Mikrobiológia prostredia a farmaceutické skúšanie

Oddelenie farmaceutického skúšania a mikrobiológie prostredia Medirex a.s. v Komárne je akreditované SNAS podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005 na vykonávanie skúšok sterility, pre zisťovanie úrovne kontaminácie pracovného prostredia a na kontrolu účinnosti procesu sterilizácie. Pracujú u nás odborníci s odbornou spôsobilosťou na mikrobiologickú kontrolu sterilizačných procesov a účinnosti dezinfekcie vydané ÚVZSR. Pracovisko je schválené ŠÚKL ako kontrolné laboratórium na vykonávanie mikrobiologických skúšok sterilných a nesterilných liečiv, pomocných látok a humánnych liekov a je držiteľom Osvedčenia o dodržaní správnej výrobnej praxe na mikrobiologické skúšanie sterilných a nesterilných liekov na humánne použitie.