Označenie materiálu

Každý materiál musí byť jednoznačne identifikovateľný - meno a priezvisko pacienta, rok narodenia a typ odobratého materiálu.

Spolu s materiálom musí byť do laboratória zaslaná žiadanka, ktorá obsahuje:

 • meno a priezvisko pacienta, rodné číslo a číslo poisťovne,
 • dátum narodenia, ak má poistenec náhradné rodné číslo,
 • poistencovi z inej krajiny priložiť fotokópiu preukazu poistenca a uviesť dátum narodenia,
 • diagnózu označenú medzinárodným kódom, základnú a indikačnú diagnózu,
 • meno a priezvisko ošetrujúceho lekára (prípadne odporúčajúceho lekára), kontaktné údaje: adresa a telefón a/alebo e-mail, kód lekára a kód poskytovateľa pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou/ pečiatka lekára,
 • dátum a čas odberu,
 • údaje o terapii, ak bola pacientovi podaná,
 • jednoznačné vyznačenie žiadaných vyšetrení,
 • presné označenie biologického materiálu vrátane lokalizácie,
 • anamnestické údaje - pobyt v zahraničí, predpokladaný spôsob infekcie, osobná, rodinná, cestovateľská anamnéza, kontakt so zvieraťom a pod.,
 • jednoznačné označenie, ak ide o vzorku vyšetrenú v rámci štúdie.

 

Žiadanka a všetky skúmavky od pacienta s pozitivitou HIV, HCV alebo HBsAg musia byť výrazne (najlepšie červenou fixkou) označené ako BIOHAZARD!!! a uložené do samostatného transportného vrecka.