Príprava pacienta, odber krvi

Priebeh odberu vzorky je dôležitým predpokladom pre objektívne zhodnotenie zdravotného stavu pacienta. Na základe všeobecne platných pravidiel sme pripravili stručné metodické postupy pre odber vzorky:

Venózny odber

Odber na bežné vyšetrenia je nevyhnutné urobiť ráno nalačno, najlepšie medzi 7.00 hod. – 8.00 hod., po 8-12 hodinovom nočnom hladovaní. Pacient môže piť malé množstvo čistej vody (2 dℓ). Odber by sa mal uskutočniť pred prípadným užitím liekov. Odbery na špeciálne vyšetrenia a na vyšetrenia, u ktorých sa sleduje diurnálny alebo iný rytmus, sa robia podľa určených kritérií.
Krv sa odoberá najčastejšie z periférnej žily v lakťovej jamke, pokiaľ možno nie z ramena, kde je privádzaná infúzia. Pacient by mal ležať. Ak sa odber robí v sede, pacient má sedieť najmenej 15 min. pred odberom. Miesto asi 10 cm nad odberom sa jemne pritlačí, nikdy nie dlhšie ako 1 min. Koža sa pred vpichom dezinfikuje (70 % izopropanol, 70 – 80 % etanol). Mies­to sa po dezinfekcii nechá zaschnúť, pretože alkohol môže spôsobiť hemolýzu.

Odber sa robí ihlou, ktorej priemer zodpovedá priemeru žily. Ihla s priemerom väčším ako 1 mm môže spôsobovať uvoľnenie vaskulárnych fragmentov, ktoré môžu ovplyvniť parametre hemostázy. V ihle s priemerom menším ako 0,7 mm vzniká vysoký tlak s hemolýzou a aktiváciou trombocytov. Rýchlosť odobratia krvi do vákuových skúmaviek je daná vákuom, ak sa odoberá do iných skúmaviek, treba postupovať pomaly, aby nedošlo k poškodeniu buniek a k hemolýze. V žiadnom prípade sa nesmie odoberať krv do veľkej striekačky, z ktorej sa potom pod prudkým tlakom pretláča do iných skúmaviek. Dôležité je, aby bola skúmavka naplnená po rysku. V prípade odberu krvi do viacerých skúmaviek je vhodné dodržať takéto poradie:

  1. Skúmavka bez aditív (hemokultúra)
  2. Hemokoagulačná skúmavka
  3. Sérová skúmavka bez gélu
  4. Sérová skúmavka s gélom
  5. Skúmavka na analýzu plazmy
  6. EDTA skúmavka
  7. Skúmavka na analýzu glukózy
  8. Ostatné

Ihneď po odbere je nutné premiešať vzorku s aditívami, a to pomalým preklápaním skúmavky – hemokoagulačnú skúmavku 3- 5 krát, ostatné 5-10 krát. Nikdy prudko netriasť!
Odber na glukózu by mal byť urobený tak, aby bola krv do 1 hod. po odbere scentrifugovaná. Ak to nie je možné, treba odobrať do skúmavky s inhibítormi glykolýzy (NaF/oxalát draselný, NaF/EDTA).

Odber z kapiláry

Odber z kapiláry sa používa na stanovenie glukózy v rámci selfmonitoringu alebo glukózového profilu a na stanovenie parametrov ABR. Robí sa z bruška prsta ruky alebo ušného lalôčika po ich hyperemizácii a dezinfekcii.

Odber na vyšetrenie glukózy: po pichnutí sterilnou lancetou sa odoberie potrebné množstvo krvi do skúmavky s obsahom fluoridu sodného, ktorý pôsobí ako inhibítor glykolýzy, čím zabezpečí stabilnú hladinu glukózy v odobratej vzorke až 24 hod.

Odber na vyšetrenie ABR: krv sa odoberá do kapiláry obsahujúcej suchý Li‑heparín a kovové teliesko, po odbere sa musí dobre premiešať a ihneď uzatvoriť klobúčikom. Vo vzorke nesmú byť vzduchové bubliny. Materiál je potrebné odniesť do laboratória na ľade a musí byť spracovaný najneskôr do 1 hod. po odbere.

Odber z artérie

Odber z artérie sa používa na stanovenie parametrov ABR, odoberá sa z artérie do skúmavky obsahujúcej lítium heparín ako antikoagulačné činidlo. Vo vzorke nesmú byť vzduchové bubliny. Po odbere sa musí skúmavka ihneď hermeticky uzavrieť a čo najskôr na ľade doručiť do laboratória.