Kontrola účinnosti procesu sterilizácie

Bakteriologické laboratóriá spoločnosti Medirex, a.s. v Bratislave (Galvaniho 17/C) a v Košiciach (Magnezitarska 2/C) sú akreditované v SNAS na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie.
Túto činnosť garantujú odborníci s odbornou spôsobilosťou na mikrobiologickú kontrolu sterilizačných procesov a účinnosti dezinfekcie vydané ÚVZSR. Kontrola účinnosti procesu sterilizácie biologickými systémami sa vykonáva súčasne s kontrolou fyzikálnych parametrov a s kontrolou  chemickými systémami v súlade s Odborným usmernením MZSR na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach uverejnenom vo Vestníku MZSR 2014 č. OE/3083/2014 dňa 5.5.2014, čiastka 24-26, strana 142 - 151.

Ponuka vyšetrení:

 • Kontrola účinnosti procesu sterilizácie cirkulujúcim horúcim vzduchom
 • Kontrola účinnosti procesu sterilizácie vlhkým teplom
 • Kontrola účinnosti procesu sterilizácie formaldehydom

Klinický význam:

Sterilizácia je proces ktorý usmrcuje všetky životaschopné mikroorganizmy a inaktivuje vírusy. Správny sterilizačný proces má zabezpečiť úroveň bezpečnej sterility 10-6, čo znamená, že pravdepodobnosť prežitia mikroorganizmov na vysterilizovanom materiály je menšia ako jeden nesterilný materiál z milióna vysterilizovaných. Proces prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky zahŕňa predsterilizačnú prípravu, sterilizáciu, kontrolu sterilizácie a dokumentáciu.

Sterilizácia sa vykonáva:

 • fyzikálnymi metódami – sterilizácia vlhkým teplom, cirkulujúcim horúcim vzduchom, plazmou
 • chemickými metódami – formaldehydom, etylénoxidom.

Kontrola účinnosti procesu sterilizácie sa vykonáva:

 • biologickými systémami
 • chemickými systémami
 • fyzikálnymi systémami

 

Frekvenciu kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok určuje:

Vyhláška MZ SR č. 553/2007 z 15. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia:

1. na oddelení centrálnej sterilizácie a na operačných sálach raz mesačne

2. na ostatných pracoviskách:

 • v prípade sterilizačných prístrojov s vekom do 10 rokov raz ročne
 • v prípade prístrojov s vekom nad 10 rokov po každých 200 sterilizačných cykloch, minimálne raz polročne (dvakrát ročne)

3. po technickom zásahu do sterilizátora, pri novej inštalácii, premiestnení a ihneď pri pochybnostiach o sterilizačnej účinnosti.

Vyhláška MZ SR č. 554/2007 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo:

1. ihneď po inštalácii prístroja
2. po 200 sterilizačných cykloch, najmenej však raz ročne
3. pri pochybnostiach o sterilizačnej účinnosti
4. po každej oprave prístroja.

Laboratórna diagnostika

Kontrola účinnosti procesu sterilizácie sa vykonáva pri naplnenej sterilizačnej komore.

Kontroluje sa každý používaný program samostatne.

Používajú sa chemické indikátory triedy 5 alebo 6 a biologické indikátory s definovaným počtom spór termorezistentných mikroorganizmov:

 • Bacillus atrophaeusna kontrolu účinnosti sterilizácie cirkulujúcim horúcim vzduchom a etylénoxidom.
 • Geobacillus stearothermophilusna kontrolu účinnosti sterilizácie vlhkým teplom, formaldehydom a plazmou peroxidu vodíka.

Pri kontrole účinnosti procesu sterilizácie chemickými alebo biologickými systémami sa indikátory umiestňujú vždy do miesta so sťaženými podmienkami pre sterilizáciu, do kritických miest. V prípade sterilizácie dutých alebo pórovitých predmetov vlhkým teplom alebo formaldehydom, na testovanie sa používa simulačná pomôcka, ktorá predstavuje podobný alebo väčší stupeň náročnosti ako sterilizované pomôcky.