Koža

Najčastejšie vyšetrovanými kožnými léziami sú tzv. materské znamienka (melanocytové névy) a rôzne verukózne lézie, ktoré sú odstraňované z dôvodov estetických a/alebo preventívnych. Niektoré z nich majú istý potenciál malígnej nádorovej transformácie.

Ďalej vyšetrujeme kožné nádory, kde určujeme ich presný typ a rozsah, prirodzene vrátane posúdenia resekčných chirurgických okrajov a iných relevantných parametrov.

Inou skupinou vyšetrovaných lézií sú nenádorové kožné ochorenia, kde sa jedná o veľmi široké spektrum nozologických jednotiek, mnohokrát diagnosticky veľmi náročných, kde kladieme dôraz na úzku spoluprácu s kožným lekárom.

Koža Diagnostika
Nádorové ochorenie (vrátane relevantnej IHC analýzy)
melanocytové lézie Trozináza, Melan A, HMB45, CD117, p53, Ki67

epitelové lézie Cytokeratíny, EMA, bcl2, CD34, bcl2, p53

mezanchýmové lézie Vimentín, CD34, S-100, Desmin, Actin, h-caldesmon, smoth muscle heavy chain myosin, CD1a

lymfoproliferatívne ochorenia kože CD3, CD5, CD20, CD79a, CD30, CD10, bcl2, bcl6, cyclin D1
Nenádorové ochorenie
široké spektrum ochorení diagnostika je podporená rôznymi špeciálnymi farbeniami (PAS, PASD, Massonov trichróm, Gomoriho farbenie na retikulín, Giemsa)