Fish vyšetrenie

FISH analýza sa realizuje na preparátoch pripravených totožne s cytogenetickými preparátmi.

Onkologickí pacienti

U onkologických pacientov sa pomocou metódy FISH potvrdzujú cytogenetické nálezy, alebo sa odhaľujú aberácie, ktoré nie je možné detegovať pomocou klasického karyotypovania. Metóda FISH je rádovo citlivejšia a bežne sa využíva aj pri monitorovaní liečby pacientov s onkohematologickými ochoreniami (tabuľka).

V rámci genetickej analýzy solídnych tumorov uskutočňujeme FISH diagnostiku vzoriek fixovaného tkaniva karcinómu prsnej žľazy a sledujeme amplifikáciu génu HER2 po imunohistochemickom vyšetrení s výsledkom 2+.

Neonkologickí pacienti

FISH analýza v rámci prenatálnej diagnostiky dopĺňa a v určitých prípadoch aj nahrádza cytogenetickú analýzu vzoriek periférnej krvi, plodovej vody a choriových klkov. Táto metóda sa využíva na potvrdenie cytogenetického nálezu a tiež na odhalenie rôznych aberácií, ktoré nie je možné detegovať pomocou karyotypovania kvôli jeho nízkej senzitivite, napr. mikrodelečné syndrómy.