Krv na hemokultiváciu

Časovanie a počet odberov sa riadi charakterom klinického obrazu a teplotnej krivky.

Baktérie sa pri sekundárnej bakteriémii vyplavujú z ložiska asi jednu hodinu pred začiatkom vzniku triašky a zvyšovania teploty. Odber vykonávame na začiatku triašky. Kontinuálna bakteriémia je charakteristická pre bakteriálnu endokarditídu a intravaskulárne ložiská infekcie.

Akútna sepsa a infekcie s vyplavovaním baktérií do krvného obehu (meningitída, pneumónia, pyelonefritída, osteomyelitída, epiglotitída): pred podaním antibiotík, minimálne 2 sady hemokultúr z rôznych venepunkcií v krátkom časovom slede za sebou.

Akútna endokarditída: podľa možností pred podaním antibiotík, 3 sady hemokultúr  z rôznych venepunkcií v priebehu 1 až 2 hodín.

Horúčka neznámeho pôvodu, subakútna endokarditída: pred podaním antibiotík, 2 alebo 3 sady hemokultúr z rôznych venepunkcií počas 24 hodín. Interval medzi odbermi minimálne 1 hodina (až 3 hodiny v prípade, že sa nejedná o akútny stav a je možné počkať so zahájením antimikrobiálnej liečby). Keď je kultivácia v priebehu 24 až 48 hodín negatívna, odporúča sa odobrať ďalšie 2 až 3 sady hemokultúr.

Podozrenie na katétrovú sepsu: 1 odber z periférie a súčasne 1 odber cez intravaskulárny katéter.

V prípade, že pacient dostáva  antimikrobiálnu terapiu, odbery vykonávame tesne pred podaním dávky antibiotika.

V rámci jedného odberu vždy inokulujeme aeróbnu aj anaeróbnu hemokultivačnú nádobku (1 sada).

V prípade podozrenia na mykotickú infekciu odoberáme krv aj do nádobky na kultiváciu mikroskopických húb.

Na odber odporúčame hemokultivačné nádobky kompatibilné s automatizovanými systémami inštalovanými v laboratóriu: BACTEC a BACTALERT. Najmä u pacientov, ktorým sú už podávané antibiotiká, odporúčame nádobky s adsorbujúcimi  polymérovými perličkami alebo živicovými časticami.

Objem krvi, ktorý inokulujeme do nádobky, musí zodpovedať objemu odporúčanému výrobcom pre príslušný typ nádobky. Nedostatočný objem znižuje pravdepodobnosť záchytu pôvodcu. Pre deti volíme zodpovedajúci typ hemokultivačných nádob, umožňujúcich inokulovať malé objemy.

Technika odberu: Kožu v mieste vpichu dezinfikujeme dezinfekčným prostriedkom schváleným MZ SR na tento účel, ktorý musí byť v súlade s odporúčaním výrobcu odberovej nádobky. Po odtrhnutí krytu uzáveru na odberovej nádobke dezinfikujeme povrch gumovej zátky rovnakým prípravkom, ako sme dezinfikovali miesto vpichu. Miesto vpichu po dezinfekcii už nepalpujeme. Detoxikovaným tampónom urobíme ster z kože v mieste vpichu, ktorý zasielame spolu s hemokultúrami do laboratória. Odoberieme vzorku krvi požadovaného objemu, vymeníme ihlu na striekačke a  inokulujeme do príslušných hemokultivačných nádobiek.