Označenie materiálu

Každý materiál musí byť jednoznačne identifikovateľný – na skúmavke musí byť vyznačené meno a priezvisko pacienta, rok jeho narodenia, celé rodné číslo na vyšetrenie kvrných skupín a typ odobratého materiálu. Spolu s materiálom musí byť do laboratória zaslaná žiadanka, ktorá obsahuje:

 • meno a priezvisko pacienta, rodné číslo a číslo poisťovne;
 • dátum narodenia, ak má poistenec náhradné rodné číslo;
 • poistencovi z inej krajiny priložiť fotokópiu preukazu poistenca a uviesť dátum narodenia;
 • diagnózu označenú medzinárodným kódom;
 • meno a priezvisko ošetrujúceho lekára, kontaktné údaje: adresa a telefón a/alebo e-mail, kód lekára a kód poskytovateľa pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou;
 • ak je to potrebné na vyšetrenie, ďalšie údaje o pacientovi: výška, hmotnosť, diuréza, zberné obdobie, dátum poslednej menštruácie, a pod.;
 • jednoznačné označenie žiadaných vyšetrení.

Odmietnutie vzorky biologického materiálu laboratóriom

Laboratórium za určitých okolností môže odmietnuť prijať a vyšetriť biologický materiál, a to v prípade, že:

 • na žiadanke alebo nádobke s biologickým materiálom nie sú uvedené alebo sú nečitateľné údaje dôležité na identifikáciu vzorky,
 • k materiálu nie je priložená žiadanka,
 • nesúhlasia údaje na nádobke a žiadanke,
 • je dodaný materiál, u ktorého boli zjavne porušené zásady správneho odberu, transportu alebo uloženia a je znehodnotený tak, že ho nie je možné vyšetriť,
 • je kontaminovaná žiadanka alebo vonkajšia strana transportnej nádoby.