Ponuka vyšetrení

 • Určenie mikrobiálnej kontaminácie ovzdušia
 • Určenie mikrobiálnej kontaminácie povrchov
 • Mikrobiologická kontrola účinnosti germicídnych žiaričov
 • Kontrola účinnosti dezinfekčných a antiseptických prípravkov na baktérie triedy II

Určenie mikrobiálnej kontaminácie ovzdušia

Klinický význam:

Mikroorganizmy sú prítomné všade v prostredí človeka. V ovzduší sa vyskytuje množstvo mikroorganizmov na ktoré je človek dlhodobo adaptovaný. Sú však priestory v ktorých mikrobiologická čistota ovzdušia vplýva na kvalitu vykonávaných činností, alebo ohrozuje zdravie ľudí. V takých priestoroch je potrebné objektivizovať a monitorovať prítomnosť a kvantitu mikroorganizmov. Čisté priestory sú priestory a definovanými požiadavkami na kvalitu ovzdušia, limitné hodnoty v nich sú stanovené záväznými normami. V týchto priestoroch je nutné vykonávať  mikrobiologický monitoring ovzdušia v pravidelných  intervaloch. Monitoring ovzdušia je však dôležitý nielen v čistých priestoroch. Mikroorganizmy v aerosole vnútorného prostredia budov môžu byť zdrojom zdravotných problémov až vážneho ohrozenia zdravia. Prístroje na úpravu podmienok vnútorného prostredia miestností – zvlhčovače, klimatizačné jednotky, pri nedostatočnej údržbe sa stanú rezervoármi mikroorganizmov. Nárast mikrobiálnej kontaminácie v interiéroch môže byť aj dôsledkom nevhodnej starostlivosti o prostredie budovy ako napr. pri vlhnutí stien v dôsledku stavebných závad, pri nedodržiavaní hygienického režimu (upratovanie, vetranie) a v dôsledku činností súvisiacich so zvýšenou prašnosťou v interiéri. Prítomnosť patogénnych mikroorganizmov v ovzduší môže spôsobovať ochorenia dýchacích ciest. Ohrození sú najmä imunokompromitovaní ľudia, ale nadmerná inhalačná expozícia mikroorganizmom môže spôsobovať zdravotné problémy aj u inak zdravých ľudí v podobe častých zápalov dýchacích ciest s kašľom, bolesťami hlavy a únavovým syndrómom. Chronická expozícia nadmernému množstvu baktérií a mikroskopických húb v ovzduší môže viesť k alergickým chorobám s prejavmi v oblasti dýchacích ciest alebo kože. Mikroorganizmy a ich toxíny sú jedným z pôvodcov ochorenia tzv. SBS – sick building syndrome. Vláknitými hubami produkované mykotoxíny pôsobia negatívne na imunitný systém a niektoré majú aj kancerogénny účinok.

Laboratórna diagnostika
Určenie mikrobiálnej kontaminácie ovzdušia metódou pasívnej sedimentácie – spádová metóda

Sedimentačná metóda využíva schopnosť mikroorganizmov sedimentovať na pevné povrchy vplyvom gravitácie. Vzhľadom na túto skutočnosť, táto metóda je vhodná iba v priestoroch kde je ovzdušie v kľude t.j. v uzavretých priestoroch bez nútenej cirkulácie. V  priestoroch s  nútenou cirkuláciou vzduchu (klimatizačné jednotky, vzduchotechnické systémy) sa mikroorganizmy pohybujú prúdiacim sa vzduchom a preto nesedimentujú a získané výsledky sú falošne negatívne.

Odber vzoriek a podmienky transportu

V strede miestnosti v inhalačnej zóne vo výške 160 cm sa umiestnia  Petriho misky (priemer 84 až 90 mm) s kultivačnou pôdou pre stanovenie baktérií a mikroskopických húb. Na jedno odberové miesto sa odporúča umiestniť 2x kultivačnú pôdu na záchyt baktérií a 2x kultivačnú pôdu na dôkaz kvasiniek a plesní. Vzdialenosť medzi miskami je minimálne 10 cm maximálne 30 cm. Po otvorení misiek osoba vykonávajúca odber opustí miestnosť. Počas odberu musia byť okná a dvere miestnosti zatvorené a pohyb osôb vylúčený.

Odporúčaná doba expozície kultivačných pôd pri sedimentačnej metóde

Odberové miesto

Doba expozície (hodiny)

Priestory so zvýšenými požiadavkami na čistotu

4

Priestory s bežnými nárokmi na kvalitu prostredia

1

Priestory s predpokladaným znečistením ovzdušia bioaerosolom

0,3-0,5

 

Petriho misky označené dátumom  odberu a identifikáciou miesta odberu  spolu s vyplnenou žiadankou analýz  je potrebné uchovávať pri izbovej teplote a transportovať do laboratória do 24 hodín od odberu.

Hodnotenie a vyjadrenie výsledkov

Dĺžka kultivácie - kultivačné pôdy na dôkaz baktérií: 24 až 48 hodín, pôdy na dôkaz mikroskopických húb: 5 dní.
Výsledok sa vyjadruje ako aritmetický priemer počtu kolónií na kultivačných pôdach rovnakého zloženia. Na výsledkový list uvádzame priemerný počet kolónietvorných jednotiek  (CFU) jednotlivých mikroorganizmov ktoré sedimentovali na kultivačnú pôdu počas danej doby expozície.

Určenie mikrobiálnej kontaminácie ovzdušia aktívnou metódou – pomocou aeroskopu

Pri určení mikrobiálnej kontaminácie ovzdušia aktívnou metódou sa na odber vzoriek ovzdušia používa prístroj založený na princípe opísanom Andersenom tzv. aeroskop. Prístroj nasáva vzduch cez perforovanú hliníkovú hlavicu. Prúd nasávaného vzduchu je vedený ponad Petriho misku s agarom umiestnenom v hlavici aeroskopu. Štandardne sa analyzuje 1000 litrov t.j. 1 m3 vzduchu. Na jednom odberové miesto použijeme 2 neselektívne kultivačné pôdy – jednu pre záchyt aeróbnych baktérií, druhú pre dôkaz kvasiniek a plesní. Po uplynutí času nasávania Petriho miska s kultivačnou pôdou  sa kultivuje  požadovanú dobu pri teplote vhodnej pre rast aeróbnych baktérií, resp. kvasiniek a plesní.

Odber vzoriek a podmienky transportu

Pri kontrole mikrobiologickej kvality ovzdušia aktívnym nasávaním vzduchu aeroskopom sa odber vzorky ovzdušia vykoná v strede miestnosti vo výške cca. 160 cm nad podlahou. Ak sa odoberá viac vzoriek ovzdušia, medzi odbermi je potrebné dodržať interval od 10 do 30 minút. Pre odbery je možné zvoliť aj iné miesto podľa charakteru činnosti a materiálno-technického vybavenia kontrolovaných čistých priestorov. Pravidelná kontrola mikrobiologickej kvality ovzdušia sa vykonáva vo frekvencii podľa zaradenia čistých priestorov do tried čistoty. V prípade zdravotníckych zariadení sú frekvencie kontrol primerané náročnosti zdravotníckych výkonov z hľadiska čistoty prostredia a podľa stupňa rizikovosti vzhľadom na vznik a prenos nozokomiálnych nákaz. Kontrola mikrobiologickej kvality ovzdušia sa vykonáva v čistých priestoroch zdravotníckych zariadení s požiadavkami na čistotu a vyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu ovzdušia mimo času prevádzky, pred začatím činnosti alebo najskôr 15 až 20 minút po skončení činnosti.  Odporúčaná frekvencia kontroly mikrobiologickej kvality ovzdušia je 1x ročne.

Mimoriadna kontrola mikrobiologickej kvality ovzdušia sa vykonáva vždy:

 1. v zdravotníckych zariadeniach pri výskyte alebo podozrení na závažné nozokomiálne nákazy spôsobené kultivovateľnými baktériami, kvasinkami alebo vláknitými hubami v epidemiologickej súvislosti s prevádzkou zariadení pre nútenú cirkuláciu vzduchu,
 2. pri odôvodnenom podozrení na poruchu zariadení pre nútenú cirkuláciu vzduchu,
 3. po oprave zariadení pre nútenú cirkuláciu vzduchu.

Pri kontrole mikrobiologickej kvality ovzdušia sa dodržiavajú zásady aseptického a hygienicko-epidemiologického režimu kontrolovaného pracoviska.

Odber vzoriek vykonáva zaškolený pracovník laboratória.

Petriho misky označené dátumom  odberu a identifikáciou miesta odberu  spolu s vyplnenou žiadankou analýz  je potrebné uchovávať pri izbovej teplote a transportovať do laboratória do 24 hodín od odberu.

Hodnotenie a vyjadrenie výsledkov

Dĺžka kultivácie - kultivačné pôdy na dôkaz baktérií: 24 až 48 hodín, pôdy na dôkaz mikroskopických húb: 5 dní.
Výsledok sa vyjadruje ako počet kolónietvorných jednotiek mikroorganizmov na 1 m3 testovaného objemu vzduchu.

Určenie  mikrobálnej kontaminácie  povrchov

Klinický význam

Väčšina mikroorganizmov v prostredí žije s človekom v rovnováhe, sú pre človeka neškodné. V určitých podmienkach napr. pri zníženej obranyschopnosti hostiteľa však môžu byť pôvodcami ochorení. V zdravotníckych zariadeniach sa kumuluje veľký počet oslabených osôb, je narušená rovnováha makroorganizmu s mikroorganizmami a tak sú vytvorené podmienky pre vznik infekcií. Ekosystém nemocníc je veľmi špecifický. Jedným zo základných znakov nemocničného ekosystému je cirkulácia kmeňov baktérií ktoré sa odlišujú celým radom znakov od kmeňov z iného prostredia – majú väčšiu rezistenciu na antimikrobiálne látky, dezinfekčné prostriedky, sú virulentnejšie, častejšie si vymieňajú genetický materiál pomocou plazmidov, sú schopné prežívať s malými nutričnými nárokmi v neživých rezervoároch. Zásadné nedostatky v hygienickom režime a selekčný tlak antibiotík  podporujú šírenie multirezistentných až polyrezistentných kmeňov, ktoré môžu v určitých podmienkach na danom oddelení prevládať. Okrem plošnej dezinfekcie je dôležitá aj dôkladná dekontaminácia a dezinfekcia pomôcok používaných pri ošetrovaní a vyšetrovaní pacientov a hygienické umývanie rúk. Pravidelná kontrola mikrobiálneho osídlenia povrchov, pomôcok a rúk zdravotníckeho personálu je dôležitým nástrojom kontroly dodržiavania a účinnosti dezinfekčného režimu v danom zdravotníckom zariadení.

Sledovanie mikrobiálnej kontaminácie povrchov resp. kontrola účinnosti povrchovej dezinfekcie je nevyhnutné vo všetkých zariadeniach v ktorých sa vykonáva epidemiologicky závažná činnosť – zdravotníctvo, farmaceutický priemyseľ, potravinárstvo, zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Laboratórna diagnostika
Určenie  mikrobálnej kontaminácie  povrchov metódou sterov

Odber vzoriek a podmienky transportu

Vzorky sterov z povrchov, predmetov alebo z rúk personálu odoberáme sterilným vatovým tampónom zvlhčeným sterilným fyziologickým roztokom alebo injekčnou vodou. Tampónom zotrieme plochu 10x10 cm, v prípade menšieho predmetu alebo rúk personálu celý predmet, alebo najväčšiu možnú plochu. Ster musí byť prevedený razantne, po celej ploche odberového miesta v dvoch na seba kolmých smeroch. Počas odberu tampón otáčame aby bol využitý celý jeho povrch. Po odbere  zalomíme tampón do tekutého kultivačného média, alebo umiestnime do transportnej pôdy podľa Amiesa ktorá zabezpečí optimálne podmienky pre prežitie mikroorganizmov počas transportu.

Odobraté vzorky sterov označené dátumom  odberu a identifikáciou miesta odberu  spolu s vyplnenou žiadankou analýz  je potrebné uchovávať pri izbovej teplote a transportovať do laboratória do 24 hodín od odberu. Vzorky odobraté do transportného média očkujeme na neselektívnu kultivačnú pôdu pre dôkaz aeróbnych baktérií, na kultivačnú pôdu pre dôkaz kvasiniek a plesní a pomnožujeme v tekutom kultivačnom médiu vhodnom pre záchyt aeróbnych aj anaeróbnych baktérií.

Hodnotenie a vyjadrenie výsledkov

Dĺžka kultivácie - kultivačné pôdy na dôkaz baktérií: 24 až 48 hodín, pôdy na dôkaz mikroskopických húb: 5 dní, pomnožovacie tekuté médium na dôkaz aeróbnych aj anaeróbnych baktérií: 5 až 7 dní.

Nález na pevných kultivačných pôdach určených pre primokultiváciu vyjadrujeme kvantitatívne aj kvalitatívne, mikroorganizmy identifikujeme na úroveň rodu alebo druhu. Mikroorganizmy vykultivované v tekutej pomnožovacej pôde, po vyočkovaní na vhodné agarové kultivačné médiá identifikujeme, nález nekvantifikujeme.

Na výsledkový list uvádzame počet kolónietvorných jednotiek  (CFU) jednotlivých mikroorganizmov vyrastených na  agarových  kultivačných pôdach určených pre primokultiváciu. V prípade nálezu v tekutej pomnožovacej pôde uvedieme tieto nálezy kvalitatívne ako nálezy po pomnožení v tekutom médiu.

Určenie  mikrobálnej kontaminácie  povrchov metódou odtlačkov

Na kontrolu účinnosti dezinfekcie povrchov používame špeciálne neselektívne odtlačkové pôdy  pre dôkaz aeróbnych baktérií, kvasiniek a plesní. Kultivačné pôdy sú vyliate v Petriho miske s priemerom 55 mm tak, že ich povrch je konvexný a mierne vyčnieva nad okraj Petriho misky. Pôdy obsahujú  inhibítory dezinfekčných prostriedkov, ktoré inaktivujú ich reziduá  na povrchu a tak umožňujú objektívne posúdenie účinnosti povrchovej dezinfekcie.

Pri kontrole hygieny rúk je možné použiť neselektívne kultivačné agarové médiá v Petriho miske  s priemerom 90 mm na dôkaz aeróbnych baktérií, kvasiniek a plesní ktoré sa používajú štandardne na mikrobiologickú kultiváciu týchto mikroorganizmov.

Odber vzoriek a podmienky transportu

Po odstránení krytu odtlačkovej platne, konvexný povrch kultivačného média rovnomerne  pritlačíme na testovaný povrch, silou približne 25g/cm2 počas 10 s. Odtlačkovú platňu opatrne odstránime z testovanej plochy, opatríme krytom, označíme dátumom a miestom odberu.

Pri kontrole hygieny rúk sa odber vykonáva odtlačením končekov prstov rúk a časti dlane pred dezinfekciou a po dezinfekcii na povrch neselektívneho kultivačného média vyliateho štandardným spôsobom do Petriho misky s priemerom 90 mm.

Odobraté vzorky odtlačkov označené dátumom  odberu a identifikáciou miesta odberu  spolu s vyplnenou žiadankou analýz  je potrebné uchovávať pri izbovej teplote a transportovať do laboratória do 24 hodín od odberu.

Hodnotenie a vyjadrenie výsledkov

Dĺžka kultivácie - kultivačné pôdy na dôkaz baktérií: 24 až 48 hodín, pôdy na dôkaz mikroskopických húb: 5 až 7 dní.

Prítomnosť mikroorganizmov na povrchu odtlačkových pôd hodnotíme kvantitatívne aj kvalitatívne, mikroorganizmy identifikujeme na úroveň rodu alebo druhu.

Na výsledkový list uvádzame počet kolónietvorných jednotiek  (CFU) jednotlivých mikroorganizmov vyrastených na  povrchu odtlačkových kultivačných pôd s ich rodovým alebo druhovým názvom.

Mikrobiologická kontrola účinnosti germicídnych žiaričov

Metóda umožňuje posúdiť účinnosť germicídneho žiarenia testovaním jeho vplyvu na referenčnú bakteriálnu kultúru, ktorá je nanesená na povrch neselektívneho agarového kultivačného média podľa štandardného postupu. Polovicu naočkovaného  kultivačného média prikryjeme alobalom ktorý neprepúšťa germicídne žiarenie. Alobalom prikrytá polovica slúži ako rastová kontrola. Podľa počtu narastených kolónií referenčného mikroorganizmu na polovici exponovanej germicídnemu žiareniu stanovujeme predpokladanú účinnosť žiarenia. Metóda je orientačná, odporúča sa zároveň aj pravidelné sledovanie a zaznamenávanie počtu prevádzkových hodín žiariča a  výmena trubice podľa odporúčaní výrobcu.

Odber vzoriek a podmienky transportu

Pripravenú testovaciu pôdu je nutné uchovávať pri teplote 4 °C a použiť do 24 h od jej prípravy. Po odstránení krytu Petriho misky s testovacou pôdou, umiestnime pôdu do vzdialenosti 2 až 2,5 m od germicídneho žiariča tak, aby žiarenie dopadalo na povrch pôdy kolmo. Po 30 minútovej expozícii testovaciu pôdu opatríme krytom, označíme dátumom a miestom odberu a necháme na dennom svetle ďalších 30 minút. Po tejto tzv. fáze reaktivácie odošleme do laboratória. Testovacie pôdy označené dátumom  odberu a identifikáciou miesta odberu  spolu s vyplnenou žiadankou analýz  je potrebné uchovávať pri izbovej teplote a transportovať do laboratória do 24 hodín od odberu.

Hodnotenie a vyjadrenie výsledkov

Dĺžka kultivácie: 24 hodín pri 22 až 25 °C.

Hodnotíme rast na kontrolnej polovici testovacej pôdy - nárast referenčného testovacieho mikroorganizmu má byť masívny. Hodnotíme exponovanú polovicu testovacej pôdy spočítaním kolónií testovacieho mikroorganizmu. Účinnosť germicídneho žiarenia hodnotíme podľa počtu vykultivovaných kolónií referenčného testovacieho mikroorganizmu do tried:

 • Trieda A – plná účinnosť
 • Trieda B – znížená účinnosť
 • Trieda C – slabšia účinnosť
 • Trieda D – nízka až žiadna účinnosť

Na výsledkový list uvádzame počet kolónietvorných jednotiek  (CFU) testovacieho mikroorganizmu na exponovanej a na kontrolnej polovici testovacej pôdy, určujeme triedu účinnosti germicídneho žiariča a v komentári uvádzame odporúčanú dobu žiarenia.


Neakreditovaná skúška:

Kontrola účinnosti dezinfekčných a antiseptických prípravkov na baktérie triedy II

Hodnotenie základnej baktericídnej aktivity sa vykonáva suspenznou metódou s použitím referenčných mikroorganizmov. Metóda je vhodná na testovanie účinnosti dezinfekčných prípravkov na nozokomiálne patogény izolované v zdravotníckych zariadeniach.

Odber vzoriek a podmienky transportu

Na testovanie sa odosiela koncentrovaná dezinfekčná látka s vyplnenou žiadankou analýz s uvedením koncentrácie v akej sa používa na pracovisku objednávateľa. Počas transportu je potrebné uchovávať dezinfekčný prípravok podľa inštrukcií výrobcu.

Hodnotenie a vyjadrenie výsledkov

Časový rozsah skúšky: 24 - 48 hodín. Stanovuje sa najnižšia baktericídna koncentrácia a odporúčaná doba expozície účinné na používané referenčné mikroorganizmy resp. na  nozokomiálne patogény.