Cervikálna cytológia

V rámci cervikálnej cytológie disponujeme prepracovaným systémom reskríningu, kedy minimálne 10 %, ale obvykle až 30 % cytologických odberov podlieha opätovnému reskríningu. V súčasnosti vyhodnocujeme najväčší počet cytológii na Slovensku (ročne približne 250 tisíc pacientiek), a práve vďaka prepracovanému systému reskríningu zabezpečujeme vysokú kvalitu hodnotenia vzoriek a spĺňame odporúčania a normy EÚ.

Lokalizácia – krčok maternice

Konvenčná cytológia

Jednoduchá, spoľahlivá (senzitivita vyšetrenia je okolo 72 %), ekonomicky nenáročná skríningová diagnostická metóda vyšetrenia predrakovinových (dysplastických) lézií krčka maternice, ktorá umožňuje zachytiť včasné štádiá rakoviny krčka maternice, následne ich liečbu a tým výrazne znižuje úmrtnosť na rakovinu krčka maternice. O zavedenie tejto metodiky sa zaslúžil Dr. Gergios Papanikolaou, podľa ktorého nesie aj skrátený názov PAP test. Do praxe bola zavedená v 40- tich rokoch 20. storočia  a vykonáva sa až do  súčasnosti.  Princíp tejto metódy spočíva v zotretíí buniek z transformačnej zóny krčka maternice pomocou  vatového tampónu (v minulosti),  teraz pomocou rôznych odberových špachtlí a štetôčok, následným natrením  buniek na podložné sklíčko, nasledovala fixácia buniek na báze alkoholických roztokov (metylalkohol, izopropyl-alkohol) a farbenie metódou podľa Papanicolaua. Mikroskopický obraz sa následne zakatagerizoval do piatich stupňov podľa závažnosti zmien dlaždicových buniek, od normálneho nálezu, cez suspektné bunky z malignity až po bunky karcinómu. Tento systém v súčasnosti nahradil tzv. Bethesda systém, ktorý rozlišuje normálne bunky, bunky s neurčitou atypiou (ASCUS), ľahkou dyspláziou (LSIL), ťažkou dyspláziou (HSIL) a bunky karcinómové (skvamocelulárny karcinóm, adenokarcinóm a iné).

Nevýhodou tejto metódy bolo pomerne vysoké percento nereprezentatívnych preparátov spôsobených kontamináciou krvou, zápalovými elementami, hlienom, alebo zlou kvalitou preparátov spôsobenou nesprávnym odberom a fixáciou. S objavom súvislosti medzi vznikom rakoviny krčka maternice a infekciou vysokorizikovými typmi HPV infekcie sa objavila potreba detekovať okrem prítomnosti dysplastických dlaždicových alebo žľazových buniek aj prítomnosť týchto vírusov. Preto v 90-tich rokoch minulého storočia vznikla v USA nová diagnostická metóda, ktorá umožnila spojiť a rozšíriť možnosti cytologického vyšetrenia krčka maternice, tzv. "Liquid-Based" Cytológia (LBC)

Liquid Based Cytology (LBC)

Liguid Based Cytology (LBC) alebo tiež tenkovrstvová cytológia predstavuje novú technológiu, v ktorej sa bunky odobraté z krčka maternice pomocou plastickej špachtle a endocervikálneho brushu ihneď uložia do tekutého média (ktoré je na báze etanolu alebo metanolu) v špeciálnej nádobke, tzv. vialke. Tým sa zabezpečí ich fixácia a zabráni sa i mechanickému poškodeniu. Takto uložené bunky možno uchovávať pri izbovej teplote po dobu 5-tich až 6-tich týždňov.

Naše cytologické laboratóriá využívajú vo svete najviac zaužívanú a osvedčenú metódu ThinPrep firmy Hologic, ktorá pomoci podtlaku a rotácie randomizovane zabezpečuje koncentráciu epiteliálnych buniek oddelených od krvi, hlienu, zápalových buniek a iných nežiaducich prímesí, ktoré sťažujú mikroskopické hodnotenie. Bunky sú následne uložené v tenkej vrstve na sklíčko na okrúhlom poli s priemerom 20 mm . Celý proces separácie buniek, ich transport cez polykarbonátovú filtračnú membránu a umiestnenie na sklíčko preparátu automaticky riadi procesor a jeho výsledkom je preparát, ktorý sa vo farbiacom automate farbí rovnako ako konvenčný cytologický náter podľa Papanicolaoua alebo sa použije na imunocytochemickú detekciu onkoproteínov, resp. prognostických biomarkerov (p16, Ki67). Metódou LBC môžeme jedným vyšetrením analyzovať približne 50 000 až 75 000 buniek.

Výhody LBC oproti konvenčnému steru

  • 2-4 násobne zvyšuje záchyt premalígnych dlaždicovobunkových ale aj glandulárnych lézií, v závislosti od stupňa dysplázie, a to bez zníženia špecificity záchytu.
  • Imunocytochemické vyšetrenia tej istej vzorky buniek, zamerané na prognostické faktory prípadnej „high risk“ HPV infekcie, ako sú p16, Ki67 a HPV-L1, umožňujú spresnenie prognózy vývoja ochorenia.
  • Z materiálu tej istej vialky (vzorky) možno vyšetriť HPV (HCII), HSV, chlamýdie (PCR) a i.
  • Významne znižuje počet nečitateľných alebo suboptimálne čitateľných sterov. Zvyšuje počet reprezentatívnych sterov vo vzťahu k endocervikálnym bunkám.
  • Umožňuje tzv. počítačom riadený skríning, ktorý urýchľuje a skvalitňuje diagnostický proces, eliminuje chyby vzniknuté ľudským faktorom (únava, nepozornosť a pod.)

Táto metóda v súčasnosti predstavuje zlatý štandard v cytologickom skríningu krčka maternice vo vyspelých štátoch západného sveta.

LBC sme zaviedli do bežnej praxe ako prví na Slovensku už v roku 2010 v cytologických laboratóriách spoločnosti Medicyt, s.r.o.