Tkanivo

Odber vykonávame biopsiou alebo excíziou peroperačne z miesta šírenie infekcie. Pre prežitie anaeróbnych baktérií je dôležité odobrať dostatočné množstvo tkaniva (minimálne 1 cm3), ktoré umiestnime do sterilnej odberovej nádoby. Pri menšom objeme alebo v prípade transportu dlhšom ako 2 hodiny je pre spoľahlivé zabezpečenie anaeróbnych podmienok nutné použiť komerčné anaeróbne transportné systémy (Medirex nedodáva). Hemokultivačná nádoba BacT/ALERT i AST umožňuje inokuláciu tuhých vzoriek, zabráni vyschnutiu vzoriek, nezabezpečuje však anaeróbne podmienky tak, aby zaručila rast aj striktne anaeróbnych baktérií. Pri objemoch vzorky menej ako 1 cm3 zabráňte vyschnutiu pridaním sterilného fyziologického roztoku.