Stanovenie citlivosti na antibiotiká

Metódy stanovenia citlivosti na antibiotiká

Stanovenie citlivosti izolovaných bakteriálnych kmeňov na antibiotiká je nevyhnutnou súčasťou bakteriologickej diagnostiky. Bakteriologické laboratóriá Medirex a.s. používajú kvalitatívne a kvantitatívne fenotypové metódy stanovenia citlivosti.

Kvalitatívne metódy stanovenia citlivosti:

 • disková difúzna metóda
 • dilučná metóda break-pointov (BP)

Kvantitatívne metódy stanovenia citlivosti:

 • štandardná mikrodilučná metóda
 • štandardná gradientová metóda

Všeobecné pravidlá pre voľbu metódy stanovenia citlivosti:

Ambulantní pacienti
Nekomplikovaná infekcia, predpokladaná perorálna terapia kvalitatívny test BP alebo diskový
podľa lokalizácie infekčného procesu a prieniku ATB do ložiska – MIC
Zlyhanie predchádzajúcej ATB terapie rozšírená zostava ATB, MIC
Chronické (opakované) ochoreníe, imunodeficientné stavy, predpokladaná parenterálna antimikrobiálna terapia MIC
Hospitalizovaní pacienti
Hospitalizácia do 3-5 dní, nekomplikovaná infekcia predpokladaná perorálna terapia kvalitatívny test BP alebo diskový
podľa lokalizácie infekčného procesu a prieniku ATB do ložiska – MIC
Hospitalizácia po 5. dni, invazívny výkon počas hospitalizácie, predpokladaná parenterálna antimikrobiálna terapia MIC
Pacienti na JIS, septické stavy, predpokladaná parenterálna antimikrobiálna terapia, požiadavka včasnej racionálnej liečby MIC
podľa potreby rýchle predbežné stanovenie MIC za 6 hodín (nie G – nefermentujúce paličky)
priame stanovenie kvalitatívnej citlivosti z hemokultúry (definitívne stanovenie MIC z narastenej kultúry)

 

Kvalitatívne metódy stanovenia citlivosti:

 • disková difúzna metóda
 • dilučná metóda break-pointov

Disková difúzna metóda – je štandardizovaná metóda definovaná Európskou komisiou pre testovanie citlivosti EUCAST (www.eucast.org).

Metóda sa používa na stanovenie citlivosti rastovo náročných baktérií a baktérií ktorých citlivosť nie je možné testovať diagnostickými súpravami na stanovenie break-pointov a MIC:

 

 • Streptococcus spp.
 • Haemophilus spp.
 • Campylobacter spp.
 • Moraxella catarrhalis
 • Enterococcus spp.
 • anaeróbne baktérie
 • kmene, ktoré nerastú na súpravách BP alebo MIC
 • orientačné stanovenie citlivosti priamo z hemokultúry

 

Dilučná metóda break-pointov (BP)používajú sa diagnostické súpravy na stanovenie hraničných koncentrácií (break-point) antibiotík umožňujúce zaradenie testovaného kmeňa do jednotlivých kategórií citlivý (C), slabo citlivý (sC), rezistentný (R), citlivý v moči (U), citlivý pri lokálnej aplikácii (L).

Metóda sa používa na stanovenie citlivosti:

 • Gram negatívnych paličiek
 • Staphylococcus spp.

Interpretácia výsledkov kvalitatívnych testov citlivosti:

 

 • C  - izolovaný kmeň je citlivý – účinná hladina antibiotika v sére sa dosiahne pri bežnom dávkovaní
 • sC - izolovaný kmeň je slabo citlivý - účinná hladina antibiotika v sére sa dosiahne len pri zvýšenom dávkovaní, alebo v mieste, kde sa antibiotikum prirodzene koncentruje (moč)
 • U  - izolovaný kmeň je citlivý v moči - účinná hladina antibiotika sa dosiahne len v dolných močových cestách
 • L  - izolovaný kmeň je citlivý len pri lokálnej aplikácii
 • R - izolovaný kmeň je rezistentný

 

Kvantitatívne metódy stanovenia citlivosti:

Stanovuje sa minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) izolovaného bakteriálneho kmeňa. MIC je najnižšia koncentrácia antibiotika, ktorá zastavuje rast a množenie testovaného mikroorganizmu za definovaných „in vitro“ podmienok.

Metódy stanovenia MIC:

 • štandardná mikrodilučná metóda
 • štandardná gradientová metóda (E – test)

Štandardná mikrodilučná metódapoužíva sa diagnostická súprava ktorá spĺňa kvalitatívne podmienky normy EN ISO 20776-1 a americkej normy CLSI. Interpretáciu je možné vykonať podľa kritérií EUCAST alebo aj CLSI podľa príslušných klinických break-pointov. Reakčné terčíky diagnostickej súpravy obsahujú rôzne koncentrácie antibiotík. Rast inokulovaného mikroorganizmu po expozícii danej koncentrácii antibiotika indikuje farebný metabolický indikátorový systém. Vyhodnotenie diagnostickej súpravy sa vykonáva pomocou počítačového softvéru, ktorého súčasťou je mikrobiologický a farmakologický expertný systém.

Mikrobiologický expertný systém umožňuje interpretované hodnotenie antibiotikogramu. Zohľadňuje prirodzené rezistencie a väčšinu bežných mechanizmov rezistencie. Výsledkom je kvantitatívne vyjadrenie MIC pre jednotlivé testované antibiotiká a podľa hodnoty MIC kvalitatívne hodnotenie na základe aktuálnych hraničných hodnôt (BP) európskej normy EUCAST.

Norma EUCAST je každoročne aktualizovaná. Na základe pribúdajúcich epidemiologických, farmakologických a klinických dát preto môže dochádzať k posunom BP.

 

Farmakologický expertný systém umožňuje optimalizáciu dávkovania antibiotík podľa výsledkov MIC a priebehu plazmatickej koncentrácie antibiotika, vychádzajúcej z vypočítanej hodnoty glomerulárnej filtrácie podľa veku a pohlavia daného pacienta.

Pre návrh dávkovania sa využívajú všeobecne akceptované farmakologické prediktívne parametre T>MIC (pre betalaktámy, glykopeptidy, makrolidy, kotrimoxazol a linezolid)

a Cmax / MIC (pre chinolóny a aminoglykozidy).

 

Farmakologický expertný systém pracuje so všeobecným populačným modelom, nemožno ho paušálne použiť u pacientov so závažne zmenenou farmakokinetikou. Nezohľadňuje tiež prienik antibiotika do miesta infekcie.

Štandardná gradientová metóda - metóda umožňuje testovanie jednotlivých antibiotík. Je určená pre rastovo náročné druhy baktérií a kmene nerastúce v mikrodilučných testoch:

 • Neisseria gonorrhoeae
 • Neisseria meningitidis : PNC, CTX
 • Streptococcus pneumoniae, alfahemolytické streptokoky: PNC / AMP, CTX
 • enterokoky, stafylokoky nerastúce v mikrodilučných testoch: VAN
 • Helicobacter pylori