Zber moču

Ranný moč

Používa sa  spontánne vymočená prvá ranná vzorka. Tesne pred odberom sa pacient umyje čistou vodou. Prvá časť moču sa vymočí do toalety, stredný prúd moču sa zachytáva do čistej odberovej nádobky.

Zoznam vyšetrení z ranného moču

 • vyšetrenie moču chemicky a vyšetrenie močového sedimentu - moč doručiť do laboratória čo najskôr
 • vyšetrenie osmolality moču
 • skríning drog v moči (amfetamíny, barbituráty, benzodiazepíny, metadon, tricyklické antidepresíva, kokaín, metamfetamíny, morfín, tetrahydrokanabinol, extáza, buprenorfín)
 • pomer albumín/kreatinín (Alb/Krea) v moči
 • pomer celkové bielkoviny/kreatinín (CB/Krea) v moči
 • typizácia erytrocytúrie – dodať do laboratória do 1 h od odberu
 • typizácia proteinúrie a stanovenie indexu selektivity (IS) – len KE, potrebné dodať aj sérum
 • elektroforéza (ELFO) moču a stanovenie prítomnosti voľných ľahkých reťazcov imunoglobulínov v moči (Bence-Jonesova bielkovina)
 • vyšetrenie amylázy v moči
 • vyšetrenie frakčných exkrécií (FE):
  • frakčná exkrécia sodíka (Na), draslíka (K), chloridov (Cl), amylázy (AMS), osmolality (Osm) - potrebné dodať aj sérum
  • frakčná exkrécia vápnika (Ca), fosfóru (P), horčíka (Mg), kyseliny močovej (KM) – len u pacientov, u ktorých nie je možné zabezpečiť zber moču (deti) + potrebné dodať aj sérum
 • pomer vápnik/kreatinín (Ca/KREA), pomer fosfór/kreatinín (P/KREA), pomer horčík/kreatinín (Mg/KREA) v moči – len u pacientov, u ktorých nie je možné zabezpečiť zber moču (deti)
 • pomery katecholamíny/kreatinín (adrenalín, noradrenalín, dopamín, normetanefrín, metanefrín, kys. homovanilová, kys. vanilmandľová) v moči
 • vyšetrenie porfobilinogénu, kyseliny deltaaminolevulovej a porfyrínov v moči– len BA – moč dodať v tmavej skúmavke (chrániť pre svetlom)

8, 12 a 24 - hodinový zber moču

Pacient sa pred začiatkom zberu moču vymočí do toalety (úplne vyprázdni močový mechúr). V prípade 24‑hodinového zberu je vhodné, aby zároveň išiel aj na stolicu. Potom zbiera všetok moč do zbernej nádoby, poslednýkrát presne po 8, 12 alebo 24 hod. Presné časové údaje zberu sú uvedené v tabuľke:

Začiatok zberu Koniec zberu
Vymočiť sa do WC Posledný raz močiť do zbernej nádoby
24 hod. zber 06:00 06:00 nasledujúci deň
12 hod. zber 18:00 06:00 nasledujúci deň
8 hod. zber 22:00 06:00 nasledujúci deň

Zoznam vyšetrení zo zbieraného moču

 • klírens endogénneho kreatinínu
  • 24 alebo 12 h zber
  • dodať 10ml vzorku  s udanou diurézou + dodať sérum na stanovenie kreatinínu,
  • na žiadanke uviesť hmotnosť a výšku pacienta
 • albuminúria
  • 8h alebo12h zber moču
  • dodať 10ml vzorku  s udanou diurézou.
 • kvantitatívna proteinúria, KVP
  • 12 alebo 24h zber moču
  • dodať 10ml vzorku  moču s udanou diurézou
 • odpad močoviny (urea), kreatinínu (Krea), sodíka (Na), draslíka (K), chloridov (Cl):
  • 12 alebo 24h zber moču
  • dodať 10ml vzorku moču s udanou diurézou
 • odpad vápnika (Ca), fosfóru (P), horčíka (Mg), kyseliny močovej (KM):
  • 24h zber moču (diurnálny rytmus ich vylučovania)
  • dodať 10ml vzorku moču s udanou diurézou
 • vyšetrenie frakčných exkrécií (FE):
  • FE sodíka (Na), draslíka (K), chloridov (Cl)
   • 12 alebo 24h zber moču
   • dodať 10ml vzorku moču s udanou diurézou,
   • na výpočet frakčných exkrécii je potrebné dodať aj sérum
  • FE vápnika (Ca), fosfóru (P), horčíka (Mg), kyseliny močovej (KM),
   • 24h zber moču (diurnálny rytmus ich vylučovania)
   • dodať 10ml vzorku moču s udanou diurézou,
   • na výpočet frakčných exkrécii je potrebné dodať aj sérum
 • odpad medi a zinku v moči
  • 24h zber moču
  • moč nesmie prísť do kontaktu so sklom. Moč sa zbiera do plastovej nádoby (dodá laboratórium), je potrebné dodať celý objem zbieraného moču
 • klírens amylázy
  • 24 h zber moču
  • dodať 10 ml vzorku moču s udanou diurézou + dodať sérum
 • odpad kortizolu v moči
  • 24h zber moču
  • dodať 10 ml vzorku s udanou diurézou
 • elektroforéza moču a prítomnosť voľných ľahkých reťazcov imunoglobulínov v moči (Bence-Jonesova bielkovina)
  • 12 alebo 24h zber moču,
  • dodať 10 ml vzorku s udanou diurézou
 • odpady katecholamínov a metanefrínov v moči (adrenalín, noradrenalín, dopamín, normetanefrín, metanefrín, kys. homovanilová, kys. vanilmandľová)  
  • zbiera sa 24‑hodinový moč do tmavej nádoby s obsahom 10 ml 25% HCl (dodá laboratórium)
  • poslať 10ml vzorku moču s udanou diurézou
 • odpad kyseliny 5-hydroxyindoloctovej (5-HIAA) v moči
  • zbiera sa 24‑hodinový moč do tmavej nádoby s obsahom 10 ml 25% HCl (dodá laboratórium)
  • poslať 10 ml vzorku s udanou diurézou
 • odpad aldosterónu v moči
  • 24h zber moču
  • dodať 10 ml vzorku s udanou diurézou.
 • odpady porfobilinogénu, kyseliny deltaaminolevulovej,  porfyrínov v moči - len BA:
  • 24h zber moču
  • laboratórium dodáva tmavú nádobu na zber moču, v ktorom je navážených 5 g Na2CO3. Do tejto nádoby sa potom moč zbiera.
  • !Dôležité!: porfyríny sú veľmi fotosenzitívne, preto treba moč udržiavať v tme!!! Do laboratória dodať 10 ml vzorku s udanou diurézou v tmavej skúmavke!!!