Genetika

Oddelenie genetiky Medirex, a.s. sídli v centrálnom laboratóriu v Bratislave na Galvaniho 17/C a v centrálnom laboratóriu v Košiciach na Magnezitárskej 2/C (laboratóriá Medirex,a.s.- kontakty).

Ponúka komplexnú genetickú diagnostiku na troch úrovniach

Všetky tri úrovne genetickej analýzy sú realizované pomocou najmodernejších metód, čo sa dnes nezaobíde bez využitia špičkových prístrojov a počítačových programov na najvyššej úrovni.

V rámci cytogenetiky a FISH využívame obrazovú analýzu pomocou ktorej je možné detailné zobrazenie chromozomóv a je možné dostať sa až na úroveň génov. V rámci molekulovo-genetickej analýzy využívame metodiky PCR, RT-PCR a real-time PCR, MLPA, StripAssay, ale aj určenie primárnej štrukúry DNA sekvenovaním.

Všetky tri úrovne vyšetrení využívame pri prenatálnej, postnatálnej aj onkologickej diagnostike.

Pri onkologických pacientoch sa sústreďujeme na odhaľovanie porúch genetického materiálu, ktoré zohrávajú úlohu pri onkologických ochoreniach. Uskutočňujeme vyšetrenia tvoriace nevyhnutnú súčasť diagnostiky a sledovania liečebnej odpovede pri onkohematologických ochoreniach, teda akútnych a chronických leukémiách, mnohopočetnom myelóme či lymfóme, myelodysplastickom syndróme aj solídnych tumoroch.

V oblasti klinickej genetiky sa zameriavame na vyšetrenia neplodných párov, vyšetrenia pri reprodukčných stratách, mentálnej retardácii a. i.

V rámci prenatálnej genetiky uskutočňujeme v nadväznosti na skríning vykonávaný na Oddelení biochémie Medirex a.s. genetické vyšetrenia zo vzoriek choriových klkov v 1. a zo vzoriek plodovej vody v 2. trimestri gravidity.

Súčasťou molekulových analýz neonkologických pacientov s vrodenými mutáciami sú aj farmakogenomické testy, ktoré sa využívajú na testovanie individuálnej citlivosti na špecifickú liečbu. Niektorí jedinci môžu k účinnosti liečby potrebovať vyššie dávky, zatiaľ čo iní môžu vykazovať nežiaduce reakcie už na normálne dávky liekov.

Prehľad všetkých vyšetrení.

Kontakt

Laboratórium je akreditované podľa normy ISO 15189:2012