Odber vzoriek

Stolica na parazitologické vyšetrenie

Vzorku stolice na parazitologické vyšetrenie odoberáme pred aplikáciou bária, bizmutu, minerálnych olejov, antibiotík a antiparazitík. Čerstvú stolicu v objeme 3 až 5 ml (veľkosť vlašského orecha) odoberáme 3-krát za sebou (optimálne každý druhý deň). Nie je možné odoberať viac ako jednu vzorku počas jediného dňa. Pri suspektnej amebóze, dientamebóze je potrebné doručiť stolicu na vyšetrenie čo najrýchlejšie, najneskôr do 1 hodiny po defekácii (to isté platí pre diagnostiku iných črevných prvokov). Keď nie je možné rýchle doručenie vzorky do laboratória, materiál uchovávame v chladnom prostredí pri teplote minimálne +4 °C (nesmie zmrznúť) alebo stolicu konzervujeme, napr. formalínom, Schaudinovým roztokom a pod. Pri negatívnom laboratórnom náleze, ale pretrvávajúcich príznakoch svedčiacich o parazitóze, odoberáme materiál na vyšetrenie ešte 2-krát, vždy po 4 až 7 dňoch, pri suspektnej amebóze a giardióze až 10-krát v 2-dňových intervaloch.

 

Perianálny odtlačok

Na dôkaz vajíčok Enterobius vermicularis sa najlepšie osvedčila metóda podľa Grahama a Brumpta s použitím priehľadnej lepiacej pásky. Odber vykonávame ráno hneď po zobudení (pred rannou toaletou). Perianálnu oblasť neumývame ani predchádzajúci večer, ani pred odberom, niekoľkokrát na ňu pritlačíme pásku (lepiacou stranou na kožu – na periánálne riasy), ktorú potom nalepíme na podložné sklíčko. Vzhľadom k nepravidelnému vylučovaniu vajíčok parazitujúcimi samičkami je na vyšetrenie potrebné odobrať minimálne 3 vzorky s odstupom vždy aspoň 1 dňa. Riadne označenú lepiacu pásku prilepenú na podložnom sklíčku odošleme do laboratória.

 

Moč

Pri podozrení na Schistosoma haematobium odoberáme poslednú porciu moču, najlepšie medzi 10,00 až 15,00 hod. a necháme ju 30 min. sedimentovať (prípadne ju scentrifugujeme). Supernatant odlejeme a sediment v objeme 10 až 30 ml doručíme do laboratória, najlepšie ihneď. V prípade, že to nie je možné je potrebné vzorku doručiť do laboratória najneskôr 12 hodín od odberu v dobre uzavretej sklenenej nádobe. Pred transportom a počas transportu materiál uchovávame pri teplote +4 až +8 ºC (chladničková teplota), aby sme zabránili liahnutiu miracídií. Pri podozrení na trichomonády a mikrosporídie odoberáme ranný moč do čistej uzatvoriteľnej nádoby. Ak nie je možné vyšetriť ranný moč, nemá pacient pred odberom vzorky močiť aspoň 6 hodín.

 

Spútum, bronchoalveolárna laváž (BAL)

Spútum odoberáme do sterilných polyetylénových nádobiek (spútoviek) podľa návodu na bakteriologické vyšetrenie v množstve 2 až 4 ml kedykoľvek cez deň. Musí sa do laboratória doručiť čo najskôr. BAL odoberáme v objeme 20 ml. Pri podozrení na pneumocystózu odoberáme indukované spútum, BAL, zoškrab alebo punktát.

 

Duodenálna šťava

Pred odberom podáme pacientovi 40 ml 20 % MgSO4, účinkom ktorého sa zo sliznice dvanástnika uvoľní viac lamblií. Vzorku odoberieme po 15 min. Obsah z duodéna v objeme 2 až 5 ml odoberáme do sklenených skúmaviek alebo plastových nádobiek. Vzorku je potrebné do laboratória dodať ihneď po odbere, najneskôr do 2 hodín, pričom nesmie vychladnúť. Ak vzorku nemožno doručiť do laboratória do 2 hodín, pridáme k nej vhodný fixačný roztok (5 až 10 % formalín) v pomere 1:1.

 

Likvor na dôkaz améb

Pri ochorení primárnou amébovou encefalitídou (PAME) je likvor vždy skalený zmesou meňaviek a leukocytov. Číre vzorky nedávajú nádej na dôkaz meňaviek. Indikáciou na vyšetrenie je teda purulentný likvor a v anamnéze pacienta kúpanie sa v termálnej vode. Likvor necháme z punkčnej ihly samovoľne odkvapkať do sterilnej skúmavky v objeme 1 ml (zásadne nesmieme naťahovať likvor do sterilnej striekačky pod tlakom). Po odbere doručíme skúmavku s materiálom okamžite do laboratória. V prípade, že to nie je možné, uskladňujeme likvor pri izbovej teplote na tmavom mieste. Nikdy nedávame odobratý likvor do chladničky.

 

Vzorky na vyšetrenie metódou PCR (Toxoplasma gondii, Pneumocystis jirovecii)

Krv odoberáme asepticky do skúmavky s EDTA (ako na krvný obraz) v množstve podľa druhu použitej skúmavky, v prípade potreby skúmavku dodá laboratórium. Likvor, BAL, plazmu, punktáty, očnú tekutinu odoberáme do sterilných skúmaviek v množstve 0,5 až 1 ml. Stery odoberáme sterilným dakrónovým tampónom ktorý po odbere vložíme do skúmavky bez transportného média, ktorá je súčasťou odberovej súpravy určenej na virologické vyšetrenie. Tkanivá v minimálnom množstve 1 mm3 odoberáme do sterilnej skúmavky s 1 ml sterilného fyziologického roztoku. Plodovú vodu odoberáme v množstve 10 až 15 ml do sterilnej skúmavky. Odbery vykonávame asepticky, vzorky neodkladne zašleme do laboratória pri transportnej teplote +4 °C. Ak to nie je možné krátkodobo skladujeme vzorky pri teplote +4 ºC a dopravíme ich do laboratória najneskôr 6 hodín po odbere. V prípade dlhšie trvajúceho skladovania a transportu vzorky zmrazíme pri –18 °C až –24 °C. Vzorky do laboratória transportujeme zmrazené. Zmrazenie vzoriek uvedieme na žiadanke i s dátumom zmrazenia.

 

Odber vzorky pre dôkaz intratekálnej produkcie protilátok pri suspektnej parazitárnej etiológii

Likvor odoberáme paralelne s krvou, u dospelých v množstve 3 ml likvoru a 5 až 7 ml krvi. Na stanovenie celkových IgG protilátok a celkového albumínu zasielame likvor v množstve 0,5 ml a krv/sérum v objeme 2 ml/0,5 ml do likvorologického laboratória. Odporúčame laboratórium Neurologickej kliniky FN Bratislava, prevádzka Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, tel.: +421257290111, kl. 787, 406.

 

Odber vzorky pre dôkaz intraokulárnej produkcie protilátok

Komorovú tekutinu alebo sklovec odoberáme paralelne so sérom. Očnú tekutinu neriedime. Pred odberom konzultujeme postup s odborným pracovníkom oddelenia parazitológie.

 

Odber vzorky pri podozrení na akantamébovú keratitídu

Zoškrab z rohovky nanesieme priamo na kultivačné agarové médium v Petriho miske alebo do uzatvárateľnej mikroskúmavky v ktorej je približne 150 μl sterilného fyziologického roztoku alebo sterilnej vody. Pred odberom konzultujeme postup s odborným pracovníkom oddelenia parazitológie.

 

Helminty alebo časti ich tiel, zdravotne významné článkonožce

Do laboratória ich dodávame bezodkladne v natívnom stave v sklenených nádobách s navlhčeným vatovým tampónom (v skúmavkách, Petriho miskách), prípadne v menšom množstve alkoholu.