Hemopoetický a lymfatický systém

Ochorenia tejto kategórie diagnostikujeme

  • cielene - na priamy podnet hematológa/hematoonkológa, ktorý vykoná trepanobiopsiu kostnej drene alebo indikuje extirpáciu lymfatickej uzliny chirurgovi.
  • náhodne, kde klinik tento typ ochorenia neočakáva.

V oboch prípadoch je spoľahlivá diagnostika založená najmä na kvalitnom imunohistochemickom laboratóriu a možnosti materiál ďalej vyšetriť metódami molekulovej biológie.

Najčastejšie diagnostikované nenádorové ochorenia
spravidla ide o široké spektrum nenádorových lymfadeno-patií, pri určovaní etiológie je v tomto prípade veľmi dôležitá klinicko-patologická korelácia
Nádorové ochorenia
Hodgkin lymfómy a non Hodgkin lymfómy
Akútne a chronické leukémie
Chronické myeloproliferatívne ochorenia
Myelodysplastické syndrómy
Používané imunohistochemické markery:
CD 3, CD5, CD20, CD79a, CD30, CD15, CD10, bcl2, bcl6, MUM1, ALK1, TdT, Cyclin D1, EMA, Ki67, p53
Špeciálne farbenia: PAS, PASD, Gomori, Massonov trichróm, Perls, Giemsa