Orofaciálna oblasť

Imunohistochemické protilátky využívané v diagnostike lézií hlavy a krku

Väčšina tumorov v oblasti hlavy a krku sú skvamocelulárne karcinómy.

Diagnostické imunohistochemické markery používané na potvrdenie diagnózy skvamocelulárneho karcinómu (pri nízko diferencovaných léziách ) sú: Cytokeratín 5/6, Cytokeratín HMW, Cytokeratín 14, Cytokeratín 17 a p63.

Každý skvamocelulárny karcinóm hlavy a krku je štandardne vyšetrovaný protilátkou p16, ktorá reflektuje stav asociácie tumoru s vysokorizikovými kmeňmi HPV. P16-pozitívne skvamocelulárne karcinómy majú všeobecne lepšiu prognózu a lepšiu terapeutickú odpoveď na chemorádioterapiu, preto je táto protilátka významným prognostickým, a v blízkej budúcnosti veľmi oravdepodobne i prediktívnym markerom.

Epitelové tumory slinných žliaz tvoria veľmi heterogénnu skupinu ochorení a vykazujú často expresiu myoepitelových, ako aj luminálnych makkerov. Najčastejšie imunohistochemické protilátky využívané v danej problematike sú: S100, Cytokeratín 7, Cytokeratín 8-18, CEA, Cytokeratín 5/6, Cytokeratín HMW, Cytokeratín 14, Cytokeratín 17, p63, ďalej CD117, p53, Ki67.

V oblasti hlavy a krku sa často stretávame s lymfpproliferatívnymi nádorovými ochoreniami.

Na diagnostiku Hodgkinovho lymfómu sú najvyužívanejšie protilátky: CD30, CD15, MUM1 a LCA.

Non-Hodgkinove lymfómy sú častejšie a paleta používaných protilátok je širšia Najviac používané protilátky: CD20, CD3, CD79a, CD5, CD10, CD23, bcl2, bcl6, CD43, CD56, MUM1, Ki67, Cyclin D1.

CD20 je snáď najdôležitejím markerom, pretože okrem diagnostického disponuje aj prediktívnym potenciálom (cielená-target-terapia anti CD20/Rituximab).