Vyšetrenie na Pneumocystis jirovecii (bronchoalveolárna laváž, sputum)

Pneumocystis jirovecii je jednobunkový mikroorganizmus nejasného systematického zaradenia. Na základe najnovších poznatkov sa radí medzi mykotické organizmy (fungi – príbuzné askomycétam). P. jirovecii je pôvodcom pneumocystovej pneumónie, s ktorou sa stretávame predovšetkým u imunokompromitovaných pacientov. U AIDS pacientov sa stáva najčastejšou komplikáciou a nebezpečná je aj pre onkologických pacientov. U detí do 3 mesiacov života sa pneumocystová pneumónia vyskytuje sporadicky alebo v menších epidémiách, v zdravej dospelej populácii sa však prakticky nevyskytuje. Zdrojom nákazy je chorý človek alebo nosič. K prenosu dochádza pravdepodobne kvapôčkovou infekciou. Najčastejšími klinickými prejavmi sú problémy pri dýchaní, vysoká dychová frekvencia, cyanóza, infiltrácia pľúc, pľúcny emfyzém. Ochorenie môže končiť až fatálne. Účinná diagnostika v súčasnej dobe spočíva v mikroskopickom dôkaze parazita v bronchoalveolárnej laváži (BAL) a v indukovanom spúte. Pri mikroskopickej detekcii sa používajú najmä farbenia podľa Giemsa, Grama a Weigerta. Giemsom dokazujeme prítomnosť trofozoitov a Gram-Weigertom sa farbia iba cystické štádiá P. jirovecii.