Mikrobiológia prostredia a farmaceutické skúšanie

Oddelenie farmaceutického skúšania a mikrobiológie prostredia Medirex a.s. v Nitre vykonáva skúšky zisťovania úrovne kontaminácie pracovného prostredia. Kontrola účinnosti procesu sterilizácie sa vykonáva v akreditovaných mikrobiologických laboratóriách Medirex a.s. v Bratislave a v Košiciach. Pracujú u nás odborníci s odbornou spôsobilosťou na mikrobiologickú kontrolu sterilizačných procesov a účinnosti dezinfekcie vydané ÚVZSR.