Označenie materiálu

Každý materiál musí byť jednoznačne identifikovateľný – na skúmavke musí byť vyznačené meno a priezvisko pacienta, rok jeho narodenia a typ odobratého materiálu. Spolu s materiálom musí byť do laboratória zaslaná žiadanka, ktorá obsahuje:

 • meno a priezvisko pacienta, rodné číslo a číslo poisťovne,
 • dátum narodenia, ak má poistenec náhradné rodné číslo,
 • pri poistencovi z inej krajiny priloženú fotokópiu preukazu poistenca a uvedený dátum narodenia,
 • žiadanka a všetky skúmavky od pacienta s pozitivitou HIV, HCV alebo HBsAg musia byť výrazne (najlepšie červenou fixkou) označené ako BIOHAZARD!!! a  uložené do samostatného transportného vrecka,
 • diagnózu označenú medzinárodným kódom,
 • meno a priezvisko ošetrujúceho lekára, kontaktné údaje: adresa, telefón a/alebo e-mail, kód lekára a kód poskytovateľa pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou/ pečiatka lekára,
 • jednoznačné označenie žiadaných vyšetrení,
 • dátum a čas odberu;
 • k prenatálnemu skríningu vrodených vývojových chýb je potrebné uviesť:
  • základné údaje matky – meno a priezvisko, rodné číslo, číslo zdravotnej poisťovne, dátum odberu krvi,
  • dátum poslednej menštruácie,
  • vek plodu určený ultrazvukom, dátum tohto vyšetrenia a CRL,
  • NT, príp. NB, dátum tohto vyšetrenia, CRL k tomuto dátumu, meno sonografistu (Upozornenie: NT bude zahrnuté do výpočtu rizika postihnutia plodu len v prípade, ak bolo vyšetrené certifikovaným sonografistom)
  • počet plodov,
  • hmotnosť matky,
  • gravidita po IVF – dátum IVF, pri darcovských oocytoch vek darkyne
  • v predchádzajúcej gravidite: prítomnosť Downovho syndrómu, rázštepu neurálnej trubice, iných VVCH, iných chromozómových  aberácií
  • iné dôležité anamnestické údaje: prítomnosť diabetes mellitus I. typu u matky, fajčenie, krvácanie, príp. placentárne anomálie.

V roku 2014 sme v rámci skvalitnenia našich služieb a zjednodušenia administrácie žiadaniek u pacientov zaviedli novú žiadanku, spoločnú pre biochémiu a hematológiu (BHT žiadanka).

Výhody nového typu žiadanky:

 • Spoločná žiadanka pre biochémiu aj hematológiu – zníženie administratívnej záťaže na ambulanciách aj v laboratóriu (hlavička sa vypisuje len raz)
 • Logickejšie usporiadanie biochemických a hematologických parametrov
 • Jednoznačná identifikácia pacienta použitím čiarových kódov – minimalizácia možnosti zámeny materiálu
 • Rýchlejšia manipulácia so vzorkami v laboratóriu – rýchlejšie vydanie výsledku ordinujúcemu lekárovi.

Manuál, ako pracovať so žiadankou BHT – tu

Stiahni žiadanku pre biochémiu a hematológiu - BHT žiadanka

Najčastejšie otázky k použitiu novej žiadanky – tu

Rovnako sme zaviedli aj novú žiadanku pre prenatálny skríning (P001) a pre vyšetrenie likvoru (L001).

Stiahni žiadanku pre prenatálny skríning -  P001

Stiahni žiadanku pre vyšetrenie likvoru – len Košice – L001

Odmietnutie vzorky biologického materiálu laboratóriom

Laboratórium za určitých okolností môže odmietnuť prijať a vyšetriť biologický materiál, a to v prípade, že:

 • na žiadanke alebo nádobke s biologickým materiálom nie sú uvedené alebo sú nečitateľné údaje dôležité na identifikáciu vzorky,
 • k materiálu nie je priložená žiadanka,
 • nesúhlasia údaje na nádobke a žiadanke,
 • je dodaný materiál, u ktorého boli zjavne porušené zásady správneho odberu, transportu alebo uloženia a je znehodnotený tak, že ho nie je možné vyšetriť, žiadanka je kontaminovaná alebo vonkajšia strana transportnej nádoby.