Všeobecné zásady pri odbere vzoriek

Odber vzoriek pre gynekologickú cytológiu

Odber vzorky pre gynekologickú cytológiu vykonáva lekár-gynekológ. V súčasnosti sa na získanie kvantitatívne i kvalitatívne vyhovujúceho náteru najčastejšie používajú odberové inštrumenty ako cytobrush alebo cervex, pričom vzorka sa rovnomerne rozotrie po celej dĺžke podložného skla a fixuje sa. Pri použití cytobrushu sa náter vykonáva na jedno podložné sklo, pričom sa materiál natiera na opačné konce skla (simultatívny odber z ekto a endocervixu na jedno podložné sklo).

Pri odbere vzorky na vyšetrenie cervikálnej cytológie sa robí niekoľko závažných chýb, v dôsledku čoho sú nátery buď nedostatočne reprezentatívne alebo nevyhovujúcej kvality (napr. hrubý náter, sanquinolentný alebo zápalový náter). Takéto vzorky sú buď ťažko hodnotiteľné, vyžadujúce si opakovaný odber alebo v horšom prípade neadekvátne zhodnotené, čo môže viesť k tomu, že atypie v nátere nie sú detekované a vzorka je zhodnotená falošne negatívne. Preto je mimoriadne dôležité zhotoviť náter:

  1. reprezentatívny
  2. kvalitatívne vyhovujúci

Za reprezentatívny materiál možno považovať:

  • náter dostatočne celulárny: podľa Bethesda propozícii vzorka by mala obsahovať viac ako 5 000 buniek
  • náter má obsahovať obe epiteliálne zložky cervixu, t.j.:
    • skvamózne bunky porcia
    • glandulárne bunky z endocervikálneho kanála, eventuálne bunky skvamóznej metaplázie, ktoré často prekrývajú junkčnú zónu (t.j. oblasť prechodu oboch epitelov) u žien v reprodukčnom veku.

Pre onkologickú cytodiagnostiku odoberáme materiál z porcia, pošvy, endocervixu, prípadne z maternicovej dutiny. Z porcia odoberáme náter vždy v pošvových zrkadlách po utretí hlienu, navlhčeným tampónom vo fyziologickom roztoku, aby bolo dobre vidieť rozsah lézie. Hlien prítomný v cytologickom nátere môže spôsobovať neprehľadnosť náteru.

Odber vzoriek pre LBC (Liquid Based Cytology)

Liguid Based Cytology (LBC) alebo tiež tenkovrstvová cytológia predstavuje novú technológiu, v ktorej sa bunky odobraté z krčka maternice pomocou plastickej špachtle a endocervikálneho brushu ihneď uložia do tekutého média (ktoré je na báze etanolu alebo metanolu) v špeciálnej nádobke, tzv. vialke.

Stiahnite si Návod na odber

Odber vzoriek pre negynekologickú cytológiu

Moč

Vždy sa vyšetruje druhý moč. Pacient musí byť o odbere poučený. Na odber sa používajú jednorazové plastové skúmavky s uzáverom. Je potrebné vyznačiť, o aký moč ide: spontánny, katetrizovaný, výplach alebo laváž. Moč je nutné čo najskôr doručiť do laboratóriá a do odoslania uchovávať v chladničke.

Ostatné telesné tekutiny (výpotky, punktáty)

Odbery iných telových tekutín vykonáva vždy lekár. Ide o tenkoihlové biopsie, odbery tekutín z telových dutín. Odobraté tekutiny sa dodávajú v stave, v akom boli odobraté v dobre uzatvorených nádobách a je nutné ich čo najskôr doručiť do laboratória najneskôr do 48 hodín od odberu, pričom musia byť po celý čas uchované v chlade.

Nátery (z prsníkovej bradavky, aspiračná cytológia: mliečna zľaza, štítna žľaza a iné)

Nátery vykonáva lekár na podložné sklíčko, ktoré sa fixujú. (Pozri fixácia vzoriek)

Spútum

Odber materiálu sa vykonáva exacerbáciou / vykašľaním obsahu z dolných dýchacích ciest do nádoby – spútovky s fixačným roztokom. (Pozri fixácia vzoriek)