Mikrobiálne autovakcíny/stock vakcíny

Použitie autovakcín v liečbe chronických a recidivujúcich infekcií je znovuobjavená terapia, ktorá bola široko používaná od začiatku minulého storočia až po zavedenie antibiotík, kedy sa dostala do úzadia. Dnes v čase hroziaceho nástupu postantibiotickej éry má opäť narastajúci význam, pokladá sa za alternatívny spôsob liečby chronických a recidivujúcich infekcií, keď všetky ostatné možnosti zlyhali. Autovakcína je názov pre vakcínu, ktorá je pripravená z baktérií alebo kvasiniek izolovaných od pacienta, ktorému sa bude prípravok aplikovať. Stock vakcína je prípravok zhotovený z aktuálnych bakteriálnych kmeňov vykultivovaných od viacerých osôb a používaný na liečbu jedného pacienta alebo skupiny chorých.

Ponuka vyšetrení:

 • Príprava perorálnej mikrobiálnej autovakcíny/stock vakcíny z jedného až troch  kmeňov, 3-4 riedenia, hyposenzibilizačné dávkovanie
 • Príprava perorálnej mikrobiálnej autovakcíny/stock vakcíny z jedného až troch  kmeňov, jedno riedenie, imunizačné dávkovanie

Klinický význam:

Mikrobiálne vakcíny sa v medicíne používajú viac ako 100 rokov. Boli zavedené do praxe začiatkom 20.storočia v období prvých veľkých úspechov očkovacích látok. Liečba mikrobiálnymi vakcínami prešla dlhým vývojom. V dobe antibiotík sa dostala do úzadia, ale dnes opäť sa pokladá za alternatívny spôsob liečby chronických a recidivujúcich infekcií, keď všetky ostatné možnosti zlyhali. Napriek tomu, že rezistencia na antibiotiká rastie, nové antibiotiká sa objavujú čoraz zriedkavejšie. Predpokladáme, že terapia mikrobiálnymi vakcínami v boji proti infekčným ochoreniam bude mať čoraz väčšiu dôležitosť. Táto forma liečby prichádza do úvahy po opakovanej neúspešnosti antimikrobiálnej a komerčnej imunomodulačnej liečby. Skúsenosti a naše doterajšie výsledky poukazujú na možnosť využitia pri:

 • chronických a recidivujúcich infekciách reprodukčného systému žien a mužov spôsobených kultivovateľnými baktériami a kvasinkami
 • chronických a recidivujúcich infekciách dolných močových ciest žien a mužov
 • chronických a recidivujúcich infekciách kože a mäkkých tkanív
 • liečbe nehojacich sa rán, chronických osteomyelitíd
 • opakovaných respiračných infekciách detí po zlyhaní komerčných možností imunomodulačnej liečby.

 

Liečbu indikuje predovšetkým imunoalergológ. Túto kompetenciu má v špecifických prípadoch aj gynekológ, urológ, dermatovenerológ, prípadne chirurg po dôslednom zvážení klinického stavu pacienta, priebehu doterajšej liečby a kontraindikácií podávania mikrobiálnych autovakcín/stock vakcín.

Kontraindikácie liečby autovakcínou/stock vakcínou:

 • gravidita
 • autoimunitné a imunokomplexové choroby
 • akútna infekcia a akútna exacerbácia infekcie
 • aktívna tuberkulóza, mykobakterióza
 • stav po očkovaní živou vakcínou (8 týždňov)
 • závažné defekty imunitného systému
 • terapia imunosupresívnymi látkami
 • zlyhávanie obehového systému
 • ťažké hepatopatie, nefropatia, endokrinné ochorenie
 • ťažké chorobné zmeny v krvnom obraze
 • malígne nádorové choroby

Zvlášť opatrne treba postupovať u pacientov

 • po splenektómii
 • s ťažkými alergickými ochoreniami
 • s chronickými ochoreniami vnútorných orgánov
 • so spazmofíliou
 • s hypokalcinémiou

 

Prezentované výsledky liečby:

Publikácie v odborných časopisoch:

 • Czirfuszová, M., 2016. Úspešná liečba chronickej stafylokokovej pyodermie autovakcínou. In: Labmed, č. 07, s. 23 - 25, ISSN 1339-7192
 • Czirfuszová, M., 2016. Autovakcíny v liečbe chronických a recidivujúcich kolpitíd. In: Zdravotnictví a sociální práce, roč. 11, č. 3, s. 21 - 31  ISSN 1336-9326
 • Czirfuszová, M., 2014. Autovakcíny v liečbe chronických a recidivujúcich infekcií močových ciest a chronických prostatitíd. In: Zdravotnictví a sociální práce, roč. 9, č. 2, s. 16 - 22, ISSN 1336-9326

 

Aktívne účasti na konferenciách:

 • ECCMID 2016, Amsterdam, Czirfuszová, M., Bertaová, G. Treatment of chronic and recurrent vulvovaginitis with autogenous microbial vaccines – a two-year follow-up study,  ePoster Session: Vaccine research news between microbiota, seroprotection and attitudes, EP0250.
 • XXIII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dni, Hotel Atrium, Nový Smokovec, 2015. Czirfuszová, M., 2015. Antibiotiká majú zlatú éru za sebou. Čo ponúka imunomodulácia perorálnymi autovakcínami?
 • 8. ročník festivalu kazuistík z pediatrie, Holiday Inn, Žilina, 2015. Czirfuszová, M., Bertaová, G., Šebová, A., Kuzmová, E., Liečba chronickej pyodermie autovakcínou.
 • ECCMID 2014, Barcelona, Czirfuszová, M., Bertaová, G., Hanzen, J. Clinical efficacy of peroral autologous microbial vaccines in the treatment of chronic and recurrent vulvovaginitis, Poster Session V: Immunology, vaccination and host defences, P1245.
 • XIII. Odborná konferencia SKM SLK a SSKM SLS, Hotel Minerál, Dudince, 2012. Czirfuszová, M., Hadvabová, S., Bertaová, G., 2012. Využitie autovakcíny v liečbe kožných lézií u onkologickej pacientky.
 • XIII. Prowazekove dni,  Konferenčné centrum Univerzity J. Selyeho, Komárno, 2012. Czirfuszová, M., Bertaová, G., Ulrich, J., Mikloši, M., Cupaník, V., Abaffyová, Z., 2012. Autovakcíny v liečbe chronických infekcií urogenitálneho systému.

 

Odber vzoriek a podmienky transportu

Vykonanie odberu biologického materiálu zabezpečuje a za kvalitu odberu zodpovedá indikujúci lekár. Odber je potrebné urobiť asepticky, z ložiska infekcie v štádiu exacerbácie alebo recidívy ochorenia. Po liečbe  antibiotikami/antimykotikami sa odporúča robiť odber 4 až 6 týždňov po jej ukončení.

Odporúčané odberové súpravy:

 • sterilný tampón s transportným médiom AMIES
 • sterilnej nádobka (moč, tekutinu z abscesu, ložiska, dutiny získanú punkciou)

Transport do laboratória v deň odberu. Vzorky je potrebné skladovať a transportovať v podmienkach odporúčaných pre uchovávanie  vzoriek  na bakteriologickú resp. mykologickú kultivačnú analýzu – preklik na bakteriológiu. Na žiadanku poprosíme výrazne uviesť komentár: AUTOVAKCÍNA.

Príprava autovakcín/stock vakcín trvá 4 až 5 týždňov. Autovakcíny sú pripravované na priamu úhradu.

Informácie a konzultácie:

e-mail: monika.czirfuszova@medirex.sk
mobil: +421 918 110 233