Hematológia

Centrálne hematologické laboratóriá Medirex, a.s., v Bratislave a v Košiciach vznikli z pôvodných laboratórií univerzitných nemocníc. V nových priestoroch s najmodernejšou technikou sa maximálne uplatňujú skúsenosti špičkových odborníkov. Postupne bolo vytvorených viacero satelitných laboratórií v okolitých nemocniciach a poliklinikách.

Paleta stanovovaných hematologických vyšetrení sa delí na dve hlavné skupiny:

 1. numerická cytológia (počet krviniek) a cytomorfológia
 2. hemostazeológia
 3. imunohematologické vyšetrenie (krvné skupiny v ABO a v Rh systéme a tiež skríning protilátok)

Numerickú cytológiu cytomorfológiu vyšetrujeme z periférnej krvi a kostnej drene. Základným vyšetrením  je krvný obraz.  Automatické linky zostavené z krvinkových analyzátorov vyšetria denne 3 000 až 3 500 vzoriek krvi v Bratislave a 2 000 vzoriek krvi v Košiciach . V každej vzorke je možné vyšetriť aj retikulocyty a diferenciálny leukogram.

Cytomorfológia sa vyšetruje pomocou automatu na zhotovovanie a farbenie krvných náterov, ktoré sa v prípade podozrenia na hematologické ochorenie hodnotia mikroskopicky vizuálne a digitálne. Toto vyšetrenie sa v Centrálnom laboratóriu  Bratislava dopĺňa  cytochemickým  vyšetrením  ALP,  siderocytov a sideroblastov. V Centrálnom laboratóriu Košice to sú  ALP, sideroblasty, myeloperoxidáza, kyslá fosfatáza a nešpecifická esteráza.

Vyšetrenie kostnej drene cytologicky a cytochemicky robíme manuálne, vykonávať ho môže len vysokokvalifikovaný personál.  Diagnostika je komplexná vďaka prietokovej cytometrii realizovanej súčasne v  imunologickom laboratóriu v Košiciach.

Testy  hemostázy sa robia na veľkých koagulačných automatoch. Podľa indikácií sú zostavené skupiny testov.

V Centrálnom laboratóriu Bratislava vyšetrujeme:

 • základné vyšetrenia ( PT, APTT, TT, Fbg,D-diméry)
 • krvácavé stavy (všetky koagulačné faktory, alfa2-antiplazmín)
 • vrodené trombofilné stavy (ATIII, ProC Global, proteín C, proteín S, FVIII, plazminogén,)
 • získané trombofilné stavy ( lupus antikoagulans: a/ screening: PTT-LA, dRVVT,   b/ korekčné testy,   c/  konfirmačné testy)
 • monitorovanie liečby NM-heparínmi: stanovenie anti-Xa

V Centrálnom laboratóriu Košice vyšetrujeme:

 • základné vyšetrenie ( PT, APTT, TT, Fbg, D-dimér )
 • krvácavé stavy (všetky koagulačné faktory, testy vonWillebrandovej choroby,  alfa2-antiplazmín, inhibítory FVIII a IX)
 • funkcia trombocytov metódou agregácie
 • vrodené trombofilné stavy ( ATIII, ProC Global, proteín C, proteín S, plazminogén, dysfibrinogenémie)
 • získané trombofilné stavy (lupus antikoagulans: a/ screening: PTT-LA, dRVVT, KCT,    b/ korekčné testy,   c/  konfirmačné testy)
 • monitorovanie liečby NM-heparínmi: stanovenie anti-Xa

Popri  vyšetrení lupus antikoagulans je komplexnosť diagnostiky antifosfolipidového syndrómu  zabezpečená súčinnosťou s imunologickým laboratóriom poskytujúcim všetky dostupné ELISA testy antifosfolipidových protilátok.

Referenčné hodnoty hematologických parametrov: dospelí a detí

Koagulačné faktory sú enzýmy, ktoré sa aktivujú hneď pri odbere krvi, preto je dodržiavanie zásad predanalytickej fázy rozhodujúce pre presnosť výsledkov.

Vďaka špičkovému prístrojovému vybaveniu a pracovitosti našich zamestnancov vyšetrujeme väčšinu žiadaných hematologických  parametrov v daný pracovný deň. Len niektoré špeciálne vyšetrenia stanovujeme v dlhšom časovom intervale.

Priame napojenie laboratórneho informačného systému na  informačné systémy nemocníc, rovnako ako možnosť elektronickej komunikácie s ambulantnými lekármi prostredníctvom FTP prepoja umožňuje okamžitý prenos hotových výsledkov k ordinujúcemu lekárovi.

Postup laboratória pri riešení sťažností

Pri telefonickom alebo inom nahlásení sťažnosti alebo nezhody ordinujúcim lekárom resp. sestrou laboratórium prešetrí a zanalyzuje príčinu danej nezhody, určí spôsob jej odstránenia, príjme nápravné opatrenia a po uplynutí stanoveného termínu preverí ich realizáciu a účinnosť. O celej udalosti je spísaný Záznam o nezhode. Upozorňujeme, že opätovná reanalýza vzorky je možná iba v určitom obmedzenom časovom intervale, ktorý je daný stabilitou vzorky, požadovaným vyšetrením a dobou skladovania vzorky v našom laboratóriu (Skladovanie vzoriek v laboratóriu).

Ochrana osobných údajov

Informácie týkajúce sa osobných údajov klientov a výsledky vyšetrení sú dôverné informácie a sú vlastníckym právom klienta.

Pri spracúvaní osobných údajov klientov postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov v platnom znení a zákonom č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Laboratórium je akreditované podľa normy ISO 15189:2012