Bakteriológia

Bakteriologické laboratóriá spoločnosti Medirex, a.s. poskytujú základné a nadstavbové laboratórne vyšetrenia v oblasti diagnostiky bakteriálnych infekcií na pracoviskách v Bratislave (Galvaniho 17/C), Leviciach (Nábrežná 3) a v Košiciach (Magnezitárska 2/C).

Centrálne bakteriologické pracovisko v Bratislave je najväčším pracoviskom svojho druhu na Slovensku a svojím prístrojovým vybavením sa radí k najmodernejším pracoviskám nielen na Slovensku, ale v celej Strednej Európe.

Bakteriálne infekcie predstavujú široké spektrum ochorení líšiacich sa etiológiou, patogenézou, klinickým priebehom. Včasná a správna identifikácia pôvodcu a stanovenie citlivosti na antiinfekčné liečivá zohráva kľúčovú úlohu v manažmente pacienta.

Na urýchlenú identifikáciu bakteriálnych pôvodcov ochorení využívame najmodernejšiu metódu MALDI TOF-MS, ktorá je založená na princípe hmotnostnej spektrometrie a umožňuje identifikovať mikroorganizmus do niekoľkých minút od jeho izolácie.

Okrem laboratórnej diagnostiky pracovníci oddelenia vykonávajú prednáškovú, publikačnú a výukovú činnosť, štatistické analýzy pre lekárov a iné nadstavbové aktivity.

Laboratórium sa pravidelne zúčastňuje externého hodnotenia systému kvality INSTAND e.V. a externých kontrol testovania citlivosti a sérotypizácie organizovaných Národným referenčným centrom (NRC) pre sledovanie rezistencie na antibiotiká a NRC pre salmonelózy.