Odporúčania

Počet a závažnosť chýb v predanalytickej fáze so zameraním na cytologické a bioptické vyšetrenia je možné znížiť dodržiavaním týchto hlavných zásad minimalizácie chýb v predanalytickej fáze:

 • identifikovať pacienta, a tým zabrániť zámene,
 • skontrolovať označenie žiadaniek a odberových nádob s biologickým materiálom,
 • používať vhodné transportné nádoby,
 • používať správne fixačné roztoky a v dostatočnom množstve,
 • podložné sklá uskladňovať a transportovať v transportných kazetách na to určených,
 • nevystavovať vzorku extrémnym teplotám a svetlu,
 • vzorku včas zaslať do laboratória.

Vzhľadom na to, že v súčasnosti sú s pribúdajúcimi kvalitnými prístrojovými technológiami a reagenciami sprísnené požiadavky na spracovanie vzoriek, t.j.:

 • na kvalitu odberu biologického materiálu,
 • transport do laboratória,
 • prípravu vzorky,
 • skladovanie biologického materiálu.

Podporný servis pre našich klientov

 • poskytovania spotrebného materiálu (žiadanky, podložné sklá, odberové cytobrushe, transportné nádoby, fixačné roztoky),
 • vlastného systému na transport vzoriek a výsledkov,
 • služieb obchodného oddelenia, ktoré pravidelne monitoruje potreby a požiadavky klientov.