Faktory ovplyvňujúce výsledok vyšetrenia

Nesprávny odber krvi

 • prolongovaná venózna stáza (príliš dlho zatiahnutý turniket): zvyšuje sa hodnota hemoglobínu, leukocytov a trombocytov;
 • odber krvi z infúzneho portu, resp. tesne po dotečení infúzie/transfúzie: klesá hodnota hemoglobínu, leukocytov a trombocytov; citrátová krv - vplyv na koagulačné testy;
 • málo materiálu v skúmavke pri odbere na krvný obraz: arteficiálne zmeny v morfológii krvných buniek, klesá hodnota hemoglobínu, leukocytov a trombocytov, môžu vznikať drobné zrazeniny;
 • veľa materiálu v skúmavke pri odbere na krvný obraz: znižuje sa hodnota hemoglobínu, leukocytov a trombocytov, môžu vznikať drobné zrazeniny;
 • pri odbere na hemokoagulačné vyšetrenia je potrebné odobrať krv presne po rysku na citrátovej skúmavke;
 • sťažený alebo traumatický odber: klesá hodnota hemoglobínu, leukocytov a trombocytov, môžu vznikať drobné zrazeniny;
 • nesprávne poradie pri odbere vzoriek na viaceré vyšetrenia: kontaminácia vzorky na hemostazeologické vyšetrenie gélom;

Transport a skladovanie vzoriek

 • prolongované skladovanie alebo chladenie vzorky plnej krvi: arteficiálne zmeny v morfológii krvných buniek, zmeny hemokoagulačných parametrov

Biologické vplyvy

 • Diurnálny rytmus: hemoglobín - maximum ráno, minimum večer
 • Gravidita: pokles hemoglobínu a počtu erytrocytov, zmeny v hemokoagulačných parametroch (skrátenie APTT, zvýšenie hodnoty FBG a D-diméru, deficit proteínu S);
 • Vek: viacero parametrov sa mení s vekom, vek je zohľadnený v údaji o referenčných hodnotách, ktoré sa nachádzajú na výsledkovom liste

Hemolýza, lipémia, hyperbilirubinémia

ovplyvňuje výsledky analytickou interferenciou (zmena farby, a pod.). Zmeny sú v hemokoagulačných testoch.

Analytická a biologická variabilita

v priloženej tabuľke je niekoľko vybraných analytov ako ukážky analytickej a biologickej variability.

Analytická variabilita hovorí o tom, s akou chybou sme schopní daný parameter stanoviť pri jeho opakovanom vyšetrovaní. Biologická variabilita ukazuje percentuálne zmeny v hodnote parametra meraného u toho istého jedinca opakovane niekoľko dní za sebou – intraindividuálna variabilita, alebo u viacerých jedincov niekoľko dní za sebou – interindividuálna variabilita.

Analytická a intraindividuálna variabilita je podkladom pre aktuálne klinické rozhodovanie pri použití daného parametra, interindividuálna variabilita je podkladom pre zisťovanie referenčných rozsahov. Matematický vzťah medzi analytickou a biologickou variabilitou určuje kritickú diferenciu, percento, o ktoré môže byť odchýlená absolútna hodnota výsledku od predchádzajúceho vyšetrenia pacienta, a teda kedy môžeme daný výsledok považovať za významne odlišný od predchádzajúceho. Čím je menšia biologická variabilita, tým presnejšie metódy treba použiť na stanovenie príslušného parametra. Ide predovšetkým o stanovenie minerálov, von Willebrandovho faktora, hemoglobínu, APTT.

Širšia biologická variabilita je u substrátov ( z koagulačných faktorov faktory V, VII, VIII), najvyššia u leukocytov, trombocytov. V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko parametrov, kde je analytická nepresnosť (variabilita) nášho laboratória, intraindividuálna biologická variabilita (určená celosvetovo na veľkých súboroch ľudí) a kritická diferencia vypočítaná z týchto dvoch údajov.

 

Význam analytickej a biologickej variability

ParameterIntraindividuálna variabilita (%)Analytická variabilita (%)
APTT 2.7 8.6
D-Dimér (MoM) 23.3 11.65
RBC 3.2 1.6
FBG 10.7 5.4
HCT 2.7 1.35
HGB 2.85 1.43
WBC 11.4 5.73
PLT 9.1 4.6
PT 4.0 2.0
vWF 2.5 1.3