Označenie materiálu

Na genetické vyšetrenia musí byť označenie vzoriek doplnené o nasledujúce atribúty:

Skúmavky

  • druh biologického materiálu (kostná dreň, periférna krv, tkanivo, plodová voda)
  • médium (odberové médium, fyziologický roztok, ....)
  • antikoagulačný roztok (heparín, EDTA)

Žiadanka musí obsahovať

  • diagnózu označenú slovne a medzinárodným kódom (zmenu diagnózy je nutné urýchlene nahlásiť telefonicky)
  • druh biologického materiálu
  • požadované vyšetrenia
  • dátum a čas odberu biologického materiálu
  • štádium ochorenia (vstupné vyšetrenie, kontrola)
  • pohlavie darcu, ak je pacient po alogénnej transplantácii kostnej drene pri genetickom prenatálnom vyšetrení je nutnou súčasťou žiadanky informovaný súhlas podpísaný gravidnou klientkou
  • pri prenatálnej diagnostike je nutné ku vzorke priložiť okrem riadne vyplnenej žiadanky kópiu záznamu genetickej konzultácie a informovaný súhlas podpísaný vyšetrovanou osobou a indikujúcim klinickým genetikom