodovú vodu, sérum, pupočníkovú krv i ďalšie typy materiálov na široké spektrum patogénnych mikroorganizmov, pričom využívame metódy priamej i nepriamej diagnostiky.

Ďalšou náročnou diagnostikou je monitoring pacientov po transplantácii, u ktorých vykonávame diagnostiku predovšetkým vírusových ochorení. Kľúčovú úlohu  v diagnostike u ťažko imunosuprimovaných pacientov, pre ktorých sú infekčné ochorenia často život ohrozujúce, zohrávajú najmä molekulárno - biologické metódy.

Okrem laboratórnej diagnostiky pracovníci oddelenia vykonávajú publikačnú činnosť, výukovú, štatistické analýzy pre lekárov a iné nadstavbové aktivity.

Laboratórium sa pravidelne zúčastňuje externého hodnotenia systému kvality INSTAND.