Fixácia vzoriek

Fixácia vzoriek pre gynekologickú cytológiu

Nátery sa fixujú okamžite. Používajú sa dva druhy fixácie :

  • Izopropylalkohol – okamžité ponorenie do kyvety s fixačným roztokom a fixovanie 20 min. Veľmi dôležitá je výmena fixačného roztoku približne po 20 sklíčkach, aby sa zachovala jeho koncentrácia.
  • fixačný sprej – zo vzdialenosti 20-30 cm náter zastriekať jemnou vrstvou aerosólu a nechať uschnúť.

Takto fixovanú, vysušenú a riadne označenú vzorku je potrebné uložiť tak, aby nedošlo ku kontaktu s ďalšími chemikáliami, ktoré by mohli ovplyvniť spracovanie vzorky v laboratóriu, preto je vhodné uložiť ju do uzatvárateľnej transportnej kazety, v ktorej je aj doručená do laboratória na ďalšie pracovanie, t.j. farbenie

Fixácia vzoriek pre negynekologickú cytológiu

  • Moč v prípade fixácie fixovať roztokom 1 % merthyolátu sodného a to v pomere 10 ml moču: 5 kvapiek fixačného roztoku.
  • Nátery z aspiračnej cytológie (prsník, štítna žľaza a iné) fixovať izopropylalkoholom 20 minút alebo fixačným sprejom.
  • Spútum: zaliať fixačným roztokom – zmes 40 % formaldehydu a 96 % benzinolalkoholu v pomere 1:9.

Chyby pri fixácii

  • oneskorené fixovanie náteru (náter je vysušený, na bunkách sú artefakty v podobe hnedých škvŕn, čo znemožňuje objektívne hodnotenie),
  • nedostatočná fixácia (nízka koncentrácia fixačného roztoku alebo krátka doba fixácie, náter sa nedostatočne zafarbí),
  • príliš dlhá fixácia (opäť slabé zafarbenie náteru, tzv. “vyblednuté sklíčko”),
  • znečistený fixačný roztok (zdroj rôznych artefaktov na preparáte, prípadne nečistoty kontaminujúce preparát prekrývajú epitélie a sťažujú, resp. znemožňujú hodnotenie).