Vyšetrenie na kryptosporídie (stolica, moč, spútum)

Cryptosporidium spp. je pôvodca ochorenia s názvom kryptosporidióza. Vývinový cyklus (pohlavné a nepohlavné štádium) strieda v jednom hostiteľovi. Parazituje v bunkách črevného epitelu na povrchu enterocytov v zóne mikroklkov, ktoré deštruuje. Konečnou fázou vývinového cyklu sú oocysty vylučované do črevného obsahu. Vyskytuje sa celosvetovo. Zdrojom nákazy sú niektoré domáce a voľne žijúce zvieratá i človek. Prenos sa uskutočňuje požitím oocýst v kontaminovanej vode, prípadne v kontaminovanej potrave. Ochorenie sprevádzajú vodnaté nekrvavé hnačky, ktoré u imunokompetentných osôb ustúpia aj bez liečby v priebehu dvoch-troch týždňov. U imunosuprimovaných pacientov, hlavne u pacientov s AIDS však dochádza k dlhotrvajúcim hnačkám s veľkou stratou tekutín a k rozvratu rovnováhy elektrolytov, čo môže viesť až k fatálnemu koncu. Podobne ako u ostatných črevných parazitóz, aj laboratórna diagnostika kryptosporidiózy je založená na mikroskopickom dôkaze a identifikácii oocýst v stolici infikovaných pacientov. Spoľahlivé výsledky poskytuje mikroskopický dôkaz oocýst po koncentrácii flotáciou v roztoku glycerínu alebo nasýtenom roztokzu sacharózy v kombinácii s farbiacimi metódami. Najčastejšie sa používa metóda farbenia oocýst karbolfuchsínom podľa Ziehla a Neelsena v modifikácii Kinyouna.