Označenie materiálu

Každý materiál musí byť jednoznačne identifikovateľný – na transportnej nádobe musí byť meno a priezvisko pacienta a rok jeho narodenia, v prípade cytologických náterov musí byť podložné sklo označené číslom prideleným v ambulancii lekára požadujúceho dané vyšetrenie.

S materiálom musí byť doručená aj žiadanka, ktorá musí obsahovať:

 • meno a priezvisko pacienta,
 • rodné číslo pacienta,
 • označenie zdravotnej poisťovne pacienta,
 • medzinárodný kód diagnózy,
 • odtlačok pečiatky, kód a podpis lekára, kód poskytovateľa,
 • ďalšie údaje potrebné na požadované vyšetrenie (PM, klinické údaje, čas odberu)

Odmietnutie vzorky biologického materiálu laboratóriom

Laboratórium za určitých okolností môže odmietnuť prijať a vyšetriť biologický materiál, a to v prípade, že:

 • na žiadanke alebo nádobke s biologickým materiálom nie sú uvedené alebo sú nečitateľné údaje dôležité na identifikáciu vzorky,
 • k materiálu nie je priložená žiadanka,
 • nesúhlasia údaje na nádobke a žiadanke,
 • je dodaný materiál, u ktorého boli zjavne porušené zásady správneho odberu, transportu alebo uloženia a je znehodnotený tak, že ho nie je možné vyšetriť,
 • je kontaminovaná žiadanka alebo vonkajšia strana transportnej nádoby.