Odber vzoriek

Správny odber vzorky biologického materiálu je predpokladom úspešnej kultivačnej diagnostiky.

Všeobecné zásady správneho odberu

  • odoberajte vždy asepticky, sterilnými odberovými súpravami a do sterilných odberových nádob,
  • používajte odberové súpravy vhodné pre požadované kultivačné vyšetrenie podľa odporúčania laboratória,
  • pri podozrení na infekciu spôsobenú anaeróbnymi baktériami odoberajte vzorku s ohľadom na zachovanie anaeróbnych podmienok počas transportu,
  • vzorky biologického materiálu odoberte pred začatím antimikrobiálnej liečby,
  • odoberajte vhodný typ vzorky, ktorá zodpovedá patofyziológii predpokladaného infekčného procesu,
  • odoberajte vzorky biologického materiálu z miesta infekcie, zabráňte kontaminácii vzorky komenzálnou flórou kože a slizníc,
  • odoberte dostatočný objem vzorky – s objemom vzorky sa zvyšuje pravdepodobnosť dôkazu pôvodcu infekcie, pri tekutých vzorkách a tkanivách sa zvyšuje pravdepodobnosť zachovania vitality anaeróbnych baktérií,
  • odobratú vzorku označte menom a rodným číslom pacienta,
  • odobratú vzorku zasielajte do laboratória so správne a úplne vyplnenou žiadankou.