Faktory ovplyvňujúce výsledok vyšetrenia

Chyba pri príprave pacienta

 • pacient nie je nalačno: hyperglykémia, hypertriacylglycerolémia, zmeny v spektre lipoproteínov, vzostup močoviny a kyseliny močovej pri nadmernom prívode bielkovín, pokles anorganického fosforu;
 • nedostatočný prívod tekutín: hemokoncentrácia;
 • alkohol: hyperlipoproteinémia (hlavne TAG), zvýšenie aktivity pečeňových enzýmov, hypoglykémia, hyperurikémia;
 • fajčenie: zvyšuje koncentráciu karboxyhemoglobínu, vplýva na metabolizmus lipidov a niektorých liekov (teofylín), zvyšuje koncentráciu CEA;
 • fyzická aktivita pred vyšetrením: zvyšuje albumín, celkové bielkoviny, laktát, amoniak, CK, AST, LD, KVP, dU-ALB, klesá TAG, stúpa HDL, zmeny v hladinách hormónov – závisí od dĺžky a intenzity záťaže a od trénovanosti jedinca;
 • stres: vyplavenie hormónov kôry a drene nadobličky – vplyv na metabolizmus tukov a hladinu glukózy;
 • diétne vplyvy a režimové opatrenia: niektoré špeciálne vyšetrenia si vyžadujú diétne opatrenia (moč na kyselinu vanilmadľovú a hydroxyindoloctovú – 2 dni pred vyšetrením je nutné vynechať kávu, čokoládu, vanilku, banány, citrusy, pred zberom moču na stanovenie katecholamínov treba z potravy vylúčiť kávu, kakao, čierny čaj, Pepsi colu, syry, ovocie, banány), na vyšetrenie PSA má vplyv predchádzajúce vyšetrenie per rectum alebo jazda na bicykli;
 • vplyv liekov: rôzne lieky môžu pôsobiť na metabolizmus stanovovanej látky (napr., antihypertenzíva, nosné kvapky, antitusiká, bronchodilatanciá a tricyklické antidepresíva majú vplyv na hladinu katecholamínov a ich metabolitov, antihypertenzíva, nesteroidné antiflogistiká, diuretiká a laxatíva ovplyvňujú metabolizmus renínu a aldosterónu) alebo interferujú pri stanovení (intravenózne podanie kyseliny askorbovej a stanovenie glukózy).

Nesprávny odber krvi

 • prolongovaná venózna stáza (príliš dlho zatiahnutý turniket): presun tekutiny z krvného riečiska do interstícia, anaeróbny metabolizmus -  vzostup koncentrácie laktátu, kália, CK;
 • odber krvi z infúzneho portu, resp. tesne po dotečení infúzie/ transfúzie: zmena koncentrácie biochemických parametrov v závislosti od zloženia infúzneho roztoku;
 • nesprávne poradie skúmaviek pri odbere vzoriek na viaceré vyšetrenia: kontaminácia vzorky aditívom z predchádzajúcej skúmavky (napr. pri poradí: skúmavka na KO, biochemická gélová skúmavka – kontaminácia biochemickej skúmavky EDTA – pokles hladiny Ca, ALP, vzostup K);
 • neoznačená skúmavka, skúmavka označená menom a rodným číslom iného pacienta: problémy pri identifikácii pacienta, odmietnutie vzorky laboratóriom, zámena – vydanie výsledkov na meno iného pacienta.

Transport a skladovanie vzoriek

 • vzorky musia byť do laboratória dodané čo najskôr;
 • štandardne majú byť vzorky do príchodu zvozu skladované pri izbovej teplote;
 • pri niektorých parametroch sú špeciálne požiadavky na transport a skladovanie vzoriek (pozri tabuľku v záložke odbery- prepojenie), tieto musia byť dodržané;
 • prolongované skladovanie alebo chladenie vzorky plnej krvi môže spôsobiť zmeny v biochemických parametroch (kálium, glukóza), hemolýza vzorky;
 • dlhší časový interval medzi odberom moču a jeho vyšetrením vedie k rozpadu prítomných elementov a podhodnoteniu nálezu.
 • pri odbere na vyšetrenie parametrov, pri ktorých je požiadavka na  spracovanie v krátkom časovom intervale od odberu (pozri tabuľku v záložke odbery- prepojenie) je vhodné načasovať odber tesne pred príchodom zvozu;
 • nie je vhodné zasielať vzorku do laboratória až nasledujúci deň po odbere, prípadne až v pondelok, ak bol odber robený v piatok. V takýchto prípadoch musí byť dátum odberu výrazne vyznačený na žiadanke, musí byť zabezpečené scentrifugovanie vzorky, po centrifugácii musí byť vzorka uložená v chladničke. V opačnom prípade niektoré, resp. všetky parametre nebudú analyzované!

Zmena vo vzhľade séra

 • Hemolýza: ovplyvňuje výsledky jednak vyplavením obsahu erytrocytov a tým zvyšuje koncentráciu látok, ktoré sú hlavne intracelulárne, jednak analytickou interferenciou (zmena farby a pod.). Najväčšie zmeny sú pri stanovení: K, LD, AST, konjugovaného bilirubínu,  NSE, kyseliny listovej, IgE, CK, osteokalcínu, inzulínu, C-peptidu,  troponínu T, IGF-I;
 • Zákal sera (lipémia): v závislosti od stupňa zákalu.

Biologické vplyvy

 • vek: mnohé parametre sa menia s vekom, vek je zohľadnený v údaji o referenčných hodnotách, ktoré sa nachádzajú na výsledkovom liste;
 • pohlavie: takisto ako vek aj pohlavie ovplyvňuje koncentráciu mnohých analytov, rovnako je zohľadnené v referenčných hodnotách;
 • diurnálny rytmus: viacero parametrov sa mení v závislosti od denného času, maximálne zmeny vykazuje kortizol, rastový hormón (GH), železo, kreatinín, CB, K, Ca, P, Mg, ALP, PTH,  katecholamíny (adrenalín, noradrenalín), kostné markery a iné;
 • gravidita:
  • zmeny v hladinách  hormónov
  • zníženie koncentrácie: celkové bielkoviny, albumín, Na, Ca, folát, imunoglobulíny, urea, kreatinín, kyselina močová,  Fe, feritín, sklon ku hypoglykémii;
  • zvýšenie koncentrácie: cholesterol, TAG, HDL, kortizol, ALP, meď, ceruloplazmín, proteíny akútnej fázy (CRP) ;