Označenie materiálu

Osobitnú pozornosť treba venovať vyplneniu žiadanky (sprievodného listu) na parazitologické vyšetrenie. Parazitologické vyšetrenia si vyžadujú často uviesť stručnú klinickú a epidemiologickú anamnézu vrátane cestovnej anamnézy s uvedením doby pobytu v endemických oblastiach, príp. údaje o súčasnej liečbe.

 

Spolu s materiálom musí byť doručená aj žiadanka, ktorá musí obsahovať:

 • meno a priezvisko pacienta
 • rodné číslo pacienta
 • označenie zdravotnej poisťovne pacienta
 • diagnózu označenú slovne a medzinárodným kódom
 • druh biologického materiálu
 • požadované vyšetrenia
 • dátum odberu biologického materiálu
 • odtlačok pečiatky, kód a podpis lekára, kód poskytovateľa

Odmietnutie vzorky biologického materiálu laboratóriom

Laboratórium za určitých okolností môže odmietnuť prijať a vyšetriť biologický materiál, a to v prípade, že:

 • na žiadanke alebo nádobke s biologickým materiálom nie sú uvedené alebo sú nečitateľné údaje dôležité na identifikáciu vzorky
 • k materiálu nie je priložená žiadanka (resp. opačne)
 • nesúhlasia údaje (diskrepancie v údajoch) na nádobke a žiadanke
 • je dodaný materiál, u ktorého boli zjavne porušené zásady správneho odberu (napr. nedostatočné množstvo biologického materiálu), transportu alebo uloženia a je znehodnotený tak, že ho nie je možné vyšetriť