Biochémia

Medirex, a.s., má najdlhšiu tradíciu, skúsenosti a špičkových odborníkov v oblasti klinickej biochémie. Okrem dvoch centrálnych laboratórií v Bratislave (Galvaniho 17/C) a v Košiciach (Magnezitárska 2/C) Medirex, a.s. prevádzkuje aj biochemické laboratóriá v nemocničných a poliklinických zariadeniach v ich okolí (laboratóriá Medirex,a.s.- kontakty)

Náš plne automatizovaný a robotizovaný systém Labcell spolu s prístrojovým vybavením najvyššej kvality nám umožňuje vyšetriť viac ako 350 rutinných a špeciálnych biochemických parametrov  a denne  tak  spracovať 5 500-6 500 biochemických vzoriek v Bratislave a približne 3 500-4 500 v Košiciach.

Širokú paletu biochemických vyšetrení je možné rozdeliť na:

 • Základné biochemické vyšetrenia
 • ABR, minerály
 • Stopové prvky
 • Kardiálne markery
 • Biochemické vyšetrenia pri anémii
 • Špecifické proteíny, zápal
 • Cukry a tuky
 • Onkomarkery
 • Katecholamíny
 • Hormóny
 • Biochemické vyšetrenia pri ochoreniach štítnej žľazy
 • Kostné markery
 • Prenatálny biochemický skríning Downovho syndrómu a NTD
 • Biochemické vyšetrenia v moči
 • Biochemické vyšetrenia v stolici
 • Biochemické vyšetrenia v likvore
 • Monitoring hladín liečiv
 • Toxikologické a iné vyšetrenia

Zoznam akútnych biochemických vyšetrení v Medirex, a.s.

Prispievame tak k diagnostike, sledovaniu priebehu ochorenia a monitoringu terapie kardiálnych, obličkových, kostných, nádorových  ochorení, ochorení gastrointestinálneho traktu, metabolických, endokrinologických porúch a porúch plodnosti.

Pomocou niektorých špeciálnych vyšetrení pomáhame pri diferenciálnej diagnostike hypertenzie, endokrinologických porúch, niektorých zriedkavých nádorov, sclerosis multiplex a porfýrií.

 • Ponúkame tiež monitorovanie hladín niektorých liečiv.
 • Ako jedno z mála pracovísk robíme komplexnú biochemickú diagnostiku monoklonových gamapatií.
 • Spolu s klinickou genetikou sa venujeme prenatálnemu skríningu aneuploidií a rázštepov nervovej trubice.
 • Spolupracujeme tiež s centrami asistovanej reprodukcie.

Referenčné hodnoty biochemických parametrov

Samozrejme, kvalita výsledku laboratórneho vyšetrenia závisí od kvality odberu. Znalosť a dodržiavanie zásad predanalytickej fázy je základným predpokladom správneho výsledku.

Vďaka špičkovému prístrojovému vybaveniu a pracovitosti našich zamestnancov vyšetrujeme väčšinu žiadaných biochemických parametrov v daný pracovný deň. Len niektoré špeciálne vyšetrenia stanovujeme v dlhšom časovom intervale.

Priame napojenie laboratórneho informačného systému na  informačné systémy nemocníc, rovnako ako možnosť elektronickej komunikácie s ambulantnými lekármi prostredníctvom FTP prepoja umožňuje okamžitý prenos hotových výsledkov k ordinujúcemu lekárovi.

Postup laboratória pri riešení sťažností

Pri telefonickom alebo inom nahlásení sťažnosti alebo nezhody ordinujúcim lekárom resp. sestrou laboratórium prešetrí a zanalyzuje príčinu danej nezhody, určí spôsob jej odstránenia, príjme nápravné opatrenia a po uplynutí stanoveného termínu preverí ich realizáciu a účinnosť. O celej udalosti je spísaný Záznam o nezhode. Upozorňujeme, že opätovná reanalýza vzorky je možná iba v určitom obmedzenom časovom intervale, ktorý je daný stabilitou vzorky, požadovaným vyšetrením a dobou skladovania vzorky v našom laboratóriu (Skladovanie vzoriek v laboratóriu).

Ochrana osobných údajov

Informácie týkajúce sa osobných údajov klientov a výsledky vyšetrení sú dôverné informácie a sú vlastníckym právom klienta.

Pri spracúvaní osobných údajov klientov postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov v platnom znení a zákonom č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Laboratórium je akreditované podľa normy ISO 15189:2012