Odberové súpravy a podmienky uchovávania vzoriek na bakteriologické kultivačné analýzy

Odberová súprava Názov Biologický materiál Podmienky uchovávania a  transportu Poznámky
Sterilný detoxikovaný vatový tampón s transportným médiom podľa Amiesa s aktívnym uhlím výter z tonzíl
výter z faryngu
výter z nosa
ster z jazyka
ster z bukálnej sliznice
výter z rany výter z ložiska
ster z kože
výter z konečníka
stolica na dôkaz bakteriálnych črevných patogénov
Do 24 hod.,
+20 až +25 °C
Pri podozrení na hnačku spôsobenú bakteriálnymi črevnými patogénmi odporúčame posielať stolicu na tampóne v transportnom médiu.

Použitie detoxikovaného tampónu bez transportného média neodporúčame.
Sterilný detoxikovaný vatový tampón s transportným médiom podľa Amiesa bez aktívneho uhlia výter z pošvy
výter z cervixu
vagino-rektálny výter na skríning Streptococcus agalactiae v 35. -37. týždni gravidity
Do 24 hod.,
+20 až +25 °C
Pri podozrení na infekciu Neisseria gonorrhoeae
e maximálna doba uchovávania a transportu vzorky 6 hod.
Použitie detoxikovaného tampónu bez transportného média neodporúčame.
Sterilný detoxikovaný vatový tampón na drôte s transportným médiom podľa Amiesa bez aktívneho uhlia výter z nazofaryngu
výter z laryngu
výter z ucha
výter zo spojovky
výter z uretry
Do 24 hod.,
+20 až +25 °C
Pri podozrení na infekciu Neisseria gonorrhoeae
je maximálna doba uchovávania a transportu vzorky 6 hod.
Použitie detoxikovaného tampónu bez transportného média neodporúčame.
Odberová súprava na mykoplazmy a ureaplazmy (dodáva výrobca diagnostickej súpravy) výter z cervixu, výter z uretry Do 5 hod
+20 až +25 °C
Vhodný je dakrónový, kalcium-alginátový alebo polyesterový tampón na umelohmotnej paličke. Tampón po odbere zalomiť do  transportného média dodávaného laboratóriom.
Do 48 hod.
+2 až +8 °C
Sterilné odberové skúmavky moč Do 24 hod. pri
+2 až +8 °C

Odoslať do laboratória v deň odberu najbližším zvozom!
Pred odberom spontánne vymočeného moču je potrebné vysvetliť pacientom správny postup odberu.

Sterilné odberové skúmavky spútum
aspiráty z dolných dýchacích ciest
bronchoalveolárna laváž

Do 24 hod. pri
+2 až +8 °C

Odoslať do laboratória v deň odberu najbližším zvozom!

 

Pred odberom spúta je potrebné vysvetliť pacientom správny postup odberu.

 

 

Sterilné odberové skúmavky

punktáty, exudáty, hnis, výplach dutín
žalúdočný obsah tkanivá, bioptické vzorky, chlopňové náhrady, kĺbne náhrady, súčasti drenážnych systémov, katétre, kanyly, drény, vnútroočná tekutina,
lochie, plodová voda
intrauterinné teliesko, ejakulát
Do 24 hod. pri
+20 až +25 °C

Odoslať do laboratória v deň odberu najbližším zvozom!

Pre anaeróbnu kultiváciu zabezpečiť anaeróbne podmienky.
Anaeróbne podmienky pre uchovávanie a transport (injekčná striekačka bez  vzduchu s bezpečným uzáverom , skúmavka s transportným médiom podľa Amiesa s aktívnym uhlím, anaeróbna hemokultivačná nádobka, anaeróbne transportné systémy).

Sterilné odberové skúmavky

likvor (1-2 ml) Odoslať do laboratória v deň odberu najbližším zvozom! Uchovávať pri teplote +20 až +25 °C !
20% roztok glukózy (dodáva laboratórium) žalúdočná sliznica na dôkaz H. pylori Do 6 hod. pri
+2 až +8 °C
Sterilná nádobka na odber stolice Stolica na dôkaz mikrobiálnych antigénov Do 24 hod. pri +2 až +8 °C Pri podozrení na hnačku spôsobenú bakteriálnymi črevnými patogénmi odporúčame odobrať stolicu na tampón, vložiť do transportného média podľa Amiesa s aktívnym uhlím a transportovať pri +20 až +25 °C.
Stolica na dôkaz
toxínov Clostridium difficile
Do 48 hod. pri +2 až +8 °C
Stolica na dôkaz karbapenemáza produkujúcich Enterobacteriacae Do 24 hod. pri +2 až +8 °C
Skúmavka s alkalickou peptónovou vodou (dodáva laboratórium na vyžiadanie - objednávka je nutná vopred) Stolica na dôkaz Vibrio cholerae Do 6 hod. pri  +20 až +25 °C Cielený odber, transportné médium dodáva laboratórium na vyžiadanie.
Hemokultivačná nádobka (laboratórium nedodáva) Venózna plná krv
Dospelí:
20 ml – rozdelených po 10 ml do aeróbnej a anaeróbnej hemokultivačnej nádoby,
Deti:
Objem krvi podľa váhy dieťata – viď tabuľka č.1
Vždy uviesť čas odberu!

Odoslať do laboratória v deň odberu najbližším zvozom! Uchovávať pri teplote +20 až +25 °C !
Odber vykonávame pred podaním antibiotík.
Akútny febrilný stav:
2 sady* z 2 odberových miest v priebehu 10 minút
Subakútny febrilný stav:
2 alebo 3 sady počas 24 hod. odobraté z rôznych odberových miest, interval medzi odbermi min. 3 hod.
Akútna endokarditída:
3 sady z rôznych odberových miest v priebehu 1-2 hod.
Podozrenie na katétrovú infekciu:
odobrať simultánne 1 sadu cez katéter, ďalšiu sadu z periférnej žily

* 1 sada pozostáva z aeróbnej a anaeróbnej hemokultivačnej nádobky

 

Objem krvi na hemokultiváciu podľa váhy dieťaťa

Váha dieťaťa (kg) Objem krvi (ml) Celkový objem (%)
Kultivácia č.1 Kultivácia č.2 Kultivácia č.3
Aeróbna Anaeróbna Aeróbna Anaeróbna Aeróbna Anaeróbna
≤ 1 0,5 - 2 4
1,1 - 2 1,5 - 4,5 4,5
2,1-12,7 3 - 6 3
12,8 – 36,3 5 5 - 7 5 - 7 5 2,9
> 36,3 10 10 10 10 10 10 2,8