Uropoetický systém

V rámci bioptickej diagnostiky v prípade uropoetického systému ide najčastejšie o punkčné biopsie prostaty. Sú zamerané na včasnú diagnostiku karcinómov v počiatočnom štádiu, resp. v minimálnom objeme (minimal prostatic cancer). To je mnohokrát z dôvodu absencie bazálnych buniek pri karcinóme prostaty obtiažne. Práve pre takéto prípady slúžia imunohistochemické vyšetrenia, ktoré naše laboratóriá ponúkajú v najširšom spektre.

Uropoetický systém Diagnostika
Prostata
(najčastešie punkčné biopsie)
Kľúčom k diagnostike sú protilátky reagujúce s bazálnymi bunkami: Cytokeratin HMW, klon 34-betaE12 a p63 proteín, ktoré spolu s aplikáciou racemázy (AMACR P504S) pozitívne reagujúcou s cytoplazmou väčšiny buniek karcinómu prostaty veľmi spoľahlivo oddiferencujú karcinóm prostaty od rôznych benígnych lézií prostaty.
Semenníky novotvary semenníkov predstavujú heterogénnu skupinu nádorových ochorení) Je možné použiť viaceré imunohistochemické protilátky (PLAP, hCG, CD30, Alpha-1-Fetoproteín, rôzne Cytokeratíny, EMA, WT1, CD117, alfa-Inhibin, Calretinin, iné). Správna a presná diagnóza má rozhodne vplyv na prípadnú ďalšiu onkologickú cielenú terapiu.
Močový mechúr
(takmer vždy ide o urotheliálny karcióm)
Spravidla stačia Hematoxylín-eozínové preparáty. Imunohistochemická analýza sa aplikuje v prípade, ak je potrebné presne určiť hĺbku invázie, to znamená spoľahlivo „demaskovať“ svalovú vrstvu močového mechúra. K protilátkam s pozitívnou expresiou voči vláknam hladkej svaloviny patria Actin smooth muscle, Desmin, h-caldesmon, Smooth muscle heavy chain myosin. Možno ich prirodzene využiť pri diagnostike leiomyosarkómu (resp. leiomyómu). V prípade, že pokročilý karcinóm močového mechúra prerastá do prostaty (a naopak), a pôvod primárneho karcinómu nie je možné z Hematoxylín-eozínových preparátov jednoznačne určiť, môžeme použiť nasledovný panel protilátok: PSA, Cytokeratín 7, Cytokeratín 20, Cytokeratín HMW, p63. V klasickom prípade bude karcinóm prostaty exprimovať pozitívne len s protilátkou proti PSA, ostatné protilátky budú bez expresie (uroteliálny karcinóm presne naopak).
Obličky
(novotvary obličiek bývajú heterogénne)
Je možné použiť rôzne imunohistochemické protilátky: CD10, AE1/3, CK7, EMA, CEA, Vimentín, hCG, HMB45, Actin-smooth muscle, Desmin, CD34 , CAM 5.2, E-Cad-herín, CD117.