Mikrobiológia prostredia

Kontrola prostredia zdravotníckych zariadení a  farmaceutických výrobných priestorov

Oddelenie farmaceutického skúšania a mikrobiológie prostredia Medirex a.s. v Nitre (Novozámocká 67) vykonáva skúšky zisťovania úrovne kontaminácie pracovného prostredia. Spolupracujeme s pracoviskami Národnej transfúznej služby, s hematologicko-transfuziologickými oddeleniami nemocníc, s tkanivovými zariadeniami, s nemocničnými oddeleniami, s jednodňovými chirurgiami a inými zdravotníckymi a nezdravotníckymi zariadeniami v ktorých sú zvýšené nároky na čistotu ovzdušia a povrchov resp. je potrebné monitorovať mikrobiálne osídlenie prostredia. Pri hodnotení výsledkov analýz sa riadime zásadami Správnej výrobnej praxe (GMP) a  právnymi normami platnými v SR:

  • Eudralex Volume 4, Good manufacturing practice guidelines, Annex 1 : Manufacture of sterile medicinal products
  • Vyhláška MZSR  553/2007 Z.z. zo dňa 15.08.2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
  • Vyhláška MZSR  259/2008 Z.z. zo dňa 18.06.2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
  • Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na kontrolu mikrobiologickej kvality ovzdušia v čistých priestoroch zdravotníckych zariadení. Číslo: OE/4561/2014 zo dňa 8. 7. 2014, Vestník MZSR 2014, čiastka 33-34