Vyšetrenie toxokarózy – Toxocara spp., protilátky triedy IgG, avidita protilátok triedy IgG, dôkaz autochtónnej (v mieste vzniku) produkcie protilátok triedy IgG pri očnej forme toxokarózy a neurotoxokaróze

Toxokaróza je parazitárne ochorenie psov a mačiek, prenosné na človeka. Ochorenie u ľudí je spôsobené migráciou larválnych štádií škrkavky psej (Toxocara canis) alebo mačacej (Toxocara cati) v ľudskom organizme, kde nedochádza k dokončeniu vývinového cyklu parazita. Človek sa nakazí požitím zrelých vajíčok obsahujú¬cich infekčné larvy. Vajíčka sa môžu prenášať priamo do úst požitím hliny či piesku kontaminovaných fekáliami psov a mačiek obsahujúcimi vajíčka toxokár. Uvoľnené larvy prenikajú do krvných a lymfatických kapilár. Dostávajú sa do rôznych orgánov, predovšetkým do pečene, pľúc, oka, lymfatických uzlín, prípadne kože. Podľa postihnutia orgánov sa ochorenie delí na dve formy. Očná forma (ocular larva migrans) – vyskytuje sa prevažne u detí a prejavuje sa ako nebolestivá endoftalmitída. Prítomnosť lariev v oku často vedie k poruchám videnia a ku granulomatóznym léziám sietnice, čo môže imitovať až nádor sietnice – retinoblastóm. Viscerálna forma (visceral larva migrans) sa v akútnej fáze môže prejaviť teplotami, anorexiou, kašľom, zväčšením pečene, postihnutím CNS, srdcového svalu alebo obličiek, dlho trvajúcou eozinofíliou a hypergamaglobulinémiou (vrátane IgE). Larválna toxokaróza sa vyskytuje u ľudí všetkých vekových skupín, najčastejšie však medzi malými deťmi, ktoré ešte nie sú schopné dodržovať hygienické návyky. Častejšie ochorenie odznie samo aj bez liečby, ale zaznamenáva sa aj ťažší priebeh s vysokými teplotami, zvýšeným počtom bielych krviniek a ťažkým postihnutím oka s následnou slepotou. Pravdepodobnosť prenosu toxokarózy na človeka vyplýva z vysokej premorenosti psov a mačiek, uvádza sa v rozsahu 40 až 80 %. Laboratórna diagnostika je založená na dôkaze špecifických protilátok triedy IgG v sére metódami ELISA. Pre recentnú viscerálnu toxokarózu svedčia spravidla vysoké hladiny IgG protilátok, ktoré môžu byť konfirmované testom avidity IgG protilátok, resp. Western blotom.