Imunológia

Imunologické laboratórium spoločnosti Medirex, a.s. zaznamenalo od svojho vzniku výrazný rozvoj v palete poskytovaných vyšetrení ako aj v počte vyšetrených vzoriek  v  dvoch centrálnych laboratóriách  Medirex, a.s. v Bratislave (Galvaniho 17/C) a v Košiciach (Magnezitárska 2/C).

V našom laboratóriu poskytujeme komplexné špecializované laboratórne vyšetrenia v oblasti diagnostiky imunopatologických ochorení, primárnych a sekundárnych imunodeficiencií, autoimunitných ochorení a v diagnostike alergií. V rámci imunologického laboratória v Bratislave sme zriadili špecializovaný úsek – Laboratórium reprodukčnej imunológie, ktoré sa zameriava na komplexnú diagnostiku imunologických príčin porúch reprodukcie.

Stanovenie základných populácií a subpopulácií lymfocytov, aktivačné markery lymfocytov ako aj funkčné testy leukocytov vykonávame prietokovou cytometriou použitím monoklonových protilátok proti membránovým antigénom.

V rámci vyšetrenia autoimunity ponúkame kvalitatívny a kvantitatívny dôkaz širokého spektra orgánovo špecifických a nešpecifických autoprotilátok metódami nepriamej imunofluorescencie a ELISA so zameraním na oblasť reumatológie, nefrológie, autoimunity, hepatopatie a atrofickej gastritídy, neuroimunológie.  Ako jedno z mála laboratórií sa venujeme taktiež diagnostike antifosfolipidového syndrómu s postupne sa rozširujúcou paletou protilátok. Prepojením imunológie a genetiky vznikli nové laboratórne techniky v imunológii, ako napr. stanovenie HLA antigénov na biočipoch. Naše laboratórium na základe tejto metodiky dokáže stanoviť genetickú predispozíciu pre niektoré autoimunitné ochorenia, ako napr. celiakia, psoriáza, či Bechterova choroba.

K diagnostike alergických ochorení pristupujeme tiež veľmi komplexne a ponúkame viaceré typy vyšetrení. Základ tvorí samozrejme vyšetrenie špecifických IgE protilátok proti širokému spektru potravinových, inhalačných a liekových alergénov. Spolu s rozvojom „komponentovej diagnostiky“, neustále rozširujeme aj paletu šp. IgE proti komponentom, ktoré vyšetrujeme, podobne ako väčšinu ostatných šp. IgE na prístroji Phadia ImmunoCAP. V rámci komponentovej diagnostiky ponúkame aj vyšetrenie šp. IgE biočipom ISAC.

Špecialitou nášho laboratória je diagnostika alergických ochorení, najmä liekových alergií, funkčnými testami bazofilov - CAST ELISA, bazofiloaktivačný a bazofilodegranulačný test, ktoré vykonávame ako jedni z mála na Slovensku.

V Laboratóriu reprodukčnej imunológie ponúkame komplexnú paletu vyšetrení imunopatologických procesov, ktoré hrajú úlohu pri poruchách reprodukcie. V diagnostike imunologických príčin reprodukcie vychádzame z metodického usmernenia ČSAKI „Návrh doporučení pro stanovení parametru protilátkové a buněčné imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti“.

Samozrejme, kvalita výsledku laboratórneho vyšetrenia závisí od kvality odberu. Znalosť a dodržiavanie zásad predanalytickej fázy je základným predpokladom správneho výsledku.

Vďaka špičkovému prístrojovému vybaveniu a pracovitosti našich zamestnancov vyšetrujeme  stav celulárnej imunity prietokovou cytometriou v daný pracovný deň. Iné špeciálne vyšetrenia stanovujeme v dlhšom časovom intervale.

Priame napojenie laboratórneho informačného systému na  informačné systémy nemocníc, rovnako ako možnosť elektronickej komunikácie s ambulantnými lekármi prostredníctvom FTP prepoja umožňuje okamžitý prenos hotových výsledkov k ordinujúcemu lekárovi.

Laboratórium je akreditované podľa normy ISO 15189:2012