Odber vzoriek a podmienky transportu

Odber vzoriek vykonáva objednávateľ skúšky na základe inštrukcií pracovníka laboratória.

Pri  kontrole procesu sterilizácie cirkulujúcim horúcom vzduchom:

biologické a chemické indikátory sa rozmiestňujú v rámci celej sterilizačnej komory zdola nahor, začínajúc od dvier tak, aby na každej polici bol jeden indikátor. Ak má sterilizačný prístroj len jednu policu, indikátory sa vkladajú na policu odpredu dozadu. Počet potrebných biologických a chemických indikátorov je daný veľkosťou sterilizačnej komory t.j. počtom sterilizačných jednotiek (viď. tabuľka č.1).

Pri kontrole procesu sterilizácie vlkým teplom alebo formaldehydom:

- v prípade sterilizácie plných zdravotníckych pomôcok bez dutín alebo kvapalín sa biologické a chemické indikátory rozmiestňujú v rámci celej sterilizačnej komory zdola nahor, začínajúc od dvier tak, aby na každej polici bol jeden indikátor. Ak má sterilizačný prístroj len jednu policu, indikátory sa vkladajú na policu odpredu dozadu. Počet potrebných biologických a chemických indikátorov je daný veľkosťou sterilizačnej komory t.j. počtom sterilizačných jednotiek (viď. tabuľka č.1).

- v prípade sterilizácie pórovitých alebo dutých zdravotníckych pomôcok, najkritickejším miestom je vnútorná štruktúra pórovitých zdravotníckych pomôcok, stred šírky otvoru (lúmenu) dutých častí zdravotníckych pomôcok ak sú obidva konce uzavreté a ak je jeden koniec uzavretý, kritickým miestom je najvzdialenejšie miesto od otvoru. Chemické a biologické indikátory sa vkladajú do simulačnej pomôcky, ktorá predstavuje podobný alebo väčší stupeň náročnosti ako sterilizované pomôcky. Použije sa jeden chemický indikátor a jeden biologický indikátor v simulačnej pomôcke na celý objem sterilizačnej komory a simulačné pomôcky sa umiestňujú v dolnej tretine sterilizačnej komory v blízkosti dvier.

Tabuľka č.1 Počet bioindikátorov a chemických indikátorov podľa objemu sterilizačnej komory

Objem sterilizačnej komory v litroch

Počet sterilizačných jednotiek (SJ)

Počet bioindikátorov (ks)

Počet chemických indikátorov (ks)

≤ 54 l

1

2

1

55 - 108 l

2

3

2

109 - 162 l

3

4

2

163 - 216 l

4

5

2

217 - 270 l

5

6

2

271 -324 l

6

7

3

325 - 378 l

7

8

3

379 - 432 l

8

9

3

433 - 486 l

9

10

3

487 - 541 l

10

11

3

542 - 596 l

11

12

4

na viac ako 10 sterilizačných jednotiek použijeme 4 chemické indikátory

 

Exponované bioindikátory a chemické indikátory sa transportujú pri izbovej teplote do laboratória v deň vykonania kontroly. Počas transportu musia byť vzorky chránené pred poškodením.

Hodnotenie a vyjadrenie výsledkov

Dĺžka kultivácie: 2 až 7 dní

Expedícia výsledku: do 10 dní od prevzatia vzorky

Hodnotia sa dosiahnuté fyzikálne parametre procesu, výsledok testu chemickými a biologickými indikátormi.

Ak sú výsledky kontroly účinnosti procesu sterilizácie fyzikálnymi alebo chemickými systémami nevyhovujúce, sterilizačný cyklus sa hodnotí ako nevyhovujúci bez ohľadu na výsledky získané pomocou biologických indikátorov. Pri nevyhovujúcich výsledkoch kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok sa kontrola zopakuje. Pri opakovane nevyhovujúcich výsledkoch kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok sa zabezpečí technická kontrola sterilizačného prístroja. Sterilizačný prístroj sa môže začať používať až po odstránení príčiny nevyhovujúcich výsledkov a po dosiahnutí vyhovujúcich výsledkov kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok.

Výsledok sa vydáva formou protokolu o kontrole účinnosti procesu sterilizácie, ktorá obsahuje typ, číslo a umiestnenie sterilizačného prístroja, označenie testovaného programu, sterilizované zdravotnícke pomôcky, kontrolované kritické parametre, druh použitých chemických indikátorov a ich hodnotenie, druh použitých biologických indikátorov a ich hodnotenie, dátum, meno a podpis odborne spôsobilej osoby.