Ostatné informácie

Dôležité je poznať odberové nádobky a množstvo odberovej vzorky na konkrétne parazitologické vyšetrenie. Je samozrejmosťou, že odberová nádobka s odobranou biologickou vzorkou musí byť označená menom pacienta a rodným číslom. Veľmi dôležitou podmienkou je doprava biologických vzoriek do laboratória, pri ktorej sa môže znehodnotiť aj starostlivo odobraný materiál. Pre dôkaz niektorých parazitárnych agensov je nutná rýchla doprava vzorky do laboratória, pri hnačkovitých stoliciach do dvoch hodín za dodržiavania tepelného režimu pri transporte a skladovaní vzorky. Pokiaľ nie je možné túto podmienku dodržať, nutné je odobrať vzorky do nádobky s konzervačným roztokom. Pri posielaní poštou biologickú vzorku je treba bezpečne zabaliť do obalov na to určených, a dokonale zabezpečiť proti rozbitiu a poškodeniu odberovej nádobky. V laboratóriu personál roztriedi, vizuálne skontroluje kvalitu vzorky jej dostatok, označenie laboratórnej nádobky a kompletnosť údajov na laboratórnej žiadanke. Odberovú nádobku a žiadanku označí protokolárnym číslom a zaeviduje do laboratórneho informačného systému.

Súbory